Ψαλμοί

Κεφάλαιο 6

[ AUDIO ]

1. [Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Νεγινώθ, ἐπὶ Σεμινίθ. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Κύριε, μή μὲ ἐλέγξῃς ἐν τῷ θυμῷ σου, μηδὲ ἐν τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
2. Ἐλέησόν με, Κύριε, διότι εἶμαι ἀδύνατος· ἰάτρευσόν με, Κύριε, διότι ἐταράχθησαν τὰ ὀστᾶ μου.
3. Καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· ἀλλὰ σύ, Κύριε, ἕως πότε;
4. Ἐπίστρεψον, Κύριε· λύτρωσον τὴν ψυχήν μου· σῶσον με διὰ τὸ ἔλεός σου.
5. Διότι ἐν τῷ θανάτῳ δὲν ὑπάρχει ἐνθύμησις περὶ σοῦ· ἐν τῷ δῃ τίς θέλει σὲ δοξολογήσει;
6. Ἀπέκαμον ἐν τῷ στεναγμῷ μου· ὅλην τὴν νύκτα λούω τὴν κλίνην μου· μὲ τὰ δάκρυά μου καταβρέχω τὴν στρωμνήν μου.
7. Ὁ ὀφθαλμὸς μου ἐμαράνθη ἐκ τῆς θλίψεως· ἐγήρασεν ἐξ αἰτίας πάντων τῶν ἐχθρῶν μου.
8. Ἀπομακρύνθητε ἀπ᾿ ἐμοῦ, πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀνομίας, διότι ἤκουσεν ὁ Κύριος τὴν φωνήν τοῦ κλαυθμοῦ μου.
9. Ἤκουσεν ὁ Κύριος τὴν δέησίν μου· ὁ Κύριος ἐδέχθη τὴν προσευχήν μου.
10. Ἄς αἰσχυνθῶσι καὶ ἄς ταραχθῶσι σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροὶ μου· ἄς στραφῶσιν εἰς τὰ ὀπίσω· ἄς καταισχυνθῶσιν αἰφνιδίως.