Η Βίβλος Γένεσις
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

 Ἔξοδος
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

 Λευιτικόν
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

 Ἀριθμοί
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

 Δευτερονόμιον
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

 Ἰησοῦς τοῦ Ναυὴ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 Κριταὶ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

 Ρούθ
 1  2  3  4

 Βασιλειῶν Α´
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 Βασιλειῶν Β´
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 Βασιλειῶν Γ´
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

 Βασιλειῶν Δ´
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

 Παραλειπομένων Α´
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

 Παραλειπομένων Β´
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

 Ἔσδρας
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 Νεεμίας
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Ἐσθήρ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 Ἰὼβ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

 Ψαλμοί
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

 Παροιμίαι
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 Ἐκκλησιαστής
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 Ἆισμα
 1  2  3  4  5  6  7  8

 Ἡσαΐας
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66

 Ιερεμίας
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

 Θρήνοι
 1  2  3  4  5

 Ιεζεκιήλ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

 Δανιήλ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 Ωσηέ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 Ιωήλ
 1  2  3

 Αμώς
 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 Οβδιού
 1

 Ιωνάς
 1  2  3  4

 Μιχαίας
 1  2  3  4  5  6  7

 Ναούμ
 1  2  3

 Αββακούμ
 1  2  3

 Σοφονίας
 1  2  3

 Αγγαίος
 1  2

 Ζαχαρίας
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 Μαλαχίας
 1  2  3  4

 Κατά Ματθαίον
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 Κατά Μάρκον
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 Κατά Λουκάν
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 Κατά Ιωάννην
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

 Πράξεις
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 Προς Ρωμαίους
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 Προς Κορινθίους Α'
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 Προς Κορινθίους Β'
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Προς Γαλάτας
 1  2  3  4  5  6

 Προς Εφεσίους
 1  2  3  4  5  6

 Προς Φιλιππησίους
 1  2  3  4

 Προς Κολοσσαείς
 1  2  3  4

 Προς Θεσσαλονικείς Α΄
 1  2  3  4  5

 Προς Θεσσαλονικείς Β΄
 1  2  3

 Προς Τιμόθεον Α΄
 1  2  3  4  5  6

 Προς Τιμόθεον Β΄
 1  2  3  4

 Προς Τίτον
 1  2  3

 Προς Φιλήμονα
 1

 Προς Εβραίους
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Ιακώβου
 1  2  3  4  5

 Πέτρου Α΄
 1  2  3  4  5

 Πέτρου Β΄
 1  2  3

 Ιωάννου Α΄
 1  2  3  4  5

 Ιωάννου Β΄
 1

 Ιωάννου Γ΄
 1

 Ιούδα
 1

 Αποκάλυψις Ιωάννου
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

--- Полная книга ---

Σε μορφή .txt

Σε μορφή .pdf