Ἔσδρας

Κεφάλαιο 2

[ AUDIO ]

1. Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐπαρχίας οἱ ἀναβάντες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, ἐκ τῶν μετοικισθέντων, τοὺς ὁποίους Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος μετῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ἐπιστρέψαντες εἰς Ἱερουσαλήμ καὶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἕκαστος εἰς τὴν πόλιν αὑτοῦ·
2. οἵτινες ἦλθον μετὰ Ζοροβάβελ, Ἰησοῦ, Νεεμία, Σεραΐα, Ῥεελαΐα, Μαροδοχαίου, Βιλσάν, Μισπάρ, Βιγουαί, Ῥεούμ, Βαανά. Ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ·
3. Υἱοὶ Φαρώς, δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
4. Υἱοὶ Σεφατία, τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο.
5. Υἱοὶ Ἀράχ, ἑπτακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε.
6. Υἱοὶ Φαὰθ-μωάβ, ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ καὶ Ἰωάβ, δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δώδεκα.
7. Υἱοὶ Ἐλάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
8. Υἱοὶ Ζατθοῦ, ἐννεακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
9. Υἱοὶ Ζακχαί, ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα.
10. Υἱοὶ Βανί, ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.
11. Υἱοὶ Βηβαΐ, ἑξακόσιοι εἰκοσιτρεῖς.
12. Υἱοὶ Ἀζγάδ, χίλιοι διακόσιοι εἰκοσιδύο.
13. Υἱοὶ Ἀδωνικάμ, ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.
14. Υἱοὶ Βιγουαί, δισχίλιοι πεντήκοντα ἕξ.
15. Υἱοὶ Ἀδίν, τετρακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
16. Υἱοὶ Ἀτήρ ἐκ τοῦ Ἐζεκίου, ἐνενήκοντα ὀκτώ.
17. Υἱοὶ Βησαί, τριακόσιοι εἰκοσιτρεῖς.
18. Υἱοὶ Ἰωρά, ἑκατὸν δώδεκα.
19. Υἱοὶ Ἀσούμ, διακόσιοι εἰκοσιτρεῖς.
20. Υἱοὶ Γιββάρ, ἐνενήκοντα πέντε.
21. Υἱοὶ Βηθλεέμ, ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖς.
22. Ἄνδρες Νετωφά, πεντήκοντα ἕξ.
23. Ἄνδρες Ἀναθώθ, ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ.
24. Υἱοὶ Ἀζμαβέθ, τεσσαράκοντα δύο.
25. Υἱοὶ Κιριὰθ-ἀρείμ, Χεφειρὰ καὶ Βηρώθ, ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς.
26. Υἱοὶ Ῥαμὰ καὶ Γαβαά, ἑξακόσιοι εἴκοσι καὶ εἷς.
27. Ἄνδρες Μιχμάς, ἑκατὸν εἰκοσιδύο.
28. Ἄνδρες Βαιθήλ καὶ Γαί, διακόσιοι εἰκοσιτρεῖς.
29. Υἱοὶ Νεβώ, πεντήκοντα δύο.
30. Υἱοὶ Μαγβίς, ἑκατὸν πεντήκοντα ἕξ.
31. Υἱοὶ τοῦ ἄλλου Ἐλάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
32. Υἱοὶ Χαρήμ, τριακόσιοι εἴκοσι.
33. Υἱοὶ Λώδ, Ἀδίδ, καὶ Ὠνώ, ἑπτακόσιοι εἰκοσιπέντε.
34. Υἱοὶ Ἱεριχώ, τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
35. Υἱοὶ Σεναά, τρισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι τριάκοντα.
36. Οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ἰεδαΐα, ἐκ τοῦ οἴκου Ἰησοῦ, ἐννεακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς.
37. Υἱοὶ Ἰμμήρ, χίλιοι πεντήκοντα δύο.
38. Υἱοὶ Πασχώρ, χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά.
39. Υἱοὶ Χαρήμ, χίλιοι δεκαεπτά.
40. Οἱ Λευΐται· υἱοὶ Ἰησοῦ, καὶ Καδμιήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Ὡδουΐα, ἑβδομήκοντα τέσσαρες.
41. Οἱ ψαλτῳδοί· υἱοὶ Ἀσάφ, ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ.
42. Οἱ υἱοὶ τῶν πυλωρῶν· υἱοὶ Σαλλοὺμ, υἱοὶ Ἀτήρ, υἱοὶ Ταλμὼν, υἱοὶ Ἀκκούβ, υἱοὶ Ἀτιτά, υἱοὶ Σωβαΐ· πάντες ἑκατὸν τριάκοντα ἐννέα.
43. Οἱ Νεθινείμ· υἱοὶ Σιχά, υἱοὶ Ἀσουφά, υἱοὶ Ταββαώθ,
44. υἱοὶ Κηρώς, υἱοὶ Σιαά, υἱοὶ Φαδὼν,
45. υἱοὶ Λεβανά, υἱοὶ Ἀγαβά, υἱοὶ Ἀκκούβ,
46. υἱοὶ Ἀγάβ, υἱοὶ Σαλμαί, υἱοὶ Ἀνάν,
47. υἱοὶ Γιδδήλ, υἱοὶ Γαάρ, υἱοὶ Ῥεαΐα,
48. υἱοὶ Ῥεσίν, υἱοὶ Νεκωδά, υἱοὶ Γαζάμ,
49. υἱοὶ Οὐζά, υἱοὶ Φασέα, υἱοὶ Βησαί,
50. υἱοὶ Ἀσενά, υἱοὶ Μεουνείμ, υἱοὶ Νεφουσείμ,
51. υἱοὶ Βακβούκ, υἱοὶ Ἀκουφά, υἱοὶ Ἀρούρ,
52. υἱοὶ Βασλούθ, υἱοὶ Μεϊδά, υἱοὶ Ἀρσά,
53. υἱοὶ Βαρκώς, υἱοὶ Σισάρα, υἱοὶ Θαμά,
54. υἱοὶ Νεσιά, υἱοὶ Ἀτιφά.
55. Οἱ υἱοὶ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος· υἱοὶ Σωταΐ, υἱοὶ Σωφερέθ, υἱοὶ Φερουδά,
56. υἱοὶ Ἰααλά, υἱοὶ Δαρκὼν, υἱοὶ Γιδδήλ,
57. υἱοὶ Σεφατία, υἱοὶ Ἀττίλ, υἱοὶ Φοχερὲθ ἀπὸ Σεβαΐμ, υἱοὶ Ἀμί.
58. Πάντες οἱ Νεθινείμ, καὶ οἱ υἱοὶ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος, ἦσαν τριακόσιοι ἐνενήκοντα δύο.
59. Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ ἀναβάντες ἀπὸ Θὲλ-μελάχ, Θὲλ-ἀρησά, Χερούβ, Ἀδδὰν καὶ Ἰμμήρ· δὲν ἠδύναντο ὅμως νὰ δείξωσι τὸν οἶκον τῆς πατριᾶς αὑτῶν καὶ τὸ σπέρμα αὑτῶν, ἄν ἦσαν ἐκ τοῦ Ἰσραήλ·
60. Υἱοὶ Δαλαΐα, υἱοὶ Τωβία, υἱοὶ Νεκωδά, ἑξακόσιοι πεντήκοντα δύο·
61. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων· υἱοὶ Ἀβαΐα, υἱοὶ Ἀκκώς, υἱοὶ Βαρζελλαΐ, ὅστις ἔλαβε γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Βαρζελλαΐ τοῦ Γαλααδίτου καὶ νομάσθη κατὰ τὸ ὄνομα αὑτῶν.
62. Οὗτοι ἐζήτησαν τὴν καταγραφήν αὑτῶν μεταξὺ τῶν ἀπαριθμηθέντων κατὰ γενεαλογίαν, καὶ δὲν εὑρέθησαν· ὅθεν ἐξεβλήθησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας.
63. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Θιρσαθὰ νὰ μή φάγωσιν ἀπὸ τῶν ἁγιωτάτων πραγμάτων, ἑωσοῦ ἀναστηθῇ ἱερεὺς μετὰ Οὐρὶμ καὶ Θουμμίμ.
64. Πᾶσα ἡ σύναξις ὁμοῦ ἦσαν τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες τριακόσιοι ἑξήκοντα,
65. ἐκτὸς τῶν δούλων αὐτῶν καὶ τῶν θεραπαινίδων αὐτῶν, οἵτινες ἦσαν ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριάκοντα ἑπτά· καὶ πλήν τούτων, διακόσιοι ψαλτῳδοὶ καὶ ψάλτριαι.
66. Οἱ ἵπποι αὐτῶν ἑπτακόσιοι τριάκοντα ἕξ· αἱ ἡμίονοι αὐτῶν, διακόσιαι τεσσαράκοντα πέντε·
67. αἱ κάμηλοι αὐτῶν, τετρακόσιαι τριάκοντα πέντε· αἱ ὄνοι, ἑξακισχίλιαι ἑπτακόσιαι εἴκοσι.
68. Καὶ τινες ἐκ τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν, ὅτε ἦλθον εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, προσέφεραν αὐτοπροαιρέτως διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀνεγείρωσιν αὐτὸν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ·
69. ἔδωκαν κατὰ τὴν δύναμιν αὑτῶν εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ ἔργου ἕξ μυριάδας καὶ χιλίας δραχμὰς χρυσίου καὶ πέντε χιλιάδας μνᾶς ἀργυρίου καὶ ἑκατὸν ἱερατικοὺς χιτῶνας.
70. Οὕτως οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται καὶ μέρος ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ Νεθινεὶμ κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτοῦ.