Βασιλειῶν Β´

Κεφάλαιο 21

[ AUDIO ]

1. Ἔγεινε δὲ πεῖνα ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Δαβὶδ τρία ἔτη κατὰ συνέχειαν· καὶ ἠρώτησεν ὁ Δαβὶδ τὸν Κύριον· καὶ ὁ Κύριος ἀπεκρίθη, Τοῦτο ἔγεινεν ἐξ αἰτίας τοῦ Σαοὺλ καὶ τοῦ φονικοῦ οἴκου αὐτοῦ, διότι ἐθανάτωσε τοὺς Γαβαωνίτας.
2. Καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς Γαβαωνίτας καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· οἱ δὲ Γαβαωνῖται δὲν ἦσαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἀλλ᾿ ἐκ τῶν ἐναπολειφθέντων Ἀμορραίων· καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἶχον ὁμόσει πρὸς αὐτούς· ὁ δὲ Σαοὺλ ἐζήτησε νὰ θανατώσῃ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ζήλου αὑτοῦ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ Ἰούδα.
3. Ὁ Δαβὶδ λοιπὸν εἶπε πρὸς τοὺς Γαβαωνίτας, Τί θέλω κάμει εἰς ἐσᾶς; καὶ μὲ τί θέλω κάμει ἐξιλέωσιν, διὰ νὰ εὐλογήσητε τὴν κληρονομίαν τοῦ Κυρίου;
4. Οἱ δὲ Γαβαωνῖται εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἡμεῖς οὔτε περὶ ἀργυρίου οὔτε περὶ χρυσίου ἔχομεν νὰ κάμωμεν μετὰ τοῦ Σαοὺλ ἤ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ· οὐδὲ ζητοῦμεν νὰ θανατώσῃς διὰ ἡμᾶς ἄνθρωπον ἐκ τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ εἶπεν, Ὅ, τι εἴπητε, θέλω κάμει εἰς ἐσᾶς.
5. Καὶ ἀπεκρίθησαν πρὸς τὸν βασιλέα, Τοῦ ἀνθρώπου, ὅστις ἠφάνισεν ἡμᾶς καὶ ὅστις ἐμηχανεύθη νὰ ἐξολοθρεύσῃ ἡμᾶς, ὥστε νὰ μή ὑπάρχωμεν εἰς οὐδὲν ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ Ἰσραήλ,
6. ἄς παραδοθῶσιν εἰς ἡμᾶς ἑπτὰ ἄνθρωποι ἐκ τῶν υἱῶν αὑτοῦ, καὶ θέλομεν κρεμάσει αὐτοὺς πρὸς τὸν Κύριον ἐν Γαβαὰ τοῦ Σαούλ, τοῦ ἐκλεκτοῦ τοῦ Κυρίου. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς, Ἐγὼ θέλω παραδώσει αὐτούς.
7. Τὸν Μεμφιβοσθὲ ὅμως, τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωνάθαν, υἱοῦ τοῦ Σαούλ, ἐφείσθη ὁ βασιλεύς, διὰ τὸν ὅρκον τοῦ Κυρίου τὸν μεταξὺ αὐτῶν, μεταξὺ τοῦ Δαβὶδ καὶ Ἰωνάθαν υἱοῦ τοῦ Σαούλ.
8. Ἔλαβε δὲ ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο υἱοὺς τῆς Ῥεσφά, θυγατρὸς τοῦ Ἀϊά, τοὺς ὁποίους ἐγέννησεν εἰς τὸν Σαούλ, τὸν Ἀρμονεὶ καὶ Μεμφιβοσθέ· καὶ τοὺς πέντε υἱοὺς τῆς Μιχάλ, θυγατρὸς τοῦ Σαούλ, τοὺς ὁποίους ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἀδριήλ, υἱὸν τοῦ Βαρζελλαΐ τοῦ Μεωλαθίτου·
9. καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας τῶν Γαβαωνιτῶν, καὶ ἐκρέμασαν αὐτοὺς εἰς τὸν λόφον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἔπεσον ὁμοῦ καὶ οἱ ἑπτὰ καὶ ἐθανατώθησαν ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ θερισμοῦ, ἐν ταῖς πρώταις, κατὰ τὴν ἀρχήν τοῦ θερισμοῦ τῶν κριθῶν.
10. Ἡ δὲ Ῥεσφά, ἡ θυγάτηρ τοῦ Ἀϊά, ἔλαβε σάκκον καὶ ἔστρωσεν αὐτὸν εἰς ἑαυτήν ἐπὶ τὸν βράχον, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ θερισμοῦ ἑωσοῦ ἔσταξεν ἐπ᾿ αὐτῶν ὕδωρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ δὲν ἄφινεν οὔτε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ νὰ καθίσωσιν ἐπ᾿ αὐτῶν τὴν ἡμέραν οὔτε τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὴν νύκτα.
11. Καὶ ἀνηγγέλθη πρὸς τὸν Δαβὶδ τί ἔκαμεν ἡ Ῥεσφά, ἡ θυγάτηρ τοῦ Ἀϊά, παλλακή τοῦ Σαούλ.
12. Καὶ ὑπῆγεν ὁ Δαβὶδ καὶ ἔλαβε τὰ ὀστᾶ τοῦ Σαούλ καὶ τὰ ὀστᾶ τοῦ Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, παρὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς Ἰαβεὶς-γαλαάδ, οἵτινες εἶχον κλέψει αὐτὰ ἐκ τῆς πλατείας Βαὶθ-σάν, ὅπου οἱ Φιλισταῖοι ἐκρέμασαν αὐτούς, καθ᾿ ἥν ἡμέραν οἱ Φιλισταῖοι ἐθανάτωσαν τὸν Σαοὺλ ἐν Γελβουέ·
13. καὶ ἀνεβίβασεν ἐκεῖθεν τὰ ὁστᾶ τοῦ Σαοὺλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· καὶ ἐσύναξαν τὰ ὀστᾶ τῶν κρεμασθέντων.
14. Καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ τοῦ Σαοὺλ καὶ Ἰωνάθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐν γῇ Βενιαμὶν ἐν Σηλά, ἐν τῷ τάφῳ τοῦ Κείς, τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἔκαμον πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ βασιλεύς. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξιλεώθη ὁ Θεὸς πρὸς τὴν γῆν.
15. Ἔγεινε δὲ πάλιν πόλεμος τῶν Φιλισταίων μετὰ τοῦ Ἰσραήλ· καὶ κατέβη ὁ Δαβὶδ καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμησαν ἐναντίον τῶν Φιλισταίων, καὶ ἀπέκαμεν ὁ Δαβίδ.
16. Ὁ δὲ Ἰσβὶ-βενώβ, ὁ ἐκ τῶν τέκνων τοῦ Ῥαφά, τοῦ ὁποίου τῆς λόγχης τὸ βάρος ἦτο τριακόσιοι σίκλοι χαλκοῦ, ὅστις ἦτο περιεζωσμένος ῥομφαίαν νέαν, ἐσκόπευε νὰ θανατώσῃ τὸν Δαβίδ.
17. Ἐβοήθησεν ὅμως αὐτὸν Ἀβισαί, ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας, καὶ ἐπάταξε τὸν Φιλισταῖον καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν. Τότε οἱ ἄνδρες τοῦ Δαβὶδ ὥμοσαν πρὸς αὐτόν, λέγοντες, Δὲν θέλεις ἐξέλθει πλέον μεθ᾿ ἡμῶν εἰς πόλεμον, διὰ νὰ μή σβέσῃς τὸν λύχνον τοῦ Ἰσραήλ.
18. Μετὰ δὲ ταῦτα ἔγεινε πάλιν πόλεμος μετὰ τῶν Φιλισταίων ἐν Γώβ, ἐν τῷ ὁποίῳ Σιββεχαΐ ὁ Χουσαθίτης ἐθανάτωσε τὸν Σάφ, ὅστις ἦτο ἐκ τῶν τέκνων τοῦ Ῥαφά·
19. Καὶ πάλιν ἔγεινε πόλεμος ἐν Γὼβ μετὰ τῶν Φιλισταίων, καὶ ὁ Ἐλχανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Ἰαρὲ-ὀρεγείμ, Βηθλεεμίτης, ἐθανάτωσε τὸν ἀδελφὸν τοῦ Γολιὰθ τοῦ Γετθαίου, καὶ τὸ ξύλον τῆς λόγχης αὐτοῦ ἦτο ὡς ἀντίον ὑφαντοῦ.
20. Ἔγεινεν ἔτι πόλεμος ἐν Γάθ, καὶ ἦτο ἀνήρ ὑπερμεγέθης, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἦσαν ἕξ καὶ ἕξ, εἰκοσιτέσσαρες τὸν ἀριθμόν· καὶ οὗτος ἔτι ἦτο ἐκ τῆς γενεᾶς τοῦ Ῥαφά.
21. Καὶ νείδισε τὸν Ἰσραήλ· καὶ Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς τοῦ Σαμαά, ἀδελφοῦ τοῦ Δαβίδ, ἐπάταξεν αὐτόν.
22. Οἱ τέσσαρες οὗτοι ἐγεννήθησαν εἰς τὸν Ῥαφὰ ἐν Γάθ, καὶ ἔπεσον διὰ χειρὸς τοῦ Δαβὶδ καὶ διὰ χειρὸς τῶν δούλων αὐτοῦ.