Ἰησοῦς τοῦ Ναυὴ

Κεφάλαιο 22

[ AUDIO ]

1. Τότε συνεκάλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Ῥουβηνίτας καὶ τοὺς Γαδίτας καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ,
2. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Σεῖς ἐφυλάξατε πάντα ὅσα προσέταξεν εἰς ἐσᾶς Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου, καὶ ὑπηκούσατε εἰς τὴν φωνήν μου κατὰ πάντα ὅσα ἐγὼ προσέταξα εἰς ἐσᾶς·
3. δὲν ἐγκατελίπετε τοὺς ἀδελφοὺς σας εἰς τὰς πολλὰς ταύτας ἡμέρας ἕως τῆς σήμερον, ἀλλ᾿ ἐφυλάξατε ἐντελῶς τὴν ἐντολήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας·
4. καὶ τώρα Κύριος ὁ Θεὸς σας ἔδωκεν ἀνάπαυσιν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς σας, καθὼς ὑπεσχέθη πρὸς αὐτούς· τώρα λοιπὸν ἐπιστρέψατε καὶ ὑπάγετε εἰς τὰς κατοικίας σας, εἰς τὴν γῆν τῆς ἰδιοκτησίας σας, τὴν ὁποίαν Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου ἔδωκεν εἰς ἐσᾶς εἰς τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου·
5. προσέχετε ὅμως σφόδρα νὰ ἐκτελῆτε τὰς ἐντολὰς καὶ τὸν νόμον, τὸν ὁποῖον Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου προσέταξεν εἰς ἐσᾶς, νὰ ἀγαπᾶτε Κύριον τὸν Θεὸν σας, καὶ νὰ περιπατῆτε εἰς πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ νὰ φυλάττητε τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, καὶ νὰ ἦσθε προσηλωμένοι εἰς αὐτόν, καὶ νὰ λατρεύητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σας.
6. Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς· καὶ ἀπῆλθον εἰς τὰς κατοικίας αὑτῶν.
7. Καὶ εἰς μὲν τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς κληρονομίαν ἐν Βασάν· εἰς δὲ τὸ ἄλλο ἥμισυ αὐτῆς ἔδωκεν ὁ Ἰησοῦς κληρονομίαν μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς δυσμάς. Καὶ ὅτε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὰς κατοικίας αὐτῶν, εὐλόγησεν αὐτούς·
8. καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτούς, λέγων, Ἐπιστρέψατε μὲ πολλὰ πλούτη εἰς τὰς κατοικίας σας, καὶ μὲ κτήνη πολλὰ σφόδρα, μὲ ἄργυρον καὶ μὲ χρυσὸν καὶ μὲ χαλκὸν καὶ μὲ σίδηρον καὶ μὲ ἱμάτια πολλὰ σφόδρα, μοιράσθητε τὰ λάφυρα τῶν ἐχθρῶν σας μετὰ τῶν ἀδελφῶν σας.
9. Καὶ οἱ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ ἔστρεψαν καὶ ἀνεχώρησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐκ τῆς Σηλώ, τῆς ἐν τῇ γῇ Χαναάν, διὰ νὰ ὑπάγωσιν εἰς τὴν γῆν Γαλαάδ, εἰς τὴν γῆν τῆς ἰδιοκτησίας αὑτῶν, τὴν ὁποίαν ἐκληρονόμησαν κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ Μωϋσέως.
10. Καὶ ἐλθόντες εἰς τὰ πέριξ τοῦ Ἰορδάνου, τὰ ἐντὸς τῆς γῆς Χαναάν, οἱ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ ᾠκοδόμησαν ἐκεῖ θυσιαστήριον παρὰ τὸν Ἰορδάνην, θυσιαστήριον μέγα εἰς τὴν ὄψιν.
11. Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ νὰ λέγηται, Ἰδού, οἱ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ ᾠκοδόμησαν θυσιαστήριον κατέναντι τῆς γῆς Χαναάν, εἰς τὰ πέριξ τοῦ Ἰορδάνου, κατὰ τὴν διάβασιν τῶν Ἰσραήλ.
12. Καὶ ὅτε ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, συνήχθη πᾶσα ἡ συναγωγή τῶν υἱῶν Ἰσραήλ εἰς Σηλώ, διὰ νὰ ἀναβῶσι νὰ πολεμήσωσι κατ᾿ αὐτῶν.
13. Καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ῥουβήν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ εἰς τὴν γῆν Γαλαὰδ τὸν Φινεὲς υἱὸν Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα,
14. καὶ μετ᾿ αὐτοῦ δέκα ἄρχοντας, ἀνὰ ἕνα ἄρχοντα ἀρχηγὸν πατριῶν κατὰ φυλήν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἕκαστος ἦτο ὁ πρῶτος τοῦ οἴκου τῶν πατέρων αὐτῶν, ἐπὶ τὰς χιλιάδας τοῦ Ἰσραήλ.
15. Καὶ ὑπῆγον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ῥουβήν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ εἰς τὴν γῆν Γαλαάδ, καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτοὺς λέγοντες,
16. Ταῦτα λέγει πᾶσα ἡ συναγωγή Κυρίου· Τίς αὕτη ἡ ἀνομία, τὴν ὁποίαν ἐπράξατε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, νὰ ἀπομακρυνθῆτε σήμερον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, οἰκοδομήσαντες θυσιαστήριον εἰς ἑαυτούς, ὥστε νὰ ἀποστατήσητε σήμερον ἀπὸ Κυρίου;
17. Μικρὸν ἐστάθη τὸ ἁμάρτημα ἡμῶν εἰς Φεγώρ, ἀπὸ τοῦ ὁποίου ἕως τῆς σήμερον δὲν ἐκαθαρίσθημεν, καὶ ἔγεινε πληγή εἰς τὴν συναγωγήν τοῦ Κυρίου,
18. καὶ σεῖς θέλετε σήμερον ἀποστατήσει ἀπὸ τοῦ Κυρίου; βεβαίως, ἐὰν σεῖς ἀποστατήσητε σήμερον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, αὔριον θέλει ὀργισθῆ ἐναντίον πάσης τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰσραήλ.
19. Ἐὰν ἡ γῆ τῆς ἰδιοκτησίας σας ἦναι ἀκάθαρτος, διάβητε εἰς τὴν γῆν τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Κυρίου, ὅπου ἡ σκηνή τοῦ Κυρίου κατοικεῖ, καὶ λάβετε ἰδιοκτησίαν μεταξὺ ἡμῶν· καὶ μή ἀποστατήσητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, μηδὲ ἀφ᾿ ἡμῶν ἀποστατήσητε, οἰκοδομοῦντες εἰς ἑαυτοὺς θυσιαστήριον ἐκτὸς τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
20. Δὲν ἔπραξεν Ἀχὰν ὁ υἱὸς τοῦ Ζερὰ ἐν τῷ ἀναθέματι, καὶ ἔπεσεν ὀργή ἐφ᾿ ὅλην τὴν συναγωγήν τοῦ Ἰσραήλ; καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος δὲν ἠφανίσθη μόνος ἐν τῇ ἀνομίᾳ αὑτοῦ.
21. Τότε ἀπεκρίθησαν οἱ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ καὶ εἶπον πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν χιλιάδων τοῦ Ἰσραήλ·
22. Ὁ ἰσχυρὸς Θεὸς ὁ Κύριος, ὁ ἰσχυρὸς Θεὸς ὁ Κύριος, αὐτὸς ἐξεύρει, καὶ αὐτὸς θέλει γνωρίσει· ἐὰν ἐπράξαμεν τοῦτο διὰ ἀποστασίαν ἤ ἐὰν διὰ ἀνομίαν ἐναντίον τοῦ Κυρίου, μή λυτρώσῃς ἡμᾶς τὴν ἡμέραν ταύτην.
23. Ἐὰν ᾠκοδομήσαμεν εἰς ἑαυτοὺς θυσιαστήριον διὰ νὰ ἀποχωρισθῶμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ἤ ἐὰν διὰ νὰ προσφέρωμεν ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁλοκαύτωμα ἤ προσφοράς, ἤ ἐὰν διὰ νὰ προσφέρωμεν ἐπ᾿ αὐτοῦ εἰρηνικὰς θυσίας, αὐτὸς ὁ Κύριος ἄς ἐκζητήσῃ τοῦτο.
24. Καὶ ἐὰν δὲν ἐπράξαμεν αὐτὸ μᾶλλον ἐκ φόβου τοῦ πράγματος τούτου, λέγοντες, Αὔριον δύνανται τὰ τέκνα σας νὰ εἴπωσι πρὸς τὰ τέκνα ἡμῶν, λέγοντα, Τί ἔχετε σεῖς νὰ κάμητε μετὰ τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ;
25. διότι ὁ Κύριος ἔθεσε τὸν Ἰορδάνην ὅριον μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν, υἱοὶ Ῥουβήν καὶ υἱοὶ Γάδ· δὲν ἔχετε μέρος μετὰ τοῦ Κυρίου· καὶ κάμωσιν οἱ υἱοὶ σας τοὺς υἱοὺς ἡμῶν νὰ παύσωσιν ἀπὸ τοῦ νὰ φοβῶνται τὸν Κύριον.
26. Διὰ τοῦτο εἴπομεν, Ἄς ἐπιχειρισθῶμεν νὰ οἰκοδομήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς τὸ θυσιαστήριον· οὐχὶ διὰ ὁλοκαύτωμα οὐδὲ διὰ θυσίαν,
27. ἀλλὰ διὰ νὰ ἦναι μαρτύριον ἀναμέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν, καὶ ἀναμέσον τῶν γενεῶν ἡμῶν μεθ᾿ ἡμᾶς, ὅτι ἡμεῖς κάμνομεν τὴν λατρείαν τοῦ Κυρίου ἐνώπιον αὐτοῦ μὲ τὰ ὁλοκαυτώματα ἡμῶν καὶ μὲ τὰς θυσίας ἡμῶν καὶ μὲ τὰς εἰρηνικὰς προσφορὰς ἡμῶν· διὰ νὰ μή εἴπωσιν αὔριον τὰ τέκνα σας πρὸς τὰ τέκνα ἡμῶν, Σεῖς δὲν ἔχετε μέρος μετὰ τοῦ Κυρίου.
28. Διὰ τοῦτο εἴπομεν, Ἐὰν τύχῃ νὰ λαλήσωσιν οὕτω πρὸς ἡμᾶς ἤ πρὸς τὰς γενεὰς ἡμῶν αὔριον, τότε θέλομεν ἀποκριθῆ, Ἰδού, τὸ ὁμοίωμα τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Κυρίου, τὸ ὁποῖον ᾠκοδόμησαν οἱ πατέρες ἡμῶν, οὐχὶ διὰ ὁλοκαύτωμα οὐδὲ διὰ θυσίαν, ἀλλὰ διὰ νὰ ἦναι μαρτύριον ἀναμέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν.
29. Μή γένοιτο νὰ ἀποστατήσωμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἀποχωρισθῶμεν σήμερον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, οἰκοδομοῦντες θυσιαστήριον διὰ ὁλοκαύτωμα, διὰ προσφορὰς καὶ διὰ θυσίαν, ἐκτὸς τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς αὐτοῦ.
30. Καὶ ἀκούσαντες Φινεὲς ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν χιλιάδων τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ὄντες μετ᾿ αὐτοῦ, τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους ἐλάλησαν οἱ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ οἱ υἱοὶ Μανασσῆ, εὐχαριστήθησαν.
31. Καὶ εἶπε Φινεὲς ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ῥουβήν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Μανασσῆ, Σήμερον ἐγνωρίσαμεν ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἐν μέσῳ ἡμῶν, διότι δὲν ἐπράξατε τὴν ἀνομίαν ταύτην ἐναντίον τοῦ Κυρίου· διὰ τούτου ἐλυτρώσατε τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ ἀπὸ τῆς χειρὸς τοῦ Κυρίου.
32. Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Φινεὲς ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες ἀπὸ τῶν υἱῶν Ῥουβήν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Γὰδ ἐκ τῆς γῆς Γαλαὰδ εἰς τὴν γῆν Χαναὰν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ἔφεραν ἀπόκρισιν πρὸς αὐτούς.
33. Καὶ τὸ πρᾶγμα ἤρεσεν εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· καὶ εὐλόγησαν τὸν Θεὸν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ δὲν εἶπαν πλέον νὰ ἀναβῶσιν ἐναντίον αὐτῶν εἰς μάχην, διὰ νὰ ἀφανίσωσι τὴν γῆν ὅπου κατῴκουν οἱ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ.
34. Καὶ νόμασαν οἱ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ τὸ θυσιαστήριον Ἔδ· Διότι, εἶπαν, τοῦτο θέλει εἶσθαι μαρτύριον ἀναμέσον ἡμῶν, ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ Θεός.