Παραλειπομένων Α´

Κεφάλαιο 2

[ AUDIO ]

1. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ· Ῥουβήν, Συμεών, Λευΐ καὶ Ἰούδας, Ἰσσάχαρ καὶ Ζαβουλών,
2. Δάν, Ἰωσήφ καὶ Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γάδ, καὶ Ἀσήρ.
3. Υἱοὶ τοῦ Ἰούδα, Ἤρ καὶ Αὐνὰν καὶ Σηλά· τρεῖς ἐγεννήθησαν εἰς αὐτὸν ἐκ τῆς θυγατρὸς τοῦ Σουὰ τῆς Χαναανίτιδος. Ἦτο δὲ ὁ Ἤρ, ὁ πρωτότοκος τοῦ Ἰούδα, πονηρὸς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν.
4. Καὶ Θάμαρ, ἡ νύμφη αὐτοῦ, ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρά. Πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰούδα ἦσαν πέντε.
5. Υἱοὶ τοῦ Φαρὲς, Ἑσρὼν καὶ Ἁμούλ.
6. Καὶ υἱοὶ τοῦ Ζαρά, Ζιμβρὶ καὶ Ἐθὰν καὶ Αἰμὰν καὶ Χαλχὸλ καὶ Δαρά· πάντες πέντε.
7. Καὶ υἱοὶ τοῦ Χαρμί, Ἀχάρ, ὁ ταράξας τὸν Ἰσραήλ, ὅστις ἔκαμε παράβασιν εἰς τὸ ἀνάθεμα.
8. Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἐθάν, Ἀζαρίας.
9. Υἱοὶ δὲ τοῦ Ἑσρών, οἱ γεννηθέντες εἰς αὐτόν, Ἰεραμεήλ καὶ Ἀρὰμ καὶ Χάλεβ.
10. Καὶ Ἀρὰμ ἐγέννησε τὸν Ἀμμιναδάβ, καὶ Ἀμμιναδάβ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, τὸν ἄρχοντα τῶν υἱῶν Ἰούδα.
11. Καὶ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμά, καὶ Σαλμὰ ἐγέννησε τὸν Βοόζ,
12. καὶ Βοὸζ ἐγέννησε τὸν Ὠβήδ, καὶ Ὠβήδ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί·
13. καὶ Ἰεσσαὶ ἐγέννησεν Ἐλιὰβ τὸν πρωτότοκον αὑτοῦ καὶ Ἀβιναδὰβ τὸν δεύτερον καὶ Σαμμὰ τὸν τρίτον,
14. Ναθαναήλ τὸν τέταρτον, Ῥαδδαὶ τὸν πέμπτον,
15. Ὀσὲμ τὸν ἕκτον, Δαβὶδ τὸν ἕβδομον.
16. Καὶ ἀδελφαὶ αὐτῶν ἦσαν Σερουΐα καὶ Ἀβιγαία. Καὶ υἱοὶ τῆς Σερουΐας, Ἀβισαὶ καὶ Ἰωὰβ καὶ Ἀσαήλ, τρεῖς.
17. Ἡ δὲ Ἀβιγαία ἐγέννησε τὸν Ἀμασά· καὶ πατήρ τοῦ Ἀμασὰ ἦτο Ἰεθὲρ ὁ Ἰσμαηλίτης.
18. Καὶ Χάλεβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἑσρὼν ἐγέννησεν υἱοὺς ἐκ τῆς Ἀζουβὰ τῆς γυναικὸς αὑτοῦ καὶ ἐκ τῆς Ἰεριώθ· καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆς ἦσαν Ἰεσὲρ καὶ Σωβὰβ καὶ Ἀρδών.
19. Ἀποθανούσης δὲ τῆς Ἀζουβά, ὁ Χάλεβ ἔλαβεν εἰς ἑαυτὸν τὴν Ἐφράθ, ἥτις ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ὤρ.
20. Καὶ Ὤρ ἐγέννησε τὸν Οὐρί, καὶ ὁ Οὐρὶ ἐγέννησε τὸν Βεζελεήλ.
21. Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν ὁ Ἑσρὼν πρὸς τὴν θυγατέρα τοῦ Μαχεὶρ πατρὸς τοῦ Γαλαάδ· καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν ἡλικίας ὤν ἑξήκοντα ἐτῶν· καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Σεγούβ.
22. Καὶ Σεγοὺβ ἐγέννησε τὸν Ἰαείρ, ὅστις εἶχεν εἰκοσιτρεῖς πόλεις ἐν τῇ γῇ Γαλαάδ.
23. Καὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν Γεσσοὺρ καὶ Ἀρὰμ τὰς κώμας Ἰαείρ, τὴν Καινὰθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, ἑξήκοντα πόλεις. Πᾶσαι αὗται ἦσαν τῶν υἱῶν τοῦ Μαχείρ, πατρὸς τοῦ Γαλαάδ.
24. Καὶ ἀφοῦ ἀπέθανεν ὁ Ἑσρὼν Χάλεβ-ἐφραθά, Ἀβιὰ ἡ γυνή τοῦ Ἑσρὼν ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν Ἀσχὼρ τὸν πατέρα τοῦ Θεκουέ.
25. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεραμεήλ, πρωτοτόκου τοῦ Ἑσρών, ἦσαν Ἀρὰμ ὁ πρωτότοκος, καὶ Βουνὰ καὶ Ὀρὲν καὶ Ὀσὲμ καὶ Ἀχιά.
26. Ὁ Ἰεραμεήλ ἔλαβε καὶ ἄλλην γυναῖκα, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα ἦτο Ἀτάρα· αὕτη ἦτο μήτηρ τοῦ Ὠνάμ.
27. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀράμ, πρωτοτόκου τοῦ Ἰεραμεήλ, ἦσαν Μαὰς καὶ Ἰαμεὶν καὶ Ἐκέρ.
28. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ὠνὰμ ἦσαν Σαμμαΐ καὶ Ἰαδαέ. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Σαμμαΐ, Ναδὰβ καὶ Ἀβισούρ.
29. Καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς τοῦ Ἀβισοὺρ ἦτο Ἀβιχαίλ, καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀαβὰν καὶ τὸν Μωλήδ.
30. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ναδὰβ ἦσαν Σελὲδ καὶ Ἀπφαΐμ· ἀπέθανε δὲ ὁ Σελὲδ ἄτεκνος.
31. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀπφαΐμ, Ἰεσεί. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεσεί, Σησάν. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Σησάν, Ἀαλαί.
32. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαδαέ, ἀδελφοῦ τοῦ Σαμμαΐ, Ἰεθὲρ καὶ Ἰωνάθαν· ἀπέθανε δὲ ὁ Ἰεθὲρ ἄτεκνος.
33. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰωνάθαν, Φαλὲθ καὶ Ζαζά· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεραμεήλ.
34. Ὁ δὲ Σησὰν δὲν εἶχεν υἱούς, ἀλλὰ θυγατέρας. Καὶ εἶχεν ὁ Σησὰν δοῦλον Αἰγύπτιον, ὀνομαζόμενον Ἰαραά·
35. καὶ ἔδωκεν ὁ Σησὰν τὴν θυγατέρα αὑτοῦ εἰς τὸν Ἰαραά, τὸν δοῦλον αὑτοῦ, εἰς γυναῖκα· καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀτθαΐ.
36. Καὶ Ἀτθαΐ ἐγέννησε τὸν Νάθαν, καὶ Νάθαν ἐγέννησε τὸν Ζαβάδ,
37. καὶ Ζαβὰδ ἐγέννησε τὸν Ἐφλάλ, καὶ Ἐφλὰλ ἐγέννησε τὸν Ὠβήδ,
38. καὶ Ὠβήδ ἐγέννησε τὸν Ἰηοῦ, καὶ Ἰηοῦ ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν,
39. καὶ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Χελής, καὶ Χελής ἐγέννησε τὸν Ἐλεασά,
40. καὶ Ἐλεασὰ ἐγέννησε τὸν Σισαμαΐ, καὶ Σισαμαΐ ἐγέννησε τὸν Σαλλούμ,
41. καὶ Σαλλοὺμ ἐγέννησε τὸν Ἰεκαμίαν, καὶ Ἰεκαμίας ἐγέννησε τὸν Ἐλισαμά.
42. Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Χάλεβ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἰεραμεήλ, ἦσαν Μησὰ ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, ὅστις ἦτο ὁ πατήρ τοῦ Ζίφ· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μαρησά, πατρὸς τοῦ Χεβρών.
43. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χεβρών, Κορὲ καὶ Θαπφουὰ καὶ Ῥεκὲμ καὶ Σεμά.
44. Καὶ ὁ Σεμὰ ἐγέννησε τὸν Ῥαάμ, πατέρα τοῦ Ἰορκοάμ· καὶ ὁ Ῥεκὲμ ἐγέννησε τὸν Σαμμαΐ.
45. Καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Σαμμαΐ ἦτο Μαών· ὁ δὲ Μαὼν ἦτο πατήρ Βαὶθ-σούρ.
46. Καὶ ἡ Γεφά, παλλακή τοῦ Χάλεβ, ἐγέννησε τὸν Χαρράν, καὶ τὸν Μοσά, καὶ τὸν Γαζέζ. Καὶ Χαρρὰν ἐγέννησε τὸν Γαζέζ.
47. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαδαΐ, Ῥεγὲμ καὶ Ἰωθὰμ καὶ Γησὰν καὶ Φελὲτ καὶ Γεφὰ καὶ Σαγάφ.
48. Ἡ Μααχά, παλλακή τοῦ Χάλεβ, ἐγέννησε τὸν Σεβὲρ καὶ τὸν Θιρχανά.
49. Ἐγέννησεν ἔτι τὸν Σαγὰφ πατέρα Μαδμαννά, τὸν Σεβὰ πατέρα Μαχβηνὰ καὶ πατέρα Γαβαά· ἡ θυγάτηρ δὲ τοῦ Χάλεβ ἦτο ἡ Ἀχσά.
50. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Χάλεβ, υἱοῦ τοῦ Ὤρ, πρωτοτόκου τῆς Ἐφραθά· Σωβὰλ ὁ πατήρ Κιριὰθ-ἰαρείμ,
51. Σαλμὰ ὁ πατήρ Βηθλεέμ, Ἀρὲφ ὁ πατήρ Βαὶθ-γαδέρ.
52. Καὶ εἰς τὸν Σωβάλ τὸν πατέρα Κιριὰθ-ἰαρεὶμ ἔγειναν υἱοί, ὁ Ἀροὲ καὶ Ἀσεὶ-ἀμενουχώθ.
53. Καὶ αἱ συγγένειαι Κιριὰθ-ἰαρεὶμ ἦσαν οἱ Ἰεθρῖται καὶ οἱ Φουθῖται καὶ οἱ Σουμαθῖται καὶ οἱ Μισραΐται. Ἐκ τούτων ἐξῆλθον οἱ Σαραθαῖοι καὶ οἱ Ἐσθαωλαῖοι.
54. Οἱ υἱοὶ τοῦ Σαλμά, Βηθλεὲμ καὶ οἱ Νετωφαθῖται, Ἀταρὼθ τοῦ οἴκου Ἰωὰβ καὶ οἱ Ζωρῖται, τὸ ἥμισυ τῶν Μαναχαθιτῶν,
55. καὶ αἱ συγγένειαι τῶν γραμματέων, τῶν κατοικούντων ἐν Ἰαβής, οἱ Θιραθῖται, οἱ Σιμεαθῖται καὶ οἱ Σουχαθῖται. Οὗτοι εἶναι οἱ Κεναῖοι, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τοῦ Αἰμάθ, πατρὸς τοῦ οἴκου Ῥηχάβ.