Ἔσδρας

Κεφάλαιο 10

[ AUDIO ]

1. Ἐνῷ δὲ ὁ Ἔσδρας προσηύχετο καὶ ἐξωμολογεῖτο, κλαίων καὶ πεπτωκὼς ἔμπροσθεν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, συνήχθη πρὸς αὐτὸν ἐκ τοῦ Ἰσραήλ σύναξις μεγάλη σφόδρα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ παιδία· διότι ἔκλαιεν ὁ λαὸς κλαυθμὸν μέγαν.
2. Καὶ ἀπεκρίθη Σεχανίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεχιήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλάμ, καὶ εἶπε πρὸς τὸν Ἔσδραν, Ἡμεῖς ἠνομήσαμεν εἰς τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ ἐλάβομεν ξένας γυναῖκας ἐκ τῶν λαῶν τῆς γῆς· πλήν τώρα εἶναι ἐλπὶς εἰς τὸν Ἰσραήλ περὶ τούτου·
3. ὅθεν ἄς κάμωμεν τώρα διαθήκην πρὸς τὸν Θεὸν ἡμῶν, νὰ ἀποβάλωμεν πάσας τὰς γυναῖκας καὶ τὰ γεννηθέντα ἐξ αὐτῶν, κατὰ τὴν συμβουλήν τοῦ κυρίου μου καὶ τῶν ὅσοι τρέμουσιν εἰς τὴν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· καὶ ἄς γείνῃ κατὰ τὸν νόμον·
4. ἐγέρθητι διότι τὸ πρᾶγμα ἀνήκει εἰς σέ· καὶ ἡμεῖς εἴμεθα μετὰ σοῦ· ἀνδρίζου καὶ πράττε.
5. Τότε ἐγερθεὶς ὁ Ἔσδρας, ὥρκισε τοὺς ἄρχοντας τῶν ἱερέων, τῶν Λευϊτῶν καὶ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι θέλουσι κάμει κατὰ τὸν λόγον τοῦτον. Καὶ ὡρκίσθησαν.
6. Καὶ σηκωθεὶς ὁ Ἔσδρας ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, ὑπῆγεν εἰς τὸ οἴκημα τοῦ Ἰωανὰν υἱοῦ τοῦ Ἐλιασείβ· καὶ ὅτε ἦλθεν ἐκεῖ, ἄρτον δὲν ἔφαγεν καὶ ὕδωρ δὲν ἔπιε· διότι ἦτο εἰς πένθος διὰ τὴν παράβασιν τῶν μετοικισθέντων.
7. Καὶ διεκήρυξαν κατὰ τὴν Ἰουδαίαν καὶ Ἱερουσαλήμ πρὸς πάντας τοὺς υἱοὺς τῆς μετοικεσίας, νὰ συναχθῶσιν εἰς Ἱερουσαλήμ·
8. καὶ πᾶς ὅστις δὲν ἔλθῃ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν, κατὰ τὴν βουλήν τῶν ἀρχόντων καὶ πρεσβυτέρων, θέλει γείνει ἀνάθεμα πᾶσα ἡ περιουσία αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς θέλει χωρισθῆ ἀπὸ τῆς συνάξεως τῶν μετοικισθέντων.
9. Καὶ συνήχθησαν πάντες οἱ ἄνδρες Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν εἰς Ἱερουσαλήμ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν. Ἦτο ὁ ἔνατος μήν καὶ ἡ εἰκοστή τοῦ μηνός· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐκάθησεν ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, τρέμων διὰ τὸ πρᾶγμα καὶ διὰ τὴν μεγάλην βροχήν.
10. Καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἔσδρας ὁ ἱερεύς, εἶπε πρὸς αὐτούς, Σεῖς ἠνομήσατε καὶ ἐλάβετε γυναῖκας ξένας, διὰ νὰ ἐπιπροσθέσητε εἰς τὴν παράβασιν τοῦ Ἰσραήλ·
11. τώρα λοιπὸν ἐξομολογήθητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων σας καὶ κάμετε τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ χωρίσθητε ἀπὸ τῶν λαῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν ξένων γυναικῶν.
12. Καὶ ἀπεκρίθη πᾶσα ἡ σύναξις καὶ εἶπον μετὰ φωνῆς μεγάλης, Καθὼς ἐλάλησας πρὸς ἡμᾶς, οὕτω νὰ κάμωμεν·
13. ὁ λαὸς ὅμως εἶναι πολὺς καὶ ὁ καιρὸς πολὺ βροχερός, καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ στεκώμεθα ἔξω, καὶ τὸ ἔργον δὲν εἶναι μιᾶς ἡμέρας οὐδὲ δύο· διότι εἴμεθα πολλοὶ οἱ ἁμαρτήσαντες εἰς τοῦτο τὸ πρᾶγμα·
14. ἄς διορισθῶσι τώρα ἄρχοντες ἡμῶν ἐν ὅλῃ τῇ συνάξει, καὶ ἄς ἔλθωσι καθ᾿ ὡρισμένους καιροὺς πάντες οἱ λαβόντες ξένας γυναῖκας εἰς τὰς πόλεις ἡμῶν, καὶ μετ᾿ αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι ἑκάστης πόλεως καὶ οἱ κριταὶ αὐτῆς, ἑωσοῦ ἡ φλογερὰ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἡμῶν διὰ τὸ πρᾶγμα τοῦτο ἀποστραφῇ ἀφ᾿ ἡμῶν.
15. Διωρίσθησαν λοιπὸν εἰς τοῦτο Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσαήλ, καὶ Ἰααζίας ὁ υἱὸς τοῦ Τικβά· ὁ δὲ Μεσουλλὰμ καὶ ὁ Σαββεθαΐ, οἱ Λευΐται, ἦσαν βοηθοὶ αὐτῶν.
16. Καὶ ἔκαμον οὕτως οἱ υἱοὶ τῆς μετοικεσίας. Καὶ ὁ Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἄρχοντές τινες τῶν πατριῶν, κατὰ τοὺς πατρικοὺς οἴκους αὐτῶν, καὶ οὗτοι πάντες κατ᾿ ὄνομα, ἐχωρίσθησαν καὶ ἐκάθησαν τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ δεκάτου μηνὸς διὰ νὰ ἐξετάσωσι τὴν ὑπόθεσιν.
17. Καὶ ἐτελείωσαν μὲ πάντας τοὺς ἄνδρας, τοὺς λαβόντας ξένας γυναῖκας, ἕως τῆς πρώτης ἡμέρας τοῦ πρώτου μηνός.
18. Καὶ μεταξὺ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων εὑρέθησαν οἱ λαβόντες ξένας γυναῖκας, ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰησοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰωσεδὲκ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, ὁ Μαασίας καὶ ὁ Ἐλιέζερ, καὶ ὁ Ἰαρεὶβ καὶ ὁ Γεδαλίας.
19. Καὶ ἔδωκαν τὰς χεῖρας αὑτῶν, ὅτι θέλουσιν ἀποβάλει τὰς γυναῖκας αὑτῶν· καὶ ὡς ἔνοχοι, προσέφεραν κριὸν ἐκ τοῦ ποιμνίου διὰ τὴν ἀνομίαν αὑτῶν.
20. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰμμήρ, Ἀνανὶ καὶ Ζεβαδίας.
21. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Χαρήμ, Μαασίας καὶ Ἠλίας καὶ Σεμαΐας καὶ Ἰεχιήλ καὶ Ὀζίας.
22. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Πασχώρ, Ἐλιωηνάϊ, Μαασίας, Ἰσμαήλ, Ναθαναήλ, Ἰωζαβὰδ καὶ Ἐλασά.
23. Ἐκ δὲ τῶν Λευϊτῶν, Ἰωζαβὰδ καὶ Σιμεΐ καὶ Κελαΐας, (οὗτος εἶναι ὁ Κελιτά,) Πεθαΐα, Ἰούδας καὶ Ἐλιέζερ.
24. Καὶ ἐκ τῶν ψαλτῳδῶν, Ἐλιασείβ· καὶ ἐκ τῶν θυρωρῶν, Σαλλοὺμ καὶ Τελὲμ καὶ Οὐρεί.
25. Ἐκ δὲ τοῦ Ἰσραήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Φαρώς, Ῥαμίας καὶ Ἰεζίας καὶ Μαλχίας καὶ Μιαμεὶν καὶ Ἐλεάζαρ καὶ Μαλχίας καὶ Βεναΐας.
26. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλάμ, Ματθανίας, Ζαχαρίας καὶ Ἰεχιήλ καὶ Ἀβδὶ καὶ Ἰερεμὼθ καὶ Ἠλιά.
27. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζατθοῦ, Ἐλιωηνάϊ, Ἐλιασείβ, Ματθανίας καὶ Ἰερεμὼθ καὶ Ζαβὰδ καὶ Ἀζιζά.
28. Ἐκ δὲ τῶν υἱῶν Βηβαΐ, Ἰωανάν, Ἀνανίας, Ζαββαΐ καὶ Ἀθλαΐ.
29. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βανί, Μεσουλλάμ, Μαλλοὺχ καὶ Ἀδαΐας, Ἰασοὺβ καὶ Σεὰλ καὶ Ῥαμώθ.
30. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαὰθ-μωάβ, Ἀδνὰ καὶ Χελάλ, Βεναΐας, Μαασίας, Ματθανίας, Βεζελεήλ καὶ Βιννουΐ καὶ Μανασσῆς.
31. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Χαρήμ, Ἐλιέζερ, Ἰεσίας, Μαλχίας, Σεμαΐας καὶ Συμεών,
32. Βενιαμίν, Μαλλοὺχ καὶ Σεμαρίας.
33. Ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσοὺμ, Ματθεναΐ, Ματταθά, Ζαβάδ, Ἐλιφελέτ, Ἰερεμαΐ, Μανασσῆς καὶ Σιμεΐ.
34. Ἐκ τῶν υἱῶν Βανί, Μααδαΐας, Ἀμρὰμ καὶ Οὐήλ,
35. Βεναΐας, Βεδεΐας, Χελλού,
36. Βανίας, Μερημώθ, Ἐλιασείβ,
37. Ματθανίας, Ματθεναΐ καὶ Ἰαασώ
38. καὶ Βανὶ καὶ Βιννουΐ, Σιμεΐ,
39. καὶ Σελεμίας καὶ Νάθαν καὶ Ἀδαΐας,
40. Μαχναδεβαΐ, Σασαΐ, Σαραΐ,
41. Ἀζαρεήλ καὶ Σελεμίας, Σεμαρίας,
42. Σαλλούμ, Ἀμαρίας καὶ Ἰωσήφ.
43. Ἐκ τῶν υἱῶν Νεβώ, Ἰεϊήλ, Ματταθίας, Ζαβάδ, Ζεβινά, Ἰαδαὺ καὶ Ἰωήλ καὶ Βεναΐας.
44. Πάντες οὗτοι εἶχον λάβει ξένας γυναῖκας· καὶ τινες ἐξ αὐτῶν γυναῖκας, ἐξ ὧν ἐτεκνοποίησαν.