Δευτερονόμιον

Κεφάλαιο 31

[ AUDIO ]

1. Καὶ ὑπῆγεν ὁ Μωϋσῆς καὶ ἐλάλησε τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντα τὸν Ἰσραήλ·
2. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἑκατὸν εἴκοσι ἐτῶν εἶμαι ἐγὼ σήμερον· δὲν δύναμαι πλέον νὰ εἰσέρχωμαι καὶ νὰ ἐξέρχωμαι, καὶ ὁ Κύριος μοὶ εἶπε, Δὲν θέλεις διαβῆ τὸν Ἰορδάνην τοῦτον.
3. Κύριος ὁ Θεὸς σου, αὐτὸς θέλει διαβῆ ἔμπροσθέν σου, αὐτὸς θέλει καταστρέψει τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου, καὶ σὺ θέλεις κατακληρονομήσει αὐτά· ὁ Ἰησοῦς, αὐτὸς θέλει διαβῆ ἔμπροσθέν σου, καθὼς ἐλάλησεν ὁ Κύριος.
4. Καὶ θέλει κάμει εἰς αὐτὰ ὁ Κύριος, ὡς ἔκαμεν εἰς τὸν Σηὼν καὶ εἰς τὸν Ὤγ, τοὺς βασιλεῖς τῶν Ἀμορραίων, καὶ εἰς τὴν γῆν αὐτῶν, τοὺς ὁποίους ἐξωλόθρευσε.
5. Καὶ θέλει παραδώσει αὐτοὺς ὁ Κύριος ἔμπροσθέν σας, διὰ νὰ κάμητε εἰς αὐτοὺς κατὰ πάσας τὰς προσταγὰς τὰς ὁποίας προσέταξα εἰς ἐσᾶς.
6. Ἀνδρίζεσθε καὶ θαρρεῖτε, μή φοβεῖσθε μηδὲ δειλιᾶτε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου, αὐτὸς εἶναι ὁ πορευόμενος μετὰ σοῦ· δὲν θέλει σὲ ἀφήσει οὐδὲ θέλει σὲ ἐγκαταλείψει.
7. Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Μωϋσῆς τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, Ἀνδρίζου καὶ θάρρει· διότι σὺ θέλεις εἰσαγάγει τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὥμοσε Κύριος πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν νὰ δώσῃ εἰς αὐτούς, καὶ σὺ θέλεις κληροδοτήσει αὐτήν εἰς αὐτούς·
8. καὶ ὁ Κύριος, αὐτὸς εἶναι ὁ προπορευόμενός σου· αὐτὸς θέλει εἶσθαι μετὰ σοῦ· δὲν θέλει σὲ ἀφήσει οὐδὲ θέλει σὲ ἐγκαταλείψει· μή φοβοῦ, μηδὲ δειλία.
9. Καὶ ἔγραψεν ὁ Μωϋσῆς τὸν νόμον τοῦτον καὶ παρέδωκεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἱερεῖς τοὺς υἱοὺς τοῦ Λευΐ, τοὺς βαστάζοντας τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου, καὶ εἰς πάντας τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ἰσραήλ.
10. Καὶ προσέταξεν εἰς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς, λέγων, Ἐν τῷ τέλει ἑκάστου ἑβδόμου ἔτους, ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως, ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς σκηνοπηγίας,
11. ὅταν πᾶς ὁ Ἰσραήλ συναχθῇ διὰ νὰ ἐμφανισθῇ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ἐν τῷ τόπῳ ὅντινα ἐκλέξῃ, θέλεις ἀναγινώσκει τὸν νόμον τοῦτον ἐνώπιον παντὸς τοῦ Ἰσραήλ εἰς ἐπήκοον αὐτῶν.
12. Σύναξον τὸν λαόν, τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία καὶ τὸν ξένον σου τὸν ἐντὸς τῶν πυλῶν σου, διὰ νὰ ἀκούσωσι καὶ διὰ νὰ μάθωσι καὶ νὰ φοβῶνται Κύριον τὸν Θεὸν σας, καὶ διὰ νὰ προσέχωσι νὰ ἐκτελῶσι πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου·
13. καὶ διὰ νὰ ἀκούσωσι τὰ τέκνα αὐτῶν, τὰ ὁποῖα δὲν ἐξεύρουσι, καὶ νὰ μάθωσι νὰ φοβῶνται Κύριον τὸν Θεὸν σας πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας ζῆτε ἐπὶ τῆς γῆς, πρὸς τὴν ὁποίαν διαβαίνετε τὸν Ἰορδάνην διὰ νὰ κληρονομήσητε αὐτήν.
14. Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἰδού, πλησιάζουσιν αἱ ἡμέραι τοῦ θανάτου σου· κάλεσον τὸν Ἰησοῦν, καὶ παρουσιάσθητε ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, διὰ νὰ δώσω εἰς αὐτὸν προσταγάς. Καὶ ὑπῆγεν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ παρουσιάσθησαν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
15. Καὶ ἐφάνη ὁ Κύριος ἐν τῇ σκηνῇ ἐν στύλῳ νεφέλης· καὶ ἐστάθη ὁ στύλος τῆς νεφέλης ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς.
16. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἰδού, σὺ θέλεις κοιμηθῆ μετὰ τῶν πατέρων σου· καὶ σηκωθεὶς ὁ λαὸς οὗτος θέλει πορνεύσει κατόπιν τῶν ξένων θεῶν τῆς γῆς, εἰς τὴν ὁποίαν αὐτὸς εἰσέρχεται, καὶ θέλει μὲ ἐγκαταλείψει καὶ παραβῆ τὴν διαθήκην μου, τὴν ὁποίαν ἔκαμον πρὸς αὐτούς·
17. τότε θέλει ἐξαφθῆ ὁ θυμὸς μου ἐναντίον αὐτῶν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, καὶ θέλω ἐγκαταλείψει αὐτοὺς καὶ θέλω κρύψει τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ θέλουσιν ἐξαναλωθῆ· καὶ θέλουσιν εὑρεῖ αὐτοὺς πολλὰ κακὰ καὶ θλίψεις· ὥστε θέλουσιν εἰπεῖ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, δὲν εὗρον ἡμᾶς τὰ κακὰ ταῦτα, ἐπειδή ὁ Θεὸς ἡμῶν δὲν εἶναι ἐν μέσῳ ἡμῶν;
18. Καὶ ἐγὼ ἐξάπαντος θέλω κρύψει ἀπ᾿ αὐτῶν τὸ πρόσωπόν μου τὴν ἡμέραν ἐκείνην, διὰ πάσας τὰς κακίας τὰς ὁποίας ἔπραξαν, διότι ἐστράφησαν πρὸς θεοὺς ξένους.
19. Τώρα λοιπὸν γράψατε εἰς ἑαυτοὺς τὴν δήν ταύτην, καὶ διδάξατε αὐτήν εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· βάλετε αὐτήν εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, διὰ νὰ γείνῃ εἰς ἐμὲ ᾠδή αὕτη εἰς μαρτύριον ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
20. Διότι ἀφοῦ εἰσαγάγω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὥμοσα πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ αὐτοὶ φάγωσι καὶ χορτασθῶσι καὶ ἐμπλησθῶσι, τότε θέλουσι στραφῆ πρὸς θεοὺς ξένους καὶ θέλουσι λατρεύσει αὐτούς, καὶ θέλουσι μὲ παροργίσει καὶ παραβῆ τὴν διαθήκην μου.
21. Καὶ ἀφοῦ εὕρωσιν αὐτοὺς πολλὰ κακὰ καὶ θλίψεις, ἡ ᾠδή αὕτη θέλει μαρτυρήσει ἐναντίον αὐτῶν ὡς μάρτυς· διότι δὲν θέλει λησμονηθῇ ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ σπέρματος αὐτῶν· ἐπειδή ἐγὼ γνωρίζω τὴν πονηρίαν αὐτῶν, τὴν ὁποίαν ἐργάζονται ἔτι τὴν σήμερον, πρὶν εἰσαγάγω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τὴν ὁποίαν ὥμοσα.
22. Καὶ ἔγραψεν ὁ Μωϋσῆς τὴν ᾠδήν ταύτην τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἐδίδαξεν αὐτήν εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
23. Καὶ προσέταξεν εἰς τὸν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυή καὶ εἶπεν, Ἀνδρίζου καὶ θάρρει διότι σὺ θέλεις εἰσαγάγει τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ εἰς τὴν γῆν τὴν ὁποίαν ὥμοσα πρὸς αὐτούς, καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι μετὰ σοῦ.
24. Καὶ ἀφοῦ ὁ Μωϋσῆς ἐτελείωσε νὰ γράφῃ τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον, ἕως τέλους,
25. τότε ὁ Μωϋσῆς προσέταξεν εἰς τοὺς Λευΐτας, τοὺς βαστάζοντας τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου, λέγων,
26. Λάβετε τοῦτο τὸ βιβλίον τοῦ νόμου, καὶ θέσατε αὐτὸ εἰς τὰ πλάγια τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, καὶ θέλει εἶσθαι ἐκεῖ εἰς μαρτύριον κατὰ σοῦ·
27. διότι ἐγὼ ἐξεύρω τὴν ἀπείθειάν σου καὶ τὸν τράχηλόν σου τὸν σκληρόν. Ἰδού, ἐνῷ εἶμαι ζῶν μὲ σᾶς σήμερον, ἠπειθήσατε εἰς τὸν Κύριον· πόσῳ δὲ μᾶλλον μετὰ τὸν θάνατόν μου;
28. συνάξατε πρὸς ἐμὲ πάντας τοὺς πρεσβυτέρους τῶν φυλῶν σας καὶ τοὺς ἄρχοντάς σας, διὰ νὰ λαλήσω τοὺς λόγους τούτους εἰς ἐπήκοον αὐτῶν, καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν μάρτυρας ἐναντίον αὐτῶν·
29. ἐπειδή ἐξεύρω ὅτι μετὰ τὸν θάνατόν μου ἐξάπαντος θέλετε διαφθαρῆ καὶ ἐκκλίνει ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, τὴν ὁποίαν προσέταξα εἰς ἐσᾶς· καὶ θέλουσι σᾶς εὑρεῖ τὰ κακὰ εἰς τὰς ἐσχάτας ἡμέρας, ἐπειδή θέλετε πράξει κακὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ παροργίσητε αὐτὸν μὲ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σας.
30. Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς, εἰς ἐπήκοον πάσης τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰσραήλ, τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἕως τέλους·