Παραλειπομένων Β´

Κεφάλαιο 27

[ AUDIO ]

1. Εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἰωθὰμ ὅτε ἐβασίλευσε· καὶ ἐβασίλευσε δεκαὲξ ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἱερουσά, θυγάτηρ τοῦ Σαδώκ.
2. Καὶ ἔπραξε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἔπραξεν Ὀζίας ὁ πατήρ αὐτοῦ· δὲν εἰσῆλθεν ὅμως εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ λαὸς ἦτο ἔτι διεφθαρμένος.
3. Οὗτος ᾠκοδόμησε τὴν ὑψηλήν πύλην τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· καὶ ἐπὶ τοῦ τείχους τοῦ Ὀφήλ ᾠκοδόμησε πολλά.
4. Ὠικοδόμησεν ἔτι πόλεις ἐν τῇ ὀρεινῇ τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς ᾠκοδόμησε φρούρια καὶ πύργους.
5. Καὶ πολεμήσας μὲ τὸν βασιλέα τῶν υἱῶν Ἀμμών, ὑπερίσχυσεν ἐναντίον αὐτῶν. Καὶ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν ἔδωκαν εἰς αὐτὸν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ δέκα χιλιάδας κόρων σίτου καὶ δέκα χιλιάδας κριθῆς. Τόσα ἐπλήρωσαν εἰς αὐτὸν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν καὶ τὸ δεύτερον ἔτος καὶ τὸ τρίτον.
6. Καὶ ἐκραταιώθη ὁ Ἰωθάμ, ἐπειδή κατεύθυνε τὰς ὁδοὺς αὑτοῦ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ.
7. Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἰωθὰμ καὶ πάντες οἱ πόλεμοι αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ, ἰδού, εἶναι γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ καὶ Ἰούδα.
8. Εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσε δεκαὲξ ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ.
9. Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἰωθὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαβίδ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἄχαζ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.