Ἡσαΐας

Κεφάλαιο 52

[ AUDIO ]

1. Ἐξεγέρθητι, ἐξεγέρθητι, ἐνδύθητι τὴν δύναμίν σου, Σιών· ἐνδύθητι τὰ ἱμάτια τῆς μεγαλοπρεπείας σου, Ἱερουσαλήμ, πόλις ἁγία· διότι τοῦ λοιποῦ δὲν θέλει πλέον εἰσέλθει εἰς σὲ ὁ ἀπερίτμητος καὶ ἀκάθαρτος.
2. Ἐκτινάχθητι ἀπὸ τὸ χῶμα· σηκώθητι, κάθησον, Ἱερουσαλήμ· λύσον τὰ δεσμὰ ἀπὸ τοῦ τραχήλου σου, αἰχμάλωτος θυγάτηρ τῆς Σιών.
3. Διότι οὕτω λέγει Κύριος· Ἐπωλήθητε διὰ μηδὲν καὶ θέλετε λυτρωθῆ ἄνευ ἀργυρίου.
4. Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ὁ λαὸς μου κατέβη τὸ πρότερον εἰς τὴν Αἴγυπτον διὰ νὰ παροικήσῃ ἐκεῖ καὶ οἱ Ἀσσύριοι ἀναιτίως κατέθλιψαν αὐτούς.
5. Τώρα λοιπόν, τί ἔχω νὰ κάμω ἐδώ, λέγει Κύριος, ἐπειδή ὁ λαὸς μου ἐλήφθη διὰ μηδέν; οἱ ἐξουσιάζοντες ἐπ᾿ αὐτοῦ κάμνουσιν ἑαυτὸν νὰ ὀλολύζῃ, λέγει Κύριος· καὶ τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται πάντοτε καθ᾿ ἡμέραν.
6. Διὰ τοῦτο ὁ λαὸς μου θέλει γνωρίσει τὸ ὄνομά μου· διὰ τοῦτο θέλει γνωρίσει ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ λαλῶν· ἰδού, ἐγώ.
7. Πόσον ὡραῖοι εἶναι ἐπὶ τῶν ὀρέων οἱ πόδες τοῦ εὐαγγελιζομένου, τοῦ κηρύττοντος εἰρήνην· τοῦ εὐαγγελιζομένου ἀγαθά, τοῦ κηρύττοντος σωτηρίαν, τοῦ λέγοντος πρὸς τὴν Σιών· Ὁ Θεὸς σου βασιλεύει.
8. Οἱ φύλακές σου θέλουσιν ὑψώσει φωνήν· ἐν φωναῖς ὁμοῦ θέλουσιν ἀλαλάζει· διότι θέλουσιν ἰδεῖ ὀφθαλμὸς πρὸς ὀφθαλμόν, ὅταν ὁ Κύριος ἀνορθώσῃ τὴν Σιών.
9. Ἀλαλάξατε, εὐφράνθητε ὁμοῦ, ἠρημωμένοι τόποι τῆς Ἱερουσαλήμ· διότι ὁ Κύριος παρηγόρησε τὸν λαὸν αὑτοῦ, ἐλύτρωσε τὴν Ἱερουσαλήμ.
10. Ὁ Κύριος ἐγύμνωσε τὸν ἅγιον βραχίονα αὑτοῦ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν· καὶ πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς θέλουσιν ἰδεῖ τὴν σωτηρίαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
11. Σύρθητε, σύρθητε, ἐξέλθετε ἐκεῖθεν, μή ἐγγίσητε ἀκάθαρτον· ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῆς· καθαρίσθητε σεῖς οἱ βαστάζοντες τὰ σκεύη τοῦ Κυρίου·
12. διότι δὲν θέλετε ἐξέλθει ἐν βίᾳ, οὐδὲ μετὰ φυγῆς θέλετε ὁδοιπορήσει· διότι ὁ Κύριος θέλει ὑπάγει ἔμπροσθέν σας καὶ ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ θέλει εἶσθαι ἡ ὀπισθοφυλακή σας.
13. Ἰδού, ὁ δοῦλός μου θέλει εὐοδωθῆ· θέλει ὑψωθῆ καὶ δοξασθῆ καὶ ἀναβῆ ὑψηλὰ σφόδρα.
14. Καθὼς πολλοὶ ἔμειναν ἐκστατικοὶ ἐπὶ σέ, τόσον ἦτο τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἄδοξον παρὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ παρὰ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.
15. Οὕτω θέλει ῥαντίσει πολλὰ ἔθνη· οἱ βασιλεῖς θέλουσι φράξει τὸ στόμα αὑτῶν ἐπ᾿ αὐτόν· διότι θέλουσιν ἰδεῖ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον δὲν ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς· καὶ θέλουσι νοήσει ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον δὲν ἤκουσαν.