Βασιλειῶν Β´

Κεφάλαιο 8

[ AUDIO ]

1. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπάταξεν ὁ Δαβὶδ τοὺς Φιλισταίους καὶ κατετρόπωσεν αὐτούς· καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ τὴν Μεθὲγ-ἀμμὰ ἐκ χειρὸς τῶν Φιλισταίων.
2. Καὶ ἐπάταξε τοὺς Μωαβίτας καὶ διεμέτρησεν αὐτοὺς διὰ σχοινίων, ἁπλώσας αὐτοὺς κατὰ γῆς· καὶ διεμέτρησε διὰ δύο σχοινίων διὰ νὰ θανατώσῃ, καὶ δι᾿ ἑνὸς πλήρους σχοινίου διὰ νὰ ἀφήσῃ ζῶντας. Οὕτως οἱ Μωαβῖται ἔγειναν δοῦλοι τοῦ Δαβὶδ ὑποτελεῖς.
3. Ἐπάταξεν ἔτι ὁ Δαβὶδ τὸν Ἀδαδεζέρ, υἱὸν τοῦ Ῥεώβ, βασιλέα τῆς Σωβά, ἐνῷ ὑπήγαινε νὰ στήσῃ τὴν ἐξουσίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην.
4. Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ ἐξ αὑτοῦ χιλίους ἑπτακοσίους ἱππεῖς καὶ εἴκοσι χιλιάδας πεζῶν· καὶ ἐνευροκόπησεν ὁ Δαβὶδ πάντας τοὺς ἵππους τῶν ἁμαξῶν, καὶ ἐφύλαξεν ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἁμάξας.
5. Καὶ ὅτε ἦλθον οἱ Σύριοι τῆς Δαμασκοῦ διὰ νὰ βοηθήσωσι τὸν Ἀδαδέζερ, βασιλέα τῆς Σωβά, ὁ Δαβὶδ ἐπάταξεν ἐκ τῶν Συρίων εἰκοσιδύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
6. Καὶ ἔβαλεν ὁ Δαβὶδ φρουρὰς ἐν τῇ Συρίᾳ τῆς Δαμασκοῦ· καὶ οἱ Σύριοι ἔγειναν δοῦλοι ὑποτελεῖς τοῦ Δαβίδ. Καὶ ἔσωζεν ὁ Κύριος τὸν Δαβὶδ πανταχοῦ, ὅπου ἐπορεύετο.
7. Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ τὰς ἀσπίδας τὰς χρυσάς, αἵτινες ἦσαν ἐπὶ τοὺς δούλους τοῦ Ἀδαδέζερ, καὶ ἔφερεν αὐτὰς εἰς Ἱερουσαλήμ.
8. Καὶ ἐκ τῆς Βετὰχ καὶ ἐκ Βηρωθάϊ, πόλεων τοῦ Ἀδαδέζερ, ὁ βασιλεὺς Δαβὶδ ἔλαβε χαλκὸν πολὺν σφόδρα.
9. Ἀκούσας δὲ ὁ Θοεί, βασιλεὺς τῆς Αἱμάθ, ὅτι ὁ Δαβὶδ ἐπάταξε πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ Ἀδαδέζερ,
10. ἀπέστειλεν ὁ Θοεὶ Ἰωράμ, τὸν υἱὸν αὑτοῦ, πρὸς τὸν βασιλέα Δαβίδ, διὰ νὰ χαιρετήσῃ αὐτὸν καὶ νὰ εὐλογήσῃ αὐτόν, ὅτι κατεπολέμησε τὸν Ἀδαδέζερ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν· διότι ὁ Ἀδαδέζερ ἦτο πολέμιος τοῦ Θοεί. Καὶ ἔφερεν ὁ Ἰωρὰμ μεθ᾿ ἑαυτοῦ σκεύη ἀργυρὰ καὶ σκεύη χρυσὰ καὶ σκεύη χάλκινα·
11. καὶ ταῦτα ἀφιέρωσεν ὁ βασιλεὺς Δαβὶδ εἰς τὸν Κύριον μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου, τὰ ὁποῖα εἶχεν ἀφιερώσει ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσα ὑπέταξεν·
12. ἐκ τῆς Συρίας καὶ ἐκ τοῦ Μωὰβ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀμμὼν καὶ ἐκ τῶν Φιλισταίων καὶ ἐκ τοῦ Ἀμαλήκ καὶ ἐκ τῶν λαφύρων τοῦ Ἀδαδέζερ, υἱοῦ τοῦ Ῥεώβ, βασιλέως τῆς Σωβά.
13. Καὶ ἀπέκτησεν ὁ Δαβὶδ ὄνομα, ὅτε ἐπέστρεφε, κατατροπώσας τοὺς Συρίους ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ ἅλατος, δεκαοκτὼ χιλιάδας.
14. Καὶ ἔβαλε φρουρὰς ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ· καθ᾿ ὅλην τὴν Ἰδουμαίαν ἔβαλε φρουράς· καὶ πάντες οἱ Ἰδουμαῖοι ἔγειναν δοῦλοι τοῦ Δαβίδ. Καὶ ἔσωζεν ὁ Κύριος τὸν Δαβὶδ πανταχοῦ ὅπου ἐπορεύετο.
15. Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Δαβὶδ ἐπὶ πάντα τὸν Ἰσραήλ· καὶ ἔκαμεν ὁ Δαβὶδ κρίσιν καὶ δικαιοσύνην εἰς πάντα τὸν λαὸν αὑτοῦ.
16. Καὶ Ἰωάβ, ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας, ἦτο ἐπὶ τοῦ στρατεύματος· Ἰωσαφάτ δέ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιλούδ, ὑπομνηματογράφος·
17. καὶ Σαδώκ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιτώβ, καὶ Ἀχιμέλεχ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβιάθαρ, ἱερεῖς· ὁ δὲ Σεραΐας, γραμματεύς.
18. Καὶ Βεναΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, ἦτο ἐπὶ τῶν Χερεθαίων καὶ ἐπὶ τῶν Φελεθαίων· οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Δαβὶδ ἦσαν αὐλάρχαι.