Παραλειπομένων Α´

Κεφάλαιο 23

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἀφοῦ ἐγήρασεν ὁ Δαβὶδ καὶ ἦτο πλήρης ἡμερῶν, ἔκαμε Σολομῶντα τὸν υἱὸν αὑτοῦ βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
2. Καὶ συνήγαγε πάντας τοὺς ἄρχοντας τοῦ Ἰσραήλ καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευΐτας.
3. Οἱ δὲ Λευΐται ἦσαν ἀπηριθμημένοι ἀπὸ ἡλικίας τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεφαλήν αὐτῶν, κατὰ ἄνδρα, ἦτο τριάκοντα ὀκτὼ χιλιάδες.
4. Ἐκ τούτων εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες ἦσαν ἐργοδιῶκται εἰς τὸ ἔργον τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· καὶ ἕξ χιλιάδες ἐπιστάται καὶ κριταί·
5. καὶ τέσσαρες χιλιάδες πυλωροί· καὶ τέσσαρες χιλιάδες ὑμνοῦντες τὸν Κύριον, μὲ τὰ ὄργανα, τὰ ὁποῖα ἔκαμα, εἶπεν ὁ Δαβίδ, διὰ νὰ ὑμνῶσι τὸν Κύριον.
6. Καὶ διρεσεν αὐτοὺς ὁ Δαβὶδ εἰς τάξεις κατὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ Λευΐ, Γηρσών, Καὰθ καὶ Μεραρί.
7. Ἐκ τῶν Γηρσωνιτῶν ἦσαν Λααδὰν καὶ Σιμεΐ.
8. Οἱ υἱοὶ τοῦ Λααδὰν ἦσαν Ἰεχιήλ ὁ ἄρχων καὶ Ζαιθὰμ καὶ Ἰωήλ, τρεῖς.
9. Οἱ υἱοὶ τοῦ Σιμεΐ, Σελωμεὶθ καὶ Ἁζιήλ καὶ Χαρράν, τρεῖς. Οὗτοι ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τοῦ Λααδάν.
10. Υἱοὶ δὲ τοῦ Σιμεΐ, Ἰαάθ, Ζινὰ καὶ Ἰεοὺς καὶ Βεριά. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Σιμεΐ, τέσσαρες.
11. Καὶ ὁ Ἰαὰθ ἦτο ὁ ἀρχηγός, καὶ Ζιζὰ ὁ δεύτερος· ὁ δὲ Ἰεοὺς καὶ Βεριὰ δὲν εἶχον πολλοὺς υἱούς· διὰ τοῦτο ἠριθμήθησαν ὁμοῦ, ὡς μία πατριά.
12. Οἱ υἱοὶ τοῦ Καάθ, Ἀμράμ, Ἰσαάρ, Χεβρὼν καὶ Ὀζιήλ, τέσσαρες.
13. Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀμράμ, Ἀαρὼν καὶ Μωϋσῆς· καὶ ὁ Ἀαρὼν ἦτο κεχωρισμένος, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, διὰ νὰ ἁγιάζωσι τὰ ἁγιώτατα πράγματα πάντοτε, διὰ νὰ θυμιάζωσιν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, νὰ λειτουργῶσιν εἰς αὐτὸν καὶ νὰ εὐλογῶσιν ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ διὰ παντός.
14. Τοῦ δὲ Μωϋσέως τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνηριθμήθησαν μετὰ τῆς φυλῆς τοῦ Λευΐ.
15. Οἱ υἱοὶ τοῦ Μωϋσέως ἦσαν Γηρσὼμ καὶ Ἐλιέζερ.
16. Ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Γηρσὼμ ὁ Σεβουήλ ἦτο ὁ ἀρχηγός.
17. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιέζερ ἦσαν Ῥεαβίας ὁ ἀρχηγός· καὶ δὲν εἶχεν ὁ Ἐλιέζερ ἄλλους υἱούς· τοῦ Ῥεαβιὰ δὲ οἱ υἱοὶ ἦσαν πάμπολλοι.
18. Ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσαὰρ ὁ Σελωμεὶθ ἦτο ὁ ἀρχηγός.
19. Οἱ υἱοὶ τοῦ Χεβρὼν ἦσαν Ἰερίας ὁ πρῶτος, Ἀμαρίας ὁ δεύτερος, Ἰααζιήλ ὁ τρίτος καὶ Ἰεκαμεὰμ ὁ τέταρτος.
20. Οἱ υἱοὶ τοῦ Ὀζιήλ, Μιχὰ ὁ πρῶτος καὶ Ἰεσιὰ ὁ δεύτερος.
21. Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρί, Μααλὶ καὶ Μουσί· οἱ υἱοὶ τοῦ Μααλί, Ἐλεάζαρ καὶ Κείς.
22. Ἀπέθανε δὲ ὁ Ἐλεάζαρ, μή ἔχων υἱούς, ἀλλὰ θυγατέρας· καὶ ἔλαβον αὐτὰς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ υἱοὶ τοῦ Κείς.
23. Οἱ υἱοὶ τοῦ Μουσί, Μααλὶ καὶ Ἐδὲρ καὶ Ἰερεμώθ, τρεῖς.
24. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν, κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, ἀπαριθμηθέντες κατ᾿ ὄνομα, κατὰ κεφαλήν, οἵτινες ἔκαμνον τὰ ἔργα τῆς ὑπηρεσίας τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, ἀπὸ ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω.
25. Διότι ὁ Δαβὶδ εἶπε, Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ἔδωκεν ἀνάπαυσιν εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ, καὶ θέλει κατοικεῖ ἐν Ἰερουσαλήμ διὰ παντός·
26. οἱ δὲ Λευΐται δὲν θέλουσι πλέον βαστάζει τὴν σκηνήν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς διὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῆς.
27. Ὅθεν κατὰ τοὺς τελευταίους λόγους τοῦ Δαβίδ, οἱ υἱοὶ Λευΐ ἦσαν ἀπηριθμημένοι ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω·
28. ἐπειδή τὸ ἔργον αὐτῶν ἦτο νὰ παρίστανται εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρών, ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, ἐπὶ τὰς αὐλὰς καὶ ἐπὶ τὰ οἰκήματα καὶ ἐπὶ τὸν καθαρισμὸν πάντων τῶν ἁγίων πραγμάτων καὶ εἰς τὸ νὰ κάμνωσι τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ·
29. καὶ διὰ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως καὶ διὰ τὴν σεμίδαλιν εἰς τὰς ἐξ ἀλφίτων προσφορὰς καὶ διὰ τὰ ἄζυμα λάγανα καὶ διὰ τὰς τηγανίτας καὶ διὰ τὰ φρυγανωτὰ καὶ διὰ πᾶν εἶδος μέτρου·
30. καὶ διὰ νὰ ἵστανται καθ᾿ ἑκάστην πρωΐαν καὶ ἑσπέραν, διὰ νὰ ὑμνῶσι καὶ νὰ δοξολογῶσι τὸν Κύριον·
31. καὶ διὰ νὰ προσφέρωσιν εἰς τὸν Κύριον πάντα τὰ ὁλοκαυτώματα ἐν τοῖς σάββασιν, ἐν ταῖς νεομηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἐπισήμοις ἑορταῖς, κατὰ τὸν ἀριθμόν, κατὰ τὸ διατεταγμένον εἰς αὐτούς, πάντοτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
32. καὶ διὰ νὰ φυλάττωσι τὴν φυλακήν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν φυλακήν τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ τὴν φυλακήν τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρὼν τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.