Ψαλμοί

Κεφάλαιο 99

[ AUDIO ]

1. Ὁ Κύριος βασιλεύει, ἄς τρέμωσιν οἱ λαοί· ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβείμ· ἄς σεισθῇ ἡ γῆ.
2. Ὁ Κύριος εἶναι μέγας ἐν Σιών, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς λαοὺς εἶναι ὑψηλός.
3. Ἄς δοξολογῶσι τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ φοβερόν, διότι εἶναι ἅγιον·
4. καὶ τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέως, ὅστις ἀγαπᾷ τὴν δικαιοσύνην· σὺ διώρισας τὴν εὐθύτητα, σὺ ἔκαμες κρίσιν καὶ δικαιοσύνην εἰς τὸν Ἰακώβ.
5. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε εἰς τὸ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ· διότι εἶναι ἅγιος.
6. Μωϋσῆς καὶ Ἀαρὼν μεταξὺ τῶν ἱερέων αὐτοῦ, καὶ Σαμουήλ μεταξὺ τῶν ἐπικαλουμένων τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἐπεκαλοῦντο τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς εἰσήκουεν αὐτῶν.
7. Ἐν στύλῳ νεφέλης ἐλάλει πρὸς αὐτούς· ἐφύλαξε τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ προστάγματα, τὰ ὁποῖα ἔδωκεν εἰς αὐτούς·
8. Κύριε Θεὲ ἡμῶν, σὺ εἰσήκουες αὐτῶν· ἔγεινας εἰς αὐτοὺς Θεὸς συγχωρητικός, πλήν καὶ ἐκδικητής διὰ τὰς πράξεις αὐτῶν.
9. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε εἰς τὸ ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ· διότι ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.