Ωσηέ

Κεφάλαιο 5

[ AUDIO ]

1. Ἀκούσατε τοῦτο, ἱερεῖς, καὶ προσέξατε, οἶκος Ἰσραήλ, καὶ δότε ἀκρόασιν, οἶκος βασιλέως· διότι πρὸς ἐσᾶς εἶναι κρίσις· ἐπειδή ἐστάθητε παγὶς ἐπὶ Μισπὰ καὶ δίκτυον ἡπλωμένον ἐπὶ τὸ Θαβώρ.
2. Καὶ οἱ ἀγρεύοντες ἔκαμον βαθεῖαν σφαγήν· ἀλλ᾿ ἐγὼ θέλω παιδεύσει πάντας αὐτούς.
3. Ἐγὼ ἐγνώρισα τὸν Ἐφραΐμ, καὶ ὁ Ἰσραήλ δὲν εἶναι κεκρυμμένος ἀπ᾿ ἐμοῦ· διότι τώρα πορνεύεις, Ἐφραΐμ, καὶ ἐμιάνθη ὁ Ἰσραήλ.
4. Δὲν ἀφίνουσιν αὐτοὺς αἱ πράξεις αὐτῶν νὰ ἐπιστρέψωσιν εἰς τὸν Θεὸν αὑτῶν· διότι τὸ πνεῦμα τῆς πορνείας εἶναι ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ δὲν ἐγνώρισαν τὸν Κύριον.
5. Καὶ ἡ ὑπερηφανία τοῦ Ἰσραήλ μαρτυρεῖ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ὁ Ἰσραήλ καὶ ὁ Ἐφραΐμ θέλουσι πέσει ἐν τῇ ἀνομίᾳ αὑτῶν· ὁ Ἰούδας ἔτι θέλει πέσει μετ᾿ αὐτῶν.
6. Μετὰ τῶν ποιμνίων αὑτῶν καὶ μετὰ τῶν ἀγελῶν αὑτῶν θέλουσιν ὑπάγει διὰ νὰ ζητήσωσι τὸν Κύριον· ἀλλὰ δὲν θέλουσιν εὑρεῖ· ἀπεμακρύνθη ἀπ᾿ αὐτῶν.
7. Ἐφέρθησαν ἀπίστως πρὸς τὸν Κύριον· διότι ἐγέννησαν τέκνα ἀλλότρια· τώρα δὲ εἷς μήν θέλει καταφάγει αὐτοὺς καὶ τὰς κληρονομίας αὐτῶν.
8. Σαλπίσατε κερατίνην ἐν Γαβαά, σάλπιγγα ἐν Ῥαμά· ἠχήσατε δυνατὰ ἐν Βαὶθ-αὐέν· κατόπιν σου, Βενιαμίν.
9. Ὁ Ἐφραΐμ θέλει εἶσθαι ἠρημωμένος ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἐλέγχου· μεταξὺ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ ἐγνωστοποίησα τὸ βεβαίως γενησόμενον·
10. οἱ ἄρχοντες Ἰούδα ἔγειναν ὡς οἱ μετατοπίζοντες ὅρια· ἐπ᾿ αὐτοὺς θέλω ἐκχύσει ὡς ὕδατα τὴν ὀργήν μου.
11. Κατεδυναστεύθη ὁ Ἐφραΐμ, συνετρίβη ἐν τῇ κρίσει διότι ἐκουσίως ὑπῆγε κατόπιν προστάγματος·
12. διὰ τοῦτο ἐγὼ θέλω εἶσθαι ὡς σαράκιον εἰς τὸν Ἐφραΐμ καὶ ὡς σκώληξ εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα.
13. Καὶ εἶδεν ὁ Ἐφραΐμ τὴν νόσον αὑτοῦ καὶ ὁ Ἰούδας τὸ ἕλκος αὑτοῦ, καὶ ὑπῆγεν ὁ Ἐφραΐμ πρὸς τὸν Ἀσσύριον καὶ ἀπέστειλε πρὸς τὸν βασιλέα Ἰαρείβ· ἀλλ᾿ οὗτος δὲν ἠδυνήθη νὰ σᾶς ἰατρεύσῃ οὐδὲ νὰ σᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τοῦ ἕλκους σας.
14. Διότι ἐγὼ θέλω εἶσθαι ὡς λέων εἰς τὸν Ἐφραΐμ καὶ ὡς σκύμνος λέοντος εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα· ἐγὼ, ἐγὼ θέλω διασπαράξει καὶ ἀναχωρήσει· θέλω λάβει, καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει ὁ ἐλευθερῶν.
15. Θέλω ὑπάγει, θέλω ἐπιστρέψει εἰς τὸν τόπον μου, ἑωσοῦ γνωρίσωσι τὸ ἔγκλημα αὑτῶν καὶ ζητήσωσι τὸ πρόσωπόν μου· ἐν τῇ θλίψει αὑτῶν θέλουσιν ὀρθρίσει πρὸς ἐμέ.