Ἡσαΐας

Κεφάλαιο 49

[ AUDIO ]

1. Ἀκούσατέ μου, αἱ νῆσοι· καὶ προσέξατε, λαοὶ μακρυνοί· Ὁ Κύριος μὲ ἐκάλεσεν ἐκ κοιλίας· ἐκ τῶν σπλάγχνων τῆς μητρὸς μου ἀνέφερε τὸ ὄνομά μου.
2. Καὶ ἔκαμε τὸ στόμα μου ὡς μάχαιραν ὀξείαν· ὑπὸ τὴν σκιὰν τῆς χειρὸς αὑτοῦ μὲ ἔκρυψε, καὶ μὲ ἔκαμεν ὡς βέλος ἐκλεκτόν, καὶ ἐν τῇ φαρέτρᾳ αὑτοῦ μὲ ἔκρυψε,
3. καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ, Σὺ εἶσαι ὁ δοῦλός μου, Ἰσραήλ, εἰς τὸν ὁποῖον θέλω δοξασθῆ.
4. Καὶ ἐγὼ εἶπα, Ματαίως ἐκοπίασα· εἰς οὐδὲν καὶ εἰς μάτην κατηνάλωσα τὴν δύναμίν μου· πλήν ἡ κρίσις μου εἶναι μετὰ τοῦ Κυρίου καὶ τὸ ἔργον μου μετὰ τοῦ Θεοῦ μου.
5. Τώρα λοιπὸν λέγει Κύριος, ὁ πλάσας με ἐκ κοιλίας δοῦλον αὑτοῦ, διὰ νὰ ἐπαναφέρω τὸν Ἰακὼβ πρὸς αὐτὸν καὶ διὰ νὰ συναχθῇ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰσραήλ, καὶ θέλω δοξασθῆ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ Θεὸς μου θέλει εἶσθαι ἡ δύναμίς μου·
6. καὶ εἶπε, Μικρὸν εἶναι τὸ νὰ ἦσαι δοῦλός μου διὰ νὰ ἀνορθώσῃς τὰς φυλὰς τοῦ Ἰακὼβ καὶ νὰ ἐπαναφέρῃς τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰσραήλ· θέλω προσέτι σὲ δώσει φῶς εἰς τὰ ἔθνη, διὰ νὰ ἦσαι ἡ σωτηρία μου ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
7. Οὕτω λέγει Κύριος, ὁ Λυτρωτής τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Ἃγιος αὐτοῦ, πρὸς ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον καταφρονεῖ ἄνθρωπος, πρὸς ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον βδελύττεται ἔθνος, πρὸς τὸν δοῦλον τῶν ἐξουσιαστῶν· Βασιλεῖς θέλουσι σὲ ἰδεῖ καὶ σηκωθῆ, ἡγεμόνες καὶ θέλουσι σὲ προσκυνήσει, ἕνεκεν τοῦ Κυρίου, ὅστις εἶναι πιστός, τοῦ Ἁγίου τοῦ Ἰσραήλ, ὅστις σὲ ἐξέλεξεν
8. Οὕτω λέγει Κύριος· Ἐν καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας σὲ ἐβοήθησα· καὶ θέλω σὲ διαφυλάξει καὶ θέλω σὲ δώσει εἰς διαθήκην τῶν λαῶν, διὰ νὰ ἀνορθώσῃς τὴν γῆν, νὰ κληροδοτήσῃς κληρονομίας ἠρημωμένας·
9. λέγων πρὸς τους δεσμίους, Ἐξέλθετε· πρὸς τοὺς ἐν τῷ σκότει, Ἀνακαλύφθητε. Θέλουσι βοσκηθῆ πλησίον τῶν ὁδῶν, καὶ αἱ βοσκαὶ αὐτῶν θέλουσιν εἶσθαι ἐν πᾶσι τοῖς ὑψηλοῖς τόποις.
10. δὲν θέλουσι πεινάσει οὐδὲ διψήσει· δὲν θέλει προσβάλλει αὐτοὺς οὔτε καύσων οὔτε ἥλιος· διότι ὁ ἐλεῶν αὐτοὺς θέλει ὁδηγήσει αὐτοὺς καὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων θέλει φέρει αὐτούς.
11. Καὶ θέλω κάμει πάντα τὰ ὄρη μου ὁδούς, καὶ αἱ τρίβοι μου θέλουσιν ὑψωθῆ.
12. Ἰδού, οὗτοι θέλουσιν ἐλθεῖ μακρόθεν· καὶ ἰδού, οὗτοι ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀπὸ νότου καὶ οὗτοι ἀπὸ τῆς γῆς τοῦ Σινείμ.
13. Εὐφραίνεσθε, οὐρανοί· καὶ ἀγάλλου, ἡ γῆ· ἀλαλάξατε, τὰ ὄρη· διότι ὁ Κύριος παρηγόρησε τὸν λαὸν αὑτοῦ καὶ τοὺς τεθλιμμένους αὑτοῦ ἐλέησεν.
14. Ἀλλ᾿ ἡ Σιὼν εἶπεν, Ὁ Κύριος μὲ ἐγκατέλιπε καὶ ὁ Κύριός μου μὲ ἐλησμόνησε.
15. Δύναται γυνή νὰ λησμονήσῃ τὸ θηλάζον βρέφος αὑτῆς, ὥστε νὰ μή ἐλεήσῃ τὸ τέκνον τῆς κοιλίας αὑτῆς; ἀλλὰ καὶ ἄν αὗται λησμονήσωσιν, ἐγὼ ὅμως δὲν θέλω σὲ λησμονήσει.
16. Ἰδού, ἐπὶ τῶν παλαμῶν μου σὲ ἐζωγράφισα· τὰ τείχη σου εἶναι πάντοτε ἐνώπιόν μου.
17. Τὰ τέκνα σου θέλουσιν ἐλθεῖ μετὰ σπουδῆς· οἱ δὲ καταστρέφοντές σε καὶ ἐρημόνοντές σε θέλουσιν ἐξέλθει ἀπὸ σοῦ.
18. Ὕψωσον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμοὺς σου καὶ ἰδέ· πάντες οὗτοι συναθροίζονται ὁμοῦ, ἔρχονται πρὸς σέ. Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ὅτι σὺ θέλεις ἐνδυθῆ πάντας τούτους ὡς κόσμημα, καὶ ὡς νύμφη θέλεις στολισθῆ αὐτούς.
19. Διότι οἱ ἠφανισμένοι σου καὶ οἱ ἠρημωμένοι σου τόποι καὶ ἡ γῆ σου ἡ κατεφθαρμένη θέλουσιν εἶσθαι τώρα παραπολὺ μάλιστα στενοὶ διὰ τοὺς κατοίκους σου· ἐκεῖνοι δέ, οἵτινες σὲ κατέτρωγον, θέλουσι μακρυνθῆ ἀπὸ σοῦ.
20. Τὰ τέκνα, τὰ ὁποῖα θέλεις ἀποκτήσει μετὰ τὴν ἀτεκνίαν σου, θέλουσιν εἰπεῖ προσέτι εἰς τὰ ὦτά σου, Στενὸς εἶναι ὁ τόπος δι᾿ ἐμέ· κάμε εἰς ἐμὲ τόπον διὰ νὰ κατοικήσω.
21. Τότε θέλεις εἰπεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς ἐγέννησεν εἰς ἐμὲ ταῦτα, ἐνῷ ἐγὼ ἤμην ἠτεκνωμένη καὶ ἔρημος, αἰχμάλωτος καὶ μεταφερομένη; ταῦτα δὲ τίς ἐξέθρεψεν; ἰδού, ἐγὼ εἶχον ἐγκαταλειφθῆ μόνη· ταῦτα ποῦ ἦσαν;
22. Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, θέλω ὑψώσει τὴν χεῖρά μου πρὸς τὰ ἔθνη καὶ στήσει τὴν σημαίαν μου πρὸς τοὺς λαούς, καὶ θέλουσι φέρει τους υἱοὺς σου ἐν ταῖς ἀγκάλαις καὶ αἱ θυγατέρες σου θέλουσι φερθῆ ἐπ᾿ ὤμων·
23. καὶ βασιλεῖς θέλουσιν εἶσθαι οἱ παιδοτρόφοι σου καὶ αἱ βασίλισσαι αὐτῶν αἱ τροφοὶ σου· θέλουσι σὲ προσκυνήσει μὲ τὸ πρόσωπον πρὸς τὴν γῆν καὶ γλείφει τὸ χῶμα τῶν ποδῶν σου· καὶ θέλεις γνωρίσει, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος καὶ ὅτι οἱ προσμένοντές με δὲν θέλουσιν αἰσχυνθῆ.
24. Δύναται τὸ λάφυρον νὰ ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ ἤ νὰ ἐλευθερωθῶσιν οἱ δικαίως αἰχμαλωτισθέντες;
25. Ἀλλ᾿ ὁ Κύριος οὕτω λέγει· Καὶ οἱ αἰχμάλωτοι τοῦ ἰσχυροῦ θέλουσιν ἀφαιρεθῆ καὶ τὸ λάφυρον τοῦ τρομεροῦ θέλει ἀποσπασθῆ· διότι ἐγὼ θέλω δικολογήσει πρὸς τοὺς δικολογοῦντας κατὰ σοῦ καὶ ἐγὼ θέλω σώσει τὰ τέκνα σου.
26. Τοὺς δὲ καταθλίβοντάς σε θέλω κάμει νὰ φάγωσι τὰς ἰδίας αὑτῶν σάρκας· καὶ θέλουσι μεθυσθῆ μὲ τὸ ἴδιον αὑτῶν αἷμα, ὡς μὲ νέον οἶνον· καὶ θέλει γνωρίσει πᾶσα σάρξ, ὅτι ἐγὼ ὁ Κύριος εἶμαι ὁ Σωτήρ σου καὶ ὁ Λυτρωτής σου, ὁ Ἰσχυρὸς τοῦ Ἰακώβ.