Ἰησοῦς τοῦ Ναυὴ

Κεφάλαιο 19

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ δεύτερος κλῆρος εἰς τὸν Συμεών, εἰς τὴν φυλήν τῶν υἱῶν Συμεὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· καὶ ἦτο ἡ κληρονομία αὐτῶν ἐντὸς τῆς κληρονομίας τῶν υἱῶν Ἰούδα.
2. Καὶ ἔλαβον εἰς κληρονομίαν αὑτῶν Βήρ-σαβεέ, καὶ Σαβεέ, καὶ Μωλαδά,
3. καὶ Ἀσὰρ-σουάλ, καὶ Βαλά, καὶ Ἀσέμ,
4. καὶ Ἐλθωλάδ, καὶ Βεθούλ, καὶ Ὁρμά,
5. καὶ Σικλάγ, καὶ Βαὶθ-μαρκαβώθ, καὶ Ἁσὰρ-σουσά,
6. καὶ Βαὶθ-λεβαώθ, καὶ Σαρουέν, πόλεις δεκατρεῖς, καὶ τὰς κώμας αὐτῶν.
7. Ἀείν, Ῥεμμών, καὶ Ἐθέρ, καὶ Ἀσάν, πόλεις τέσσαρας, καὶ τὰς κώμας αὐτῶν·
8. καὶ πάσας τὰς κώμας τὰς πέριξ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βαλὰθ-βήρ, ἥτις εἶναι ἡ Ῥαμὰθ κατὰ μεσημβρίαν. Αὕτη εἶναι κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Συμεὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
9. Ἐκ τοῦ μεριδίου τῶν υἱῶν Ἰούδα ἐδόθη ἡ κληρονομία τῶν υἱῶν Συμεών, διότι τὸ μερίδιον τῶν υἱῶν Ἰούδα ἦτο παραπολὺ μεγάλον δι᾿ αὐτούς· ὅθεν οἱ υἱοὶ Συμεὼν ἔλαβον τὴν κληρονομίαν αὑτῶν ἐντὸς τῆς κληρονομίας ἐκείνων.
10. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ τρίτος κλῆρος εἰς τοὺς υἱοὺς Ζαβουλὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· καὶ τὸ ὅριον τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἦτο ἕως Σαρείδ·
11. καὶ ἀνέβαινε τὸ ὅριον αὐτῶν πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ τὴν Μαραλά, καὶ ἤρχετο εἰς τὴν Δαβασαίθ, καὶ ἔφθανε πρὸς τὸν χείμαρρον τὸν κατέναντι Ἰοκνεάμ·
12. καὶ ἔστρεφεν ἀπὸ τῆς Σαρείδ, κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου πρὸς τὸ ὅριον τῆς Κισλὼθ-θαβώρ, καὶ ἐξήρχετο εἰς Δαβρὰθ, καὶ ἀνέβαινεν εἰς Ἰαφιά·
13. καὶ ἐκεῖθεν ἐξετείνετο πρὸς ἀνατολὰς εἰς Γιθθὰ-ἐφέρ, εἰς Ἰττὰ-κασίν, καὶ ἐξήρχετο εἰς Ῥεμμὼν-μεθωὰρ πρὸς Νεά·
14. καὶ περιήρχετο τὸ ὅριον κατὰ τὸ βόρειον εἰς Ἀνναθών, καὶ ἐτελείονεν εἰς τὴν κοιλάδα Ἰεφθαήλ·
15. καὶ περιελάμβανε τὴν Καττάθ, καὶ Νααλάλ, καὶ Σιμβρών, καὶ Ἰδαλά, καὶ Βηθλεέμ· πόλεις δώδεκα, καὶ τὰς κώμας αὐτῶν.
16. Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῶν υἱῶν Ζαβουλὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις αὗται καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
17. Ἐξῆλθεν ὁ τέταρτος κλῆρος εἰς τὸν Ἰσσάχαρ, εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσσάχαρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
18. Καὶ ἦτο τὸ ὅριον αὐτῶν Ἰεζραέλ, καὶ Κεσουλώθ, καὶ Σουνήμ,
19. καὶ Ἀφεραΐμ, καὶ Σαιών, καὶ Ἀναχαράθ,
20. καὶ Ῥαββίθ, καὶ Κισιών, καὶ Ἀβές,
21. καὶ Ῥαιμέθ, καὶ Ἔν-γαννίμ, καὶ Ἔν-ἀδδὰ καὶ Βαὶθ-φασής·
22. καὶ ἔφθανε τὸ ὅριον εἰς Θαβώρ, καὶ Σαχασειμά, καὶ Βαὶθ-σεμές, καὶ τὸ ὅριον αὐτῶν ἐτελείονεν εἰς τὸν Ἰορδάνην· πόλεις δεκαέξ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
23. Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰσσάχαρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
24. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ πέμπτος κλῆρος εἰς τὴν φυλήν τῶν υἱῶν Ἀσήρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
25. Καὶ ἦτο τὸ ὅριον αὐτῶν Χελκάθ, καὶ Ἁλεί, καὶ Βετέν, καὶ Ἀχσάφ,
26. καὶ Ἀλαμμέλεχ, καὶ Ἀμάδ, καὶ Μισάλ· καὶ ἔφθανεν εἰς Καρμὲλ πρὸς δυσμὰς καὶ εἰς Σιχὼρ-λιβνάθ·
27. καὶ ἔστρεφε πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου εἰς τὴν Βαὶθ-δαγών, καὶ ἔφθανεν εἰς Ζαβουλὼν καὶ εἰς τὴν κοιλάδα Ἰεφθαήλ πρὸς τὸ βόρειον τῆς Βαὶθ-ἐμέκ, καὶ Ναϊήλ, καὶ ἐξήρχετο εἰς τὴν Χαβοὺλ κατὰ τὰ ἀριστερά,
28. καὶ Χεβρών, καὶ Ῥεώβ, καὶ Ἀμμών, καὶ Κανά, ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης·
29. καὶ ἔστρεφε τὸ ὅριον εἰς τὴν Ῥαμά, καὶ ἕως τῆς ὀχυρᾶς πόλεως Τύρου, καὶ ἔστρεφε τὸ ὅριον εἰς τὴν Ὁσά, καὶ ἐτελείονεν εἰς τὴν θάλασσαν κατὰ τὸ μέρος τοῦ Ἀχζίβ·
30. καὶ Ἀμμά, καὶ Ἀφέκ, καὶ Ῥεώβ· πόλεις εἰκοσιδύο, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
31. Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἀσήρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις αὗται καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
32. Ἐξῆλθεν ὁ ἕκτος κλῆρος εἰς τοὺς υἱοὺς Νεφθαλί, εἰς τοὺς υἱοὺς Νεφθαλὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
33. Καὶ ἦτο τὸ ὅριον αὐτῶν ἀπὸ Ἑλέφ, ἀπὸ Ἀλλὸν πλησίον Σαανανείμ, καὶ Ἀδαμί, Νεκέβ, καὶ Ἰαβνήλ, ἕως Λακκούμ, καὶ ἐτελείονεν εἰς τὸν Ἰορδάνην.
34. καὶ ἔστρεφε τὸ ὅριον ἀπὸ δυσμῶν εἰς Ἀζνὼθ-θαβώρ, καὶ ἐκεῖθεν ἐξήρχετο εἰς Οὐκκώκ, καὶ ἔφθανεν εἰς Ζαβουλὼν κατὰ μεσημβρίαν, καὶ ἔφθανεν εἰς Ἀσήρ κατὰ δυσμὰς καὶ εἰς Ἰούδα κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου.
35. Καὶ ἦσαν αἱ τετειχισμέναι πόλεις Σηδδίμ, Σέρ, καὶ Ἁμμάθ, Ῥακκάθ, καὶ Χιννερώθ,
36. καὶ Ἀδαμά, καὶ Ῥαμά, καὶ Ἀσώρ,
37. καὶ Κέδες, καὶ Ἐδρεΐ, καὶ Ἔν-ἀσώρ,
38. καὶ Ἰρών, καὶ Μιγδαλήλ, Ὡρέμ, καὶ Βαὶθ-ἀνάθ, καὶ Βαὶθ-σεμές· πόλεις δεκαεννέα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
39. Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Νεφθαλὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
40. Ἐξῆλθεν ὁ ἕβδομος κλῆρος εἰς τὴν φυλήν τῶν υἱῶν Δὰν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
41. Καὶ ἦτο τὸ ὅριον τῆς κληρονομίας αὐτῶν Σαραά, καὶ Ἐσθαόλ, καὶ Ἴρ-σεμές,
42. καὶ Σαλαβείν, καὶ Αἰαλών, καὶ Ἰεθλά,
43. καὶ Αἰλών, καὶ Θαμναθά, καὶ Ἀκκαρών,
44. καὶ Ἐλθεκώ, καὶ Γιββεθών, καὶ Βααλάθ,
45. καὶ Ἰούδ, καὶ Βανή-βαράκ, καὶ Γὰθ-ριμμών,
46. καὶ Μὲ-ἰαρκών, καὶ Ῥακκών, μετὰ τοῦ ὁρίου τοῦ κατέναντι τῆς Ἰόππης.
47. Τὸ δὲ ὅριον τῶν υἱῶν Δὰν παρετάθη ὑπ᾿ αὐτῶν· διὰ τοῦτο οἱ υἱοὶ Δὰν ἀνέβησαν νὰ πολεμήσωσι τὴν Λεσὲμ καὶ ἐκυρίευσαν αὐτήν καὶ ἐπάταξαν αὐτήν ἐν στόματι μαχαίρας, καὶ ἐξουσίασαν αὐτήν καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ· καὶ νόμασαν αὐτήν Λεσὲμ Δάν, κατὰ τὸ ὄνομα Δὰν τοῦ πατρὸς αὑτῶν.
48. Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Δὰν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις αὗται καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
49. Ἀφοῦ δὲ ἐτελείωσαν μεριζόμενοι τὴν γῆν κατὰ τὰ ὅρια αὐτῆς, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἔδωκαν μεταξὺ αὐτῶν κληρονομίαν εἰς τὸν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυή·
50. κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου ἔδωκαν εἰς αὐτὸν τὴν πόλιν, τὴν ὁποίαν ἐζήτησε, τὴν Θαμνὰθ-σαρὰχ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ· καὶ ἔκτισε τὴν πόλιν καὶ κατῴκησεν ἐν αὐτῇ.
51. Αὗται εἶναι αἱ κληρονομίαι, τὰς ὁποίας Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυή καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ διεμοίρασαν διὰ κλήρων ἐν Σηλώ, ἐνώπιον τοῦ Κυρίου παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ἐτελείωσαν τὸν διαμερισμὸν τῆς γῆς.