Ἐσθήρ

Κεφάλαιο 10

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἐπέβαλεν ὁ βασιλεὺς Ἀσσουήρης φόρον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τὰς νήσους τῆς θαλάσσης.
2. Πᾶσαι δὲ αἱ πράξεις τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, καὶ ἡ περιγραφή μεγαλειότητος τοῦ Μαροδοχαίου, εἰς ἥν ὁ βασιλεὺς προεβίβασεν αὐτόν, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τῆς Μηδίας καὶ Περσίας;
3. Διότι ὁ Μαροδοχαῖος ὁ Ἰουδαῖος ἐστάθη δεύτερος μετὰ τὸν βασιλέα Ἀσσουήρην καὶ μέγας μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀγαπώμενος ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδελφῶν αὑτοῦ, ζητῶν τὸ καλὸν τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ λαλῶν εἰρήνην περὶ παντὸς τοῦ σπέρματος αὑτοῦ.