Ἰησοῦς τοῦ Ναυὴ

Κεφάλαιο 16

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος τῶν υἱῶν Ἰωσήφ ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου πλησίον τῆς Ἱεριχώ, ἕως τῶν ὑδάτων τῆς Ἱεριχὼ κατὰ ἀνατολάς, πρὸς τὴν ἔρημον τὴν ἀναβαίνουσαν ἀπὸ τῆς Ἱεριχὼ διὰ τοῦ ὄρους Βαιθήλ,
2. καὶ ἐκτείνεται ἀπὸ Βαιθήλ ἕως Λούζ, καὶ διαβαίνει διὰ τῶν ὁρίων τοῦ Ἀρχὶ-ἀταρώθ,
3. καὶ καταβαίνει ἐκ δυσμῶν εἰς τὰ ὅρια τοῦ Ἰαφλαιτί, ἕως τῶν ὁρίων τῆς κάτω Βαὶθ-ρών, καὶ ἕως Γεζέρ, καὶ ἐξέρχεται εἰς τὴν θάλασσαν.
4. Καὶ ἔλαβον τὴν κληρονομίαν αὑτῶν οἱ υἱοὶ Ἰωσήφ, ὁ Μανασσῆς καὶ ὁ Ἐφραΐμ.
5. Καὶ τὰ ὅρια τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν ἦσαν ταῦτα· τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν πρὸς τὸ ἀνατολικὸν μέρος ἦσαν ἡ Ἀταρὼθ-ἀδάρ, ἕως τῆς ἄνω Βαὶθ-ρών·
6. καὶ ἐξετείνοντο τὰ ὅρια πρὸς τὴν θάλασσαν εἰς Μιχμεθὰ κατὰ τὸ βόρειον· καὶ τὰ ὅρια ἔστρεφον κατὰ τὸ ἀνατολικὸν ἕως Ταανὰθ-σηλώ, καὶ ἐκεῖθεν διέβαινον κατὰ ἀνατολὰς εἰς Ἰανωχά·
7. καὶ κατέβαινον ἀπὸ Ἰανωχὰ εἰς Ἀταρώθ, καὶ εἰς Νααράθ, καὶ ἤρχοντο εἰς τὴν Ἱεριχώ, καὶ ἐξήρχοντο εἰς τὸν Ἰορδάνην·
8. τὰ ὅρια ἐξηκολούθησαν ἀπὸ Θαπφουὰ πρὸς δυσμὰς ἕως τοῦ χειμάρρου Κανά, καὶ εἶχον τὴν διέξοδον αὐτῶν πρὸς τὴν θάλασσαν. Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν.
9. Ἦσαν καὶ πόλεις κεχωρισμέναι διὰ τοὺς υἱοὺς Ἐφραΐμ μεταξὺ τῆς κληρονομίας τῶν υἱῶν Μανασσῆ, πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
10. Καὶ δὲν ἐξεδίωξαν τοὺς Χαναναίους τοὺς κατοικοῦντας εἰς Γεζέρ· ἀλλ᾿ οἱ Χαναναῖοι κατοικοῦσι μεταξὺ τῶν Ἐφραϊμιτῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ ἔγειναν δοῦλοι ὑποτελεῖς.