Ἔσδρας

Κεφάλαιο 8

[ AUDIO ]

1. Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν αὐτῶν, καὶ ἡ γενεαλογία τῶν συναναβάντων μετ᾿ ἐμοῦ ἀπὸ τῆς Βαβυλῶνος, ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέως.
2. Ἐκ τῶν υἱῶν Φινεές, Γηρσώμ· ἐκ τῶν υἱῶν Ἰθάμαρ, Δανιήλ· ἐκ τῶν υἱῶν Δαβίδ, Χαττούς.
3. Ἐκ τῶν υἱῶν Σεχανία, τοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Φαρώς, Ζαχαρίας· καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἠριθμήθησαν κατὰ γενεαλογίαν τὰ ἀρσενικὰ ἑκατὸν πεντήκοντα.
4. Ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Φαὰθ-μωάβ, Ἐλιωηνάϊ ὁ υἱὸς τοῦ Ζεραΐα, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ διακόσιοι.
5. Ἐκ τῶν υἱῶν Σεχανία, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰααζιήλ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ τριακόσιοι.
6. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀδίν, Ἐβὲδ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωνάθαν, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ πεντήκοντα.
7. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλάμ, Ἰεσαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Γοθολία, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑβδομήκοντα.
8. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Σεφατία, Ζεβαδίας ὁ υἱὸς τοῦ Μιχαήλ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ ὀγδοήκοντα.
9. Ἐκ τῶν υἱῶν Ἰωάβ, Ὀβαδία ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεχιήλ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ διακόσιοι δεκαοκτώ.
10. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Σελωμείθ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσιφία, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ ἑκατὸν ἑξήκοντα.
11. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαΐ, Ζαχαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Βηβαΐ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ εἰκοσιοκτώ.
12. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀζγάδ, Ἰωανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Ἀκκατάν, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ ἑκατὸν δέκα.
13. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀδωνικὰμ οἱ τελευταῖοι, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν, Ἐλιφελέτ, Ἰεϊήλ καὶ Σεμαΐας, καὶ μετ᾿ αὐτῶν τὰ ἀρσενικὰ ἑξήκοντα.
14. Ἐκ δὲ τῶν υἱῶν Βιγουαί, Γουθαΐ καὶ Ζαββούδ, καὶ μετ᾿ αὐτῶν τὰ ἀρσενικὰ ἑβδομήκοντα.
15. Καὶ συνήθροισα αὐτοὺς παρὰ τὸν ποταμόν, τὸν ῥέοντα πρὸς Ἀαβά, καὶ ἐκεῖ κατεσκηνώσαμεν τρεῖς ἡμέρας· καὶ παρετήρησα μεταξὺ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων καὶ δὲν εὕρηκα ἐκεῖ οὐδένα ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Λευΐ.
16. Τότε ἀπέστειλα πρὸς τὸν Ἐλιέζερ, τὸν Ἀριήλ, τὸν Σεμαΐαν καὶ τὸν Ἐλνάθαν καὶ τὸν Ἰαρεὶβ καὶ τὸν Ἐλνάθαν καὶ τὸν Νάθαν καὶ τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὸν Μεσουλλάμ, τοὺς ἄρχοντας· καὶ τὸν Ἰωϊαρίβ, καὶ τὸν Ἐλνάθαν, συνετούς.
17. Καὶ ἔδωκα εἰς αὐτοὺς παραγγελίαν πρὸς τὸν Ἰδδὼ τὸν ἄρχοντα, ἐν τῷ τόπῳ Κασιφία, καὶ ἔβαλον εἰς τὸ στόμα αὐτῶν λόγους διὰ νὰ λαλήσωσι πρὸς τὸν Ἰδδὼ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς Νεθινείμ, ἐν τῷ τόπῳ Κασιφία, διὰ νὰ πέμψωσι πρὸς ἡμᾶς λειτουργοὺς διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
18. Καὶ κατὰ τὴν ἐφ᾿ ἡμᾶς ἀγαθήν χεῖρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἔφεραν πρὸς ἡμᾶς ἄνδρα συνετόν, ἐκ τῶν υἱῶν Μααλί, υἱοῦ τοῦ Λευΐ, υἱοῦ Ἰσραήλ· καὶ τὸν Σερεβίαν μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, δεκαοκτώ·
19. καὶ τὸν Ἀσαβίαν, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὸν Ἰεσαΐαν ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρί, τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, εἴκοσι·
20. καὶ ἐκ τῶν Νεθινείμ, τοὺς ὁποίους ὁ Δαβὶδ καὶ οἱ ἄρχοντες διώρισαν διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τῶν Λευϊτῶν, διακοσίους εἴκοσι Νεθινείμ· πάντες οὗτοι ἦσαν σεσημειωμένοι κατ᾿ ὄνομα.
21. Τότε ἐκήρυξα ἐκεῖ νηστείαν παρὰ τὸν ποταμὸν Ἀαβά, ὅπως ταπεινωθέντες ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ζητήσωμεν παρ᾿ αὐτοῦ εὐθεῖαν ὁδὸν διὰ ἡμᾶς καὶ διὰ τὰ τέκνα ἡμῶν καὶ διὰ πάντα τὰ ὑπάρχοντα ἡμῶν.
22. Διότι σχύνθην νὰ ζητήσω παρὰ τοῦ βασιλέως δύναμιν καὶ ἱππεῖς διὰ νὰ βοηθήσωσιν ἡμᾶς ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ καθ᾿ ὁδόν· ἐπειδή εἴχομεν εἰπεῖ πρὸς τὸν βασιλέα, λέγοντες, Ἡ χεὶρ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἶναι πρὸς ἀγαθὸν ἐπὶ πάντας τοὺς ζητοῦντας αὐτόν· τὸ δὲ κράτος αὐτοῦ καὶ ἡ ὀργή αὐτοῦ ἐπὶ πάντας τοὺς ἐγκαταλείποντας αὐτόν.
23. Ἐνηστεύσαμεν λοιπὸν καὶ ἱκετεύσαμεν τὸν Θεὸν ἡμῶν περὶ τούτου· καὶ ἔγεινεν ἵλεως πρὸς ἡμᾶς.
24. Τότε ἐχώρισα δώδεκα ἐκ τῶν ἀρχόντων τῶν ἱερέων, τὸν Σερεβίαν, τὸν Ἀσαβίαν καὶ μετ᾿ αὐτῶν δέκα ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
25. Καὶ ἐζύγισα εἰς αὐτοὺς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη, τὴν προσφορὰν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τὴν ὁποίαν προσέφεραν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ καὶ πᾶς ὁ παρευρεθεὶς Ἰσραήλ·
26. ἐζύγισα λοιπὸν καὶ παρέδωκα εἰς τὴν χεῖρα αὐτῶν ἑξακόσια πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, καὶ σκεύη ἀργυρὰ ἑκατὸν ταλάντων, καὶ ἑκατὸν τάλαντα χρυσίου·
27. καὶ εἴκοσι φιάλας χρυσάς, χιλίων δραχμῶν, καὶ δύο σκεύη ἐκ χαλκοῦ στίλβοντος καλοῦ, πολύτιμα ὡς χρυσίον.
28. Καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς, Σεῖς εἶσθε ἅγιοι εἰς τὸν Κύριον, καὶ τὰ σκεύη ἅγια· καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον αὐτοπροαίρετος προσφορὰ εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων σας.
29. Προσέχετε καὶ φυλάττετε αὐτά, ἑωσοῦ ζυγίσητε ἔμπροσθεν τῶν ἀρχόντων τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευϊτῶν καὶ τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐντὸς τῶν οἰκημάτων τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
30. Καὶ παρέλαβον οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται τὸ βάρος τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου καὶ τὰ σκεύη, διὰ νὰ φέρωσιν αὐτὰ εἰς Ἱερουσαλήμ, πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
31. Καὶ ἐσηκώθημεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Ἀαβὰ τὴν δωδεκάτην τοῦ πρώτου μηνός, διὰ νὰ ὑπάγωμεν εἰς Ἱερουσαλήμ· καὶ ἡ χεὶρ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἦτο ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ καὶ ἐνεδρεύοντος ἐν τῇ ὁδῷ.
32. Καὶ ἤλθομεν εἰς Ἱερουσαλήμ· καὶ ἐκαθήσαμεν ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας.
33. τὴν τετάρτην δὲ ἡμέραν ἐζυγίσθη τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ παρεδόθη διὰ χειρὸς τοῦ Μερημὼθ υἱοῦ τοῦ Οὐρία τοῦ ἱερέως· καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἦτο Ἐλεάζαρ ὁ υἱὸς τοῦ Φινεές· καὶ μετ᾿ αὐτῶν Ἰωζαβάδ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰησοῦ, καὶ Νωαδίας ὁ υἱὸς τοῦ Βιννουΐ, οἱ Λευΐται·
34. κατὰ ἀριθμὸν καὶ κατὰ βάρος τὰ πάντα· καὶ ἅπαν τὸ βάρος ἐγράφη ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
35. Οἱ υἱοὶ τῆς μετοικεσίας, οἱ ἐλθόντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας, προσέφεραν ὁλοκαυτώματα πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, δώδεκα μόσχους ὑπὲρ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἐνενήκοντα ἕξ κριούς, ἑβδομήκοντα ἑπτὰ ἀρνία, δώδεκα τράγους περὶ ἁμαρτίας, τὰ πάντα ὁλοκαύτωμα εἰς τὸν Κύριον.
36. Καὶ παρέδωκαν τὰ προστάγματα τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς σατράπας τοῦ βασιλέως καὶ εἰς τοὺς ἐπάρχους τοὺς πέραν τοῦ ποταμοῦ· καὶ οὗτοι ἐβοήθησαν τὸν λαὸν καὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ.