Παραλειπομένων Α´

Κεφάλαιο 8

[ AUDIO ]

1. Ὁ δὲ Βενιαμὶν ἐγέννησε Βελὰ τὸν πρωτότοκον αὑτοῦ, Ἀσβήλ τὸν δεύτερον καὶ Ἀαρὰ τὸν τρίτον,
2. Νωὰ τὸν τέταρτον καὶ Ῥαφὰ τὸν πέμπτον.
3. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βελὰ ἦσαν, Ἀδδὰρ καὶ Γηρὰ καὶ Ἀβιοὺδ
4. καὶ Ἀβισσουὰ καὶ Νααμὰν καὶ Ἀχωὰ
5. καὶ Γηρὰ καὶ Σεφουφὰν καὶ Οὐράμ.
6. Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐχούδ, οἵτινες ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριῶν εἰς τοὺς κατοικοῦντας τὴν Γαβαὰ καὶ μετοικισθέντας εἰς Μαναχάθ·
7. καὶ Νααμὰν καὶ Ἀχιὰ καὶ Γηρά, ὅστις μετῴκισεν αὐτούς, καὶ ἐγέννησε τὸν Οὐζὰ καὶ τὸν Ἀχιούδ.
8. Καὶ ὁ Σααραΐμ ἐγέννησεν υἱοὺς ἐν τῇ γῇ Μωάβ, ἀφοῦ ἀπέβαλε τὴν Οὑσὶμ καὶ τὴν Βααρὰ, τὰς γυναῖκας αὑτοῦ·
9. καὶ ἐγέννησεν, ἐκ τῆς Ὀδὲς τῆς γυναικὸς αὑτοῦ, τὸν Ἰωβὰβ καὶ τὸν Σιβιὰ καὶ τὸν Μησὰ καὶ τὸν Μαλχὰμ
10. καὶ τὸν Ἰεοὺς καὶ τὸν Σαχιὰ καὶ τὸν Μιρμά· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ἀρχηγοὶ πατριῶν.
11. Ἐκ δὲ τῆς Οὑσὶμ εἶχε γεννήσει τὸν Ἀβιτὼβ καὶ τὸν Ἐλφαάλ.
12. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλφαὰλ ἦσαν Ἕβερ καὶ Μισαὰμ καὶ Σαμέρ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν Ὠνὼ καὶ τὴν Λὼδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς·
13. καὶ ὁ Βεριὰ καὶ ὁ Σεμὰ οὗτοι ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριῶν εἰς τοὺς κατοικοῦντας τὴν Αἰαλών· οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοίκους τῆς Γάθ·
14. καὶ Ἀχιώ, Σασὰκ καὶ Ἰερεμὼθ
15. καὶ Ζεβαδίας καὶ Ἀρὰδ καὶ Ἀδέρ,
16. καὶ Μιχαήλ καὶ Ἰεσπὰ καὶ Ἰωχὰ υἱοὶ τοῦ Βεριά·
17. καὶ Ζεβαδίας καὶ Μεσουλλὰμ καὶ Ἐζεκὶ καὶ Ἕβερ
18. καὶ Ἰσμεραΐ καὶ Ἰεζλιὰ καὶ Ἰωβάβ, υἱοὶ τοῦ Ἐλφαάλ·
19. καὶ Ἰακεὶμ καὶ Ζιχρὶ καὶ Ζαβδὶ
20. καὶ Ἐλιηνάϊ καὶ Ζιλθαΐ καὶ Ἐλιήλ
21. καὶ Ἀδαΐας καὶ Βεραΐα καὶ Σιμράθ, υἱοὶ τοῦ Σεμά·
22. καὶ Ἰεσφὰν καὶ Ἕβερ καὶ Ἐλιήλ
23. καὶ Ἀβδὼν καὶ Ζιχρὶ καὶ Ἀνὰν
24. καὶ Ἀνανίας καὶ Ἐλὰμ καὶ Ἀνθωθιὰ
25. καὶ Ἰεφεδία καὶ Φανουήλ υἱοὶ τοῦ Σασάκ·
26. καὶ Σαμσεραΐ καὶ Σεαρία καὶ Γοθολία
27. καὶ Ἰαρεσία καὶ Ἠλιὰ καὶ Ζιχρί, υἱοὶ τοῦ Ἰεροάμ.
28. Οὗτοι ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριῶν, ἀρχηγοὶ κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν. οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ἱερουσαλήμ.
29. Ἐν δὲ Γαβαὼν κατῴκησεν ὁ πατήρ Γαβαών, τὸ δὲ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ἦτο Μααχά·
30. καὶ ὁ πρωτότοκος υἱὸς αὐτοῦ ἦτο Ἀβδών, ἔπειτα Σοὺρ καὶ Κεὶς καὶ Βάαλ καὶ Ναδὰβ
31. καὶ Γεδὼρ καὶ Ἀχιὼ καὶ Ζαχὲρ
32. καὶ Μικλὼθ ὁ γεννήσας τὸν Σιμεά. Καὶ οὗτοι ἔτι κατῴκησαν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, κατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν.
33. Καὶ ὁ Νήρ ἐγέννησε τὸν Κείς, καὶ Κεὶς ἐγέννησε τὸν Σαούλ, καὶ Σαοὺλ ἐγέννησε τὸν Ἰωνάθαν καὶ τὸν Μαλχὶ-σουὲ καὶ τὸν Ἀβιναδὰβ καὶ τὸν Ἔσ-βαάλ.
34. Καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωνάθαν ἦτο ὁ Μερὶβ-βαάλ· καὶ ὁ Μερὶβ-βαὰλ ἐγέννησε τὸν Μιχά.
35. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μιχὰ ἦσαν Φιθὼν καὶ Μελὲχ καὶ Θαρεὰ καὶ Ἄχαζ.
36. Καὶ ὁ Ἄχαζ ἐγέννησε τὸν Ἰωαδά· καὶ ὁ Ἰωαδὰ ἐγέννησε τὸν Ἀλεμὲθ καὶ τὸν Ἀζμαβὲθ καὶ τὸν Ζιμβρί· καὶ Ζιμβρὶ ἐγέννησε τὸν Μοσά.
37. καὶ Μοσὰ ἐγέννησε τὸν Βινεά· Ῥαφά, υἱὸς τούτου· Ἐλεασά, υἱὸς τούτου· Ἀσήλ, υἱὸς τούτου.
38. Καὶ ὁ Ἀσήλ εἶχεν ἕξ υἱούς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι ταῦτα· Ἀζρικάμ, Βοχεροῦ καὶ Ἰσμαήλ καὶ Σεαρία καὶ Ὀβαδία καὶ Ἀνάν· πάντες οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσήλ.
39. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἠσὲκ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἦσαν Οὐλὰμ ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, Ἰεοὺς ὁ δεύτερος καὶ Ἐλιφελὲτ ὁ τρίτος.
40. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Οὐλὰμ ἦσαν ἄνδρες δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἐντείνοντες τόξον καὶ ἔχοντες πολλοὺς υἱοὺς καὶ υἱοὺς υἱῶν, ἑκατὸν πεντήκοντα. Πάντες οὗτοι ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν.