Ἡσαΐας

Κεφάλαιο 12

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλεις εἰπεῖ, Κύριε, θέλω σὲ δοξολογήσει· διότι ἄν καὶ ὠργίσθῃς ἐναντίον μου, ἐστράφη ὁ θυμὸς σου καὶ μὲ παρηγόρησας.
2. Ἰδού, ὁ Θεὸς εἶναι ἡ σωτηρία μου· θέλω θαρρεῖ καὶ δὲν θέλω φοβεῖσθαι· διότι Κύριος ὁ Θεὸς εἶναι ἡ δύναμίς μου καὶ τὸ σμα· καὶ ἐστάθη ἡ σωτηρία μου.
3. Καὶ ἐν εὐφροσύνῃ θέλετε ἀντλήσει ὕδωρ ἐκ τῶν πηγῶν τῆς σωτηρίας.
4. Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλετε εἰπεῖ, Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον, ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κάμετε γνωστὰ εἰς τὰ ἔθνη τὰ ἔργα αὐτοῦ, μνημονεύετε ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
5. Ψάλλετε εἰς τὸν Κύριον· διότι ἔκαμεν ὑψηλά· γνωστὸν εἶναι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.
6. Ἀγάλλου καὶ εὐφραίνου, κάτοικε τῆς Σιών· διότι ὁ Ἃγιος τοῦ Ἰσραήλ εἶναι μέγας ἐν τῷ μέσῳ σου.