Βασιλειῶν Γ´

Κεφάλαιο 15

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Ἀβιὰμ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, κατὰ τὸ δέκατον ὄγδοον ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ.
2. Τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ τὸ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Μααχά, θυγάτηρ τοῦ Ἀβεσσαλώμ.
3. Καὶ περιεπάτησεν εἰς πάσας τὰς ἁμαρτίας τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, τὰς ὁποίας ἔπραξε πρὸ αὐτοῦ· καὶ δὲν ἦτο ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, καθὼς ἡ καρδία Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
4. Ἀλλ᾿ ὅμως, χάριν τοῦ Δαβίδ, ἔδωκεν εἰς αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ λύχνον ἐν Ἱερουσαλήμ, ἀναστήσας τὸν υἱὸν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν, καὶ στερεώσας τὴν Ἱερουσαλήμ·
5. διότι ὁ Δαβὶδ ἔκαμνε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου καὶ δὲν ἐξέκλινε πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὑτοῦ ἀπὸ πάντων ὅσα προσέταξεν εἰς αὐτόν, ἐκτὸς τῆς ὑποθέσεως Οὐρίου τοῦ Χετταίου.
6. Ἦτο δὲ πόλεμος ἀναμέσον Ῥοβοὰμ καὶ Ἱεροβοὰμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
7. Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πράξεων τοῦ Ἀβιὰμ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα; Καὶ ἦτο πόλεμος ἀναμέσον Ἀβιὰμ καὶ Ἱεροβοάμ.
8. Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἀβιὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῇ πόλει Δαβίδ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀσὰ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
9. Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Ἀσὰ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, κατὰ τὸ εἰκοστὸν ἔτος τοῦ Ἱεροβοὰμ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ.
10. Καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ ἔτη τεσσαράκοντα καὶ ἕν. Τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Μααχά, θυγάτηρ τοῦ Ἀβεσσαλώμ.
11. Καὶ ἔκαμνεν ὁ Ἀσὰ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου, καθὼς Δαβὶδ ὁ πατήρ αὐτοῦ.
12. Καὶ ἀφρεσεν ἐκ τῆς γῆς τοὺς σοδομίτας καὶ ἐσήκωσε πάντα τὰ εἴδωλα, τὰ ὁποῖα ἔκαμον οἱ πατέρες αὐτοῦ.
13. Ἔτι δὲ καὶ τὴν μητέρα αὑτοῦ τὴν Μααχά, καὶ αὐτήν ἀπέβαλε τοῦ νὰ ἦναι βασίλισσα, ἐπειδή ἔκαμεν εἴδωλον εἰς ἄλσος· καὶ κατέκοψεν ὁ Ἀσὰ τὸ εἴδωλον αὐτῆς καὶ ἔκαυσεν αὐτὸ πλησίον τοῦ χειμάρρου Κέδρων.
14. Οἱ ὑψηλοὶ ὅμως τόποι δὲν ἀφῃρέθησαν· πλήν ἡ καρδία τοῦ Ἀσὰ ἦτο τελεία μετὰ τοῦ Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.
15. Καὶ ἔφερεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τὰ ἀφιερώματα τοῦ πατρὸς αὑτοῦ καὶ τὰ ἑαυτοῦ ἀφιερώματα, ἄργυρον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη.
16. Ἦτο δὲ πόλεμος ἀναμέσον Ἀσὰ καὶ Βαασὰ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν.
17. Καὶ ἀνέβη Βαασὰ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ ἐναντίον τοῦ Ἰούδα καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Ῥαμά, διὰ νὰ μή ἀφίνῃ μηδένα νὰ ἐξέρχηται μηδὲ νὰ εἰσέρχηται πρὸς Ἀσὰ τὸν βασιλέα τοῦ Ἰούδα.
18. Τότε ἔλαβεν ὁ Ἀσὰ ἅπαν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ παρέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας τῶν δούλων αὑτοῦ· καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς Ἀσὰ πρὸς τὸν Βὲν-ἀδάδ, υἱὸν τοῦ Ταβριμών, υἱοῦ τοῦ Ἐσιών, βασιλέα τῆς Συρίας, τὸν κατοικοῦντα ἐν Δαμασκῷ, λέγων,
19. Ἄς γείνῃ συνθήκη ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, ὡς ἦτο ἀναμέσον τοῦ πατρὸς μου καὶ τοῦ πατρὸς σου· ἰδού, ἀπέστειλα πρὸς σὲ δῶρον ἀργυρίου καὶ χρυσίου· ὕπαγε, διάλυσον τὴν συνθήκην σου τὴν πρὸς τὸν Βαασά, βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, διὰ νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπ᾿ ἐμοῦ.
20. Καὶ εἰσήκουσεν ὁ Βὲν-ἀδὰδ εἰς τὸν βασιλέα Ἀσά, καὶ ἀπέστειλε τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν δυνάμεων αὑτοῦ ἐναντίον τῶν πόλεων τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐπάταξε τὴν Ἰϊὼν καὶ τὴν Δὰν καὶ τὴν Ἀβὲλ-βαὶθ-μααχά, καὶ πᾶσαν τὴν Χιννερώθ, μετὰ πάσης τῆς γῆς Νεφθαλί.
21. Καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ Βαασά, ἔπαυσε νὰ οἰκοδομῇ τὴν Ῥαμὰ καὶ ἐκάθησεν ἐν Θερσά.
22. Τότε συνεκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ἀσὰ πάντα τὸν Ἰούδαν, χωρὶς τινὸς ἐξαιρέσεως· καὶ ἐσήκωσαν τοὺς λίθους τῆς Ῥαμὰ καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Βαασὰ ἔκαμε τὴν οἰκοδομήν· καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ βασιλεὺς Ἀσὰ μὲ ταῦτα τὴν Γεβὰ τοῦ Βενιαμὶν καὶ τὴν Μισπά.
23. Αἱ δὲ λοιπαὶ πασῶν τῶν πράξεων τοῦ Ἀσὰ καὶ πάντα τὰ κατορθώματα αὐτοῦ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, καὶ αἱ πόλεις τὰς ὁποίας ᾠκοδόμησε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα; Ἐν τῷ καιρῷ δὲ τοῦ γήρατος αὑτοῦ ἠρρώστησε τοὺς πόδας αὑτοῦ.
24. Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἀσὰ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ ἐν τῇ πόλει Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωσαφὰτ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
25. Καὶ ἐβασίλευσε Ναδὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἱεροβοὰμ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, τὸ δεύτερον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ δύο ἔτη.
26. Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ περιεπάτησεν εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ καὶ εἰς τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ, διὰ τῆς ὁποίας ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
27. Συνώμοσε δὲ κατ᾿ αὐτοῦ Βαασὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιά, ἐκ τοῦ οἴκου Ἰσσάχαρ· καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ Βαασὰ ἐν Γιββεθών, ἥτις ἦτο τῶν Φιλισταίων· διότι ὁ Ναδὰβ καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἐπολιόρκουν τὴν Γιββεθών.
28. Ὁ Βαασὰ λοιπὸν ἐθανάτωσεν αὐτὸν κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ.
29. Καὶ καθὼς ἐβασίλευσεν, ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον τοῦ Ἱεροβοάμ· δὲν ἀφῆκεν εἰς τὸν Ἱεροβοὰμ οὐδὲν ζῶν, ἑωσοῦ ἐξωλόθρευσεν αὐτόν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε διὰ τοῦ δούλου αὑτοῦ Ἀχιὰ τοῦ Σηλωνίτου,
30. διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ Ἱεροβοάμ, τὰς ὁποίας ἡμάρτησε, καὶ διὰ τῶν ὁποίων ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ, καὶ διὰ τὸν παροργισμὸν μὲ τὸν ὁποῖον παρώργισε Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ.
31. Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πράξεων τοῦ Ναδὰβ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
32. Ἦτο δὲ πόλεμος ἀναμέσον Ἀσὰ καὶ Βαασὰ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν.
33. Κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσε Βαασὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιὰ ἐπὶ πάντα τὸν Ἰσραήλ ἐν Θερσά· καὶ ἐβασίλευσεν εἰκοσιτέσσαρα ἔτη.
34. Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ περιεπάτησεν εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ Ἱεροβοὰμ καὶ εἰς τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ, διὰ τῆς ὁποίας ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.