Παραλειπομένων Β´

Κεφάλαιο 7

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἀφοῦ ἐτελείωσεν ὁ Σολομὼν προσευχόμενος, κατέβη τὸ πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας· καὶ δόξα Κυρίου ἐνέπλησε τὸν οἶκον.
2. Καὶ δὲν ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, διότι δόξα Κυρίου ἐνέπλησε τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
3. Πάντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, βλέποντες τὸ πῦρ καταβαῖνον καὶ τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου ἐπὶ τὸν οἶκον, ἔπεσον κατὰ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν, ἐπὶ τὸ λιθόστρωτον, καὶ προσεκύνησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Κύριον, λέγοντες, Ὅτι εἶναι ἀγαθός· ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
4. Τότε ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς προσέφεραν θυσίας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
5. καὶ ἐθυσίασεν ὁ βασιλεὺς Σολομὼν τὴν θυσίαν, εἰκοσιδύο χιλιάδας βοῶν καὶ ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας προβάτων. Οὕτως ἐγκαινίασαν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ.
6. Καὶ ἵσταντο οἱ ἱερεῖς εἰς τὰς ὑπηρεσίας αὑτῶν, καὶ οἱ Λευΐται μετὰ τῶν μουσικῶν ὀργάνων τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποῖα Δαβὶδ ὁ βασιλεὺς ἔκαμε διὰ νὰ δοξάζωσι τὸν Κύριον, Ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἔχοντες ἐν ταῖς χερσὶν αὑτῶν τοὺς ὕμνους τοῦ Δαβίδ· καὶ ἐσάλπιζον οἱ ἱερεῖς κατέναντι αὐτῶν, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἵστατο.
7. Καθιέρωσεν ἔτι ὁ Σολομὼν τὸ μέσον τῆς αὐλῆς, τῆς κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· διότι ἐκεῖ προσέφερε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὸ στέαρ τῶν εἰρηνικῶν προσφορῶν· ἐπειδή τὸ θυσιαστήριον τὸ χάλκινον, τὸ ὁποῖον ὁ Σολομὼν ἔκαμε, δὲν ἠδύνατο νὰ χωρέσῃ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν καὶ τὸ στέαρ.
8. Καὶ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἔκαμεν ὁ Σολομὼν τὴν ἑορτήν ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ, σύναξις μεγάλη σφόδρα, ἀπὸ τῆς εἰσόδου Αἰμὰθ μέχρι τοῦ ποταμοῦ τῆς Αἰγύπτου.
9. Καὶ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἔκαμον σύναξιν πάνδημον· διότι ἔκαμον τὸν ἐγκαινιασμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ τὴν ἑορτήν ἑπτὰ ἡμέρας.
10. Καὶ ἐν τῇ εἰκοστῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνὸς ἀπέλυσε τὸν λαὸν εἰς τὰς σκηνὰς αὐτῶν, εὐφραινομένους καὶ ἀγαλλομένους τὴν καρδίαν διὰ τὰ ἀγαθὰ ὅσα ἔκαμεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Δαβὶδ καὶ πρὸς τὸν Σολομῶντα καὶ πρὸς τὸν Ἰσραήλ τὸν λαὸν αὑτοῦ.
11. Καὶ ἐτελείωσεν ὁ Σολομὼν τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως· καὶ πᾶν ὅ, τι ἦλθεν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Σολομῶντος νὰ κάμῃ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὑτοῦ εὐωδώθη.
12. Καὶ ἐφάνη ὁ Κύριος εἰς τὸν Σολομῶντα διὰ νυκτός, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἤκουσα τῆς προσευχῆς σου καὶ ἐξέλεξα τὸν τόπον τοῦτον εἰς ἐμαυτὸν διὰ οἶκον θυσίας.
13. Ἐὰν κλείσω τὸν οὐρανὸν καὶ δὲν γίνηται βροχή, καὶ ἐὰν προστάξω τὴν ἀκρίδα νὰ καταφάγῃ τὴν γῆν, καὶ ἐὰν ἀποστείλω θανατικὸν μεταξὺ τοῦ λαοῦ μου,
14. καὶ ὁ λαὸς μου, ἐπὶ τὸν ὁποῖον ἐκλήθη τὸ ὄνομά μου, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ προσευχηθῶσι καὶ ἐκζητήσωσι τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐπιστρέψωσιν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὑτῶν τῶν πονηρῶν, τότε ἐγὼ θέλω ἐπακούσει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ θέλω συγχωρήσει τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν καὶ θεραπεύσει τὴν γῆν αὐτῶν.
15. Τώρα οἱ ὀφθαλμοὶ μου θέλουσιν εἶσθαι ἀνεῳγμένοι καὶ τὰ ὦτά μου προσεκτικὰ εἰς τὴν προσευχήν τὴν γινομένην ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
16. Διότι τώρα ἐξέλεξα καὶ ἡγίασα τὸν οἶκον τοῦτον, διὰ νὰ ἦναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ ἕως αἰῶνος· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ μου καὶ ἡ καρδία μου θέλουσιν εἶσθαι ἐκεῖ πάσας τὰς ἡμέρας.
17. Καὶ σύ, ἐὰν περιπατῇς ἐνώπιόν μου, καθὼς περιεπάτησε Δαβὶδ ὁ πατήρ σου, καὶ κάμνῃς κατὰ πάντα ὅσα προσέταξα εἰς σέ, καὶ φυλάττῃς τὰ διατάγματά μου καὶ τὰς κρίσεις μου,
18. τότε θέλω στερεώσει τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου, καθὼς ὑπεσχέθην πρὸς Δαβὶδ τὸν πατέρα σου, λέγων, Δὲν θέλει ἐκλείψει εἰς σὲ ἀνήρ ἡγεμονεύων ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
19. Ἀλλ᾿ ἐὰν σεῖς ἀποστρέψητε καὶ ἐγκαταλείψητε τὰ διατάγματά μου καὶ τὰς ἐντολὰς μου, τὰς ὁποίας ἔθεσα ἔμπροσθέν σας, καὶ ὑπάγητε καὶ λατρεύσητε ἄλλους θεοὺς καὶ προσκυνήσητε αὐτούς,
20. τότε θέλω ἐκριζώσει αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς μου, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς αὐτούς· καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, τὸν ὁποῖον ἡγίασα διὰ τὸ ὄνομά μου, θέλω ἀπορρίψει ἀπὸ προσώπου μου καὶ θέλω κάμει αὐτὸν παροιμίαν καὶ ἐμπαιγμὸν μεταξὺ πάντων τῶν λαῶν.
21. Καὶ ὁ οἶκος οὗτος, ὅστις ἔγεινε τόσον ὑψηλός, θέλει εἶσθαι ἔκστασις εἰς πάντας τοὺς διαβαίνοντας παρ᾿ αὐτόν· καὶ θέλουσι λέγει, Διὰ τί ὁ Κύριος ἔκαμεν οὕτως εἰς τὴν γῆν ταύτην καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦτον;
22. Καὶ θέλουσιν ἀποκρίνεσθαι, Ἐπειδή ἐγκατέλιπον Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτῶν, ὅστις ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου, καὶ προσεκολλήθησαν εἰς ἄλλους θεοὺς καὶ προσεκύνησαν αὐτοὺς καὶ ἐλάτρευσαν αὐτούς· διὰ τοῦτο ἐπέφερεν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἅπαν τοῦτο τὸ κακόν.