Νεεμίας

Κεφάλαιο 11

[ AUDIO ]

1. Καὶ κατῴκησαν οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ· καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ ἔρριψαν κλήρους, διὰ νὰ φέρωσιν ἕνα ἐκ τῶν δέκα νὰ κατοικήσῃ ἐν Ἱερουσαλήμ τῇ ἁγίᾳ πόλει, τὰ δὲ ἐννέα μέρη ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι.
2. Καὶ ηὐλόγησεν ὁ λαὸς πάντας τοὺς ἀνθρώπους, ὅσοι προσέφεραν αὐτοπροαιρέτως ἑαυτοὺς νὰ κατοικήσωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ.
3. Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ ἄρχοντες τῆς ἐπαρχίας οἱ κατοικήσαντες ἐν Ἱερουσαλήμ· ἐν δὲ ταῖς πόλεσι τοῦ Ἰούδα κατῴκησαν ἕκαστος ἐν τῇ ἰδιοκτησίᾳ αὑτοῦ, ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν, ὁ Ἰσραήλ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται καὶ οἱ Νεθινεὶμ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος.
4. Καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ κατῴκησάν τινες ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν· ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα, Ἀθαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζία, υἱοῦ Ζαχαρία, υἱοῦ Ἀμαρία, υἱοῦ Σεφατία, υἱοῦ Μααλελεήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Φαρές·
5. καὶ Μαασίας ὁ υἱὸς τοῦ Βαρούχ, υἱοῦ Χὸλ-ὀζέ, υἱοῦ Ἀζαΐα, υἱοῦ Ἀδαΐα, υἱοῦ Ἰωϊαρίβ, υἱοῦ Ζαχαρία, υἱοῦ τοῦ Σηλωνί·
6. πάντες οἱ υἱοὶ Φαρὲς οἱ κατοικήσαντες ἐν Ἱερουσαλήμ ἦσαν τετρακόσιοι ἑξήκοντα ὀκτὼ ἄνδρες δυνάμεως.
7. Οἱ δὲ υἱοὶ Βενιαμίν εἶναι οὗτοι· Σαλλοὺ ὁ υἱὸς τοῦ Μεσουλλάμ, υἱοῦ Ἰωάδ, υἱοῦ Φεδαΐα, υἱοῦ Κωλαΐα, υἱοῦ Μαασία, υἱοῦ Ἰθιήλ, υἱοῦ Ἰεσαΐα·
8. καὶ μετ᾿ αὐτῶν, Γαββαεί, Σαλλαΐ, ἐννεακόσιοι εἰκοσιοκτώ·
9. καὶ Ἰωήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ζιχρὶ ἦτο ἔφορος αὐτῶν· ὁ δὲ Ἰούδας, ὁ υἱὸς τοῦ Σενουά, δεύτερος ἐπὶ τὴν πόλιν·
10. Ἐκ τῶν ἱερέων, Ἰεδαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωϊαρίβ, Ἰαχείν,
11. Σεραΐας ὁ υἱὸς τοῦ Χελκία, υἱοῦ Μεσσουλλάμ, υἱοῦ Σαδώκ, υἱοῦ Μεραϊώθ, υἱοῦ Ἀχιτώβ, ὁ ἄρχων τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
12. Καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ ποιοῦντες τὸ ἔργον τοῦ οἴκου ἦσαν ὀκτακόσιοι εἰκοσιδύο· καὶ Ἀδαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεροάμ, υἱοῦ Φελαλία, υἱοῦ Ἀμσί, υἱοῦ Ζαχαρία, υἱοῦ Πασχώρ, υἱοῦ Μαλχία,
13. καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἄρχοντες πατριῶν, διακόσιοι τεσσαράκοντα δύο· καὶ Ἀμασσαΐ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζαρεήλ, υἱοῦ Ἀαζαΐ, υἱοῦ Μεσιλλεμώθ, υἱοῦ Ἰμμήρ,
14. καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἄνδρες δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ· ἔφορος δὲ αὐτῶν ἦτο Ζαβδιήλ, υἱὸς τοῦ Γεδωλείμ.
15. Καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν, Σεμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσσούβ, υἱοῦ Ἀζρικάμ, υἱοῦ Ἀσαβία, υἱοῦ Βουννί·
16. καὶ Σαββεθαΐ καὶ Ἰωζαβάδ, ἐκ τῶν ἀρχόντων τῶν Λευϊτῶν, ἦσαν ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ἔργων τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
17. Καὶ Ματθανίας ὁ υἱὸς τοῦ Μιχά, υἱοῦ Ζαβδί, υἱοῦ Ἀσάφ, ἦτο ὁ ἐξάρχων τῆς ὑμνῳδίας ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ Βακβουκίας ὁ δεύτερος μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν αὑτοῦ, καὶ Ἀβδὰ ὁ υἱὸς τοῦ Σαμμουά, υἱοῦ Ταλάλ, υἱοῦ Ἰεδουθούν.
18. Πάντες οἱ Λευΐται ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει ἦσαν διακόσιοι ὀγδοήκοντα τέσσαρες.
19. Οἱ δὲ πυλωροί, Ἀκκούβ, Ταλμών, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ φυλάττοντες ἐν ταῖς πύλαις, ἦσαν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
20. Καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ἱερεῖς καὶ Λευΐται, ἦσαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν Ἰούδα, ἕκαστος ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὑτοῦ.
21. Οἱ δὲ Νεθινεὶμ κατῴκησαν ἐν Ὀφήλ· καὶ ὁ Σιχὰ καὶ ὁ Γισπὰ ἦσαν ἐπὶ τῶν Νεθινείμ.
22. Καὶ ὁ ἔφορος τῶν Λευΐτῶν ἐν Ἱερουσαλήμ ἦτο Ὀζί, ὁ υἱὸς τοῦ Βανί, υἱοῦ Ἀσαβία, υἱοῦ Ματθανία, υἱοῦ Μιχά. Ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἀσάφ, οἱ ψαλτῳδοὶ ἦσαν ἐπὶ τοῦ ἔργου τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
23. Διότι ἦτο προσταγή τοῦ βασιλέως περὶ αὐτῶν, καὶ διατεταγμένον μερίδιον διὰ τοὺς ψαλτῳδοὺς κατὰ πᾶσαν ἡμέραν.
24. Καὶ Πεθαΐα ὁ υἱὸς τοῦ Μεσηζαβεήλ, ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ζερὰ υἱοῦ τοῦ Ἰούδα, ἦτο ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως ἐν πάσῃ ὑποθέσει περὶ τοῦ λαοῦ.
25. Περὶ δὲ τῶν χωρίων, μετὰ τῶν ἀγρῶν αὐτῶν, τινὲς ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα κατῴκησαν ἐν Κιριὰθ-ἀρβὰ καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς, καὶ ἐν Δαιβὼν καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς, καὶ ἐν Ἰεκαβσεήλ καὶ τοῖς χωρίοις αὐτῆς,
26. καὶ ἐν Ἰησουὰ καὶ ἐν Μωλαδὰ καὶ ἐν Βαὶθ-φελέτ,
27. καὶ ἐν Ἀσὰρ-σουάλ καὶ ἐν Βήρ-σαβεὲ καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς,
28. καὶ ἐν Σικλὰγ καὶ ἐν Μεκονὰ καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῆς,
29. καὶ ἐν Ἔν-ριμμὼν καὶ ἐν Σαρεὰ καὶ ἐν Ἰαρμούθ,
30. Ζανωά, Ὀδολλὰμ καὶ τοῖς χωρίοις αὐτῶν, Λαχεὶς καὶ τοῖς ἀγροῖς αὐτῆς, Ἀζηκὰ καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς. Καὶ κατῴκησαν ἀπὸ Βήρ-σαβεὲ ἕως τῆς φάραγγος Ἐννόμ.
31. Καὶ οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν κατῴκησαν ἀπὸ Γεβὰ ἐν Μιχμὰς καὶ Αἰϊὰ καὶ Βαιθήλ καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς,
32. ἐν Ἀναθώθ, Νώβ, Ἀνανία,
33. Ἀσώρ, Ῥαμά, Γιτθαΐμ,
34. Ἀδίδ, Σεβωείμ, Νεβαλλάτ,
35. Λώδ, καὶ Ὠνώ, τῇ φάραγγι τῶν τεκτόνων.
36. Καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν κατῴκησαν διαιρέσεις ἐν Ἰούδᾳ καὶ Βενιαμίν.