Δευτερονόμιον

Κεφάλαιο 28

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἐὰν ὑπακούῃς ἐπιμελῶς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, διὰ νὰ προσέχῃς νὰ κάμνῃς πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, θέλει σὲ ὑψώσει Κύριος ὁ Θεὸς σου ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς·
2. καὶ θέλουσιν ἐλθεῖ ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ εὐλογίαι αὗται καὶ θέλουσι σὲ εὑρεῖ, ἐὰν ὑπακούσῃς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.
3. Εὐλογημένος θέλεις εἶσθαι ἐν τῇ πόλει καὶ εὐλογημένος θέλεις εἶσθαι ἐν τῷ ἀγρῷ.
4. Εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου καὶ ὁ καρπὸς τῆς γῆς σου καὶ ὁ καρπὸς τῶν κτηνῶν σου, αἱ ἀγέλαι τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου.
5. Εὐλογημένον τὸ καλάθιόν σου καὶ ἡ σκάφη σου.
6. Εὐλογημένος θέλεις εἶσθαι ὅταν εἰσέρχησαι, καὶ εὐλογημένος θέλεις εἶσθαι ὅταν ἐξέρχησαι.
7. Τοὺς ἐχθροὺς σου, τοὺς ἐπανισταμένους ἐπὶ σέ, ὁ Κύριος θέλει κάμει αὐτοὺς νὰ συντριφθῶσιν ἔμπροσθέν σου· ἀπὸ μιᾶς ὁδοῦ θέλουσιν ἐξέλθει ἐπὶ σέ, καὶ ἀπὸ ἑπτὰ ὁδῶν θέλουσι φύγει ἀπὸ προσώπου σου.
8. Ὁ Κύριος θέλει ἐξαποστέλλει ἐπὶ σὲ τὴν εὐλογίαν εἰς τὰς ἀποθήκας σου καὶ εἰς πάντα ὅσα ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου· καὶ θέλει σὲ εὐλογήσει ἐπὶ τῆς γῆς τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σέ.
9. Ὁ Κύριος θέλει σὲ καταστήσει εἰς ἑαυτὸν λαὸν ἅγιον, καθὼς ὥμοσε πρὸς σέ, ἐὰν φυλάττῃς τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, καὶ περιπατῇς εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ.
10. Καὶ πάντες οἱ λαοὶ τῆς γῆς θέλουσιν ἰδεῖ, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἐπικέκληται ἐπὶ σέ, καὶ θέλουσι τρομάζει ἀπὸ σοῦ.
11. Καὶ ὁ Κύριος θέλει σὲ πληθύνει εἰς ἀγαθά, εἰς τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας σου καὶ εἰς τὸν καρπὸν τῶν κτηνῶν σου καὶ εἰς τὰ γεννήματα τῆς γῆς σου, ἐπὶ τῆς γῆς τὴν ὁποίαν ὥμοσε Κύριος πρὸς τοὺς πατέρας σου νὰ δώσῃ εἰς σέ.
12. Ὁ Κύριος θέλει ἀνοίξει εἰς σὲ τὸν ἀγαθὸν θησαυρὸν αὑτοῦ, τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ δίδῃ βροχήν εἰς τὴν γῆν σου κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς, καὶ διὰ νὰ εὐλογῇ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου· καὶ θέλεις δανείζει εἰς πολλὰ ἔθνη, σὺ δὲ δὲν θέλεις δανείζεσθαι.
13. Καὶ θέλει σὲ καταστήσει ὁ Κύριος κεφαλήν καὶ οὐχὶ οὐράν· καὶ θέλεις εἶσθαι μόνον ὑπεράνω καὶ δὲν θέλεις εἶσθαι ὑποκάτω· ἐὰν ὑπακούσῃς εἰς τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, νὰ φυλάττῃς καὶ νὰ ἐκτελῇς·
14. καὶ δὲν θέλεις ἐκκλίνει ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, τοὺς ὁποίους ἐγὼ προστάζω εἰς ἐσᾶς σήμερον, δεξιὰ ἤ ἀριστερά, διὰ νὰ ὑπάγῃς κατόπιν ἄλλων θεῶν διὰ νὰ λατρεύσῃς αὐτούς.
15. Ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν ὑπακούσῃς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, διὰ νὰ προσέχῃς νὰ ἐκτελῇς πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, πᾶσαι αἱ κατάραι αὗται θέλουσιν ἐλθεῖ ἐπὶ σὲ καὶ θέλουσι σὲ εὑρεῖ.
16. Κατηραμένος θέλεις εἶσθαι ἐν τῇ πόλει, καὶ κατηραμένος θέλεις εἶσθαι ἐν τῷ ἀγρῷ.
17. Κατηραμένον τὸ καλάθιόν σου καὶ ἡ σκάφη σου.
18. Κατηραμένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γεννήματα τῆς γῆς σου, αἱ ἀγέλαι τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου.
19. Κατηραμένος θέλεις εἶσθαι ὅταν εἰσέρχησαι, καὶ κατηραμένος θέλεις εἶσθαι ὅταν ἐξέρχησαι.
20. Ὁ Κύριος θέλει ἐξαποστείλει ἐπὶ σὲ τὴν κατάραν, τὴν θλῖψιν καὶ τὴν φθοράν, εἰς πάντα ὅσα ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου διὰ νὰ πράξῃς, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς καὶ ἑωσοῦ ἀφανισθῇς ταχέως, διὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἔργων σου, διότι ἐγκατέλιπες ἐμέ.
21. Ὁ Κύριος θέλει προσκολλήσει εἰς σὲ τὸ θανατικόν, ἑωσοῦ σὲ ἐξολοθρεύσῃ ἀπὸ τῆς γῆς, ὅπου ὑπάγεις νὰ κληρονομήσῃς αὐτήν.
22. Ὁ Κύριος θέλει σὲ πατάξει μὲ μαρασμὸν καὶ μὲ πυρετὸν καὶ μὲ ῥῖγος καὶ μὲ φλόγωσιν καὶ μὲ μάχαιραν καὶ μὲ ἀνεμοφθορίαν καὶ μὲ ἐρυσίβην· καὶ θέλουσι σὲ καταδιώκει ἑωσοῦ ἀφανισθῇς.
23. Καὶ ὁ οὐρανὸς σου ὁ ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς σου θέλει εἶσθαι χαλκός, καί ἡ γῆ ἡ ὑποκάτω σου σίδηρος.
24. Ὁ Κύριος θέλει δώσει τὴν βροχήν τῆς γῆς σου κονιορτὸν καὶ χῶμα· ἐκ τοῦ οὐρανοῦ θέλει καταβαίνει ἐπὶ σέ, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς.
25. Ὁ Κύριος θέλει σὲ κάμει νὰ συντριφθῇς ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σου· ἀπὸ μιᾶς ὁδοῦ θέλεις ἐξέλθει ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἀπὸ ἑπτὰ ὁδῶν θέλεις φύγει ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ θέλεις διασκορπισθῆ εἰς πάντα τὰ βασίλεια τῆς γῆς.
26. Καὶ τὸ πτῶμά σου θέλει εἶσθαι τροφή εἰς πάντα τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἰς τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ ἀποδιώκων.
27. Ὁ Κύριος θέλει σὲ πατάξει μὲ τὴν Αἰγυπτιακήν πληγήν καὶ μὲ αἱμορροΐδας καὶ μὲ ψώραν καὶ μὲ ξυσμόν, ὥστε νὰ μή δύνασαι νὰ ἰατρευθῇς.
28. Ὁ Κύριος θέλει σὲ πατάξει μὲ ἀφροσύνην καὶ μὲ τύφλωσιν καὶ μὲ ἔκστασιν καρδίας·
29. καὶ θέλεις ψηλαφᾷ ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἡμέρας, ὡς ὁ τυφλὸς ψηλαφᾷ ἐν τῷ σκότει, καὶ δὲν θέλεις εὐοδοῦσθαι εἰς τὰς ὁδοὺς σου· καὶ θέλεις εἶσθαι μόνον καταδυναστευόμενος καὶ διαρπαζόμενος πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ σώζων.
30. Θέλεις ἀρραβωνισθῆ γυναῖκα, καὶ ἄλλος ἀνήρ θέλει κοιμηθῆ μετ᾿ αὐτῆς· οἰκίαν θέλεις οἰκοδομήσει, καὶ δὲν θέλεις κατοικήσει ἐν αὐτῇ· ἀμπελῶνα θέλεις φυτεύσει, καὶ δὲν θέλεις τρυγήσει αὐτόν.
31. Ὁ βοῦς σου θέλει εἶσθαι ἐσφαγμένος ἐνώπιόν σου, καὶ δὲν θέλεις φάγει ἐξ αὐτοῦ· ὁ ὄνος σου θέλει ἁρπαχθῆ ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου καὶ δὲν θέλει ἀποδοθῆ εἰς σέ· τὰ πρόβατά σου θέλουσι παραδοθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς σου, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι εἰς σὲ ὁ σώζων.
32. Οἱ υἱοὶ σου καὶ αἱ θυγατέρες σου θέλουσι παραδοθῆ εἰς ἄλλον λαόν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ σου θέλουσι βλέπει καὶ μαραίνεσθαι δι᾿ αὐτοὺς ὅλην τὴν ἡμέραν· καὶ δὲν θέλει εἶσθαι δύναμις ἐν τῇ χειρὶ σου.
33. Τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου καὶ πάντας τοὺς κόπους σου θέλει φάγει ἔθνος τὸ ὁποῖον δὲν γνωρίζεις· καὶ θέλεις εἶσθαι μόνον καταδυναστευόμενος καὶ καταπατούμενος πάσας τὰς ἡμέρας.
34. Καὶ θέλεις γείνει παράφρων διὰ τὰ θεάματα τῶν ὀφθαλμῶν σου, τὰ ὁποῖα θέλεις ἰδεῖ.
35. Ὁ Κύριος θέλει σὲ πατάξει εἰς τὰ γόνατα καὶ εἰς τὰ σκέλη μὲ πληγήν κακήν, ὥστε νὰ μή δύνασαι νὰ ἰατρευθῇς ἀπὸ τοῦ ἴχνους τῶν ποδῶν σου ἕως τῆς κορυφῆς σου.
36. Ὁ Κύριος θέλει φέρει σὲ καὶ τὸν βασιλέα σου ὅντινα καταστήσῃς ἐπὶ σέ, εἰς ἔθνος τὸ ὁποῖον δὲν ἐγνώρισας, σύ, οὐδὲ οἱ πατέρες σου· καὶ ἐκεῖ θέλεις λατρεύσει ἄλλους θεούς, ξύλα καὶ λίθους.
37. Καὶ θέλεις εἶσθαι εἰς ἔκπληξιν, εἰς παροιμίαν καὶ εἰς διήγημα μεταξὺ πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅπου ἐν σὲ φέρῃ ὁ Κύριος.
38. Σπόρον πολὺν θέλεις φέρει εἰς τὸν ἀγρόν, καὶ ὀλίγον θέλεις συνάξει διότι θέλει καταφάγει αὐτὸν ἡ ἀκρίς.
39. Ἀμπελῶνας θέλεις φυτεύσει καὶ καλλιεργήσει, καὶ οἶνον δὲν θέλεις πίει οὐδὲ θέλεις τρυγήσει διότι ὁ σκώληξ θέλει καταφάγει αὐτούς.
40. Ἐλαίας θέλεις ἔχει εἰς πάντα τὰ ὅριά σου, καὶ μὲ ἔλαιον δὲν θέλεις χρισθῆ· διότι αἱ ἐλαῖαί σου θέλουσιν ἀποβάλει τὸν καρπόν.
41. Υἱοὺς καὶ θυγατέρας θέλεις γεννήσει, καὶ δὲν θέλουσιν εἶσθαι σοῦ· διότι θέλουσιν ὑπάγει εἰς αἰχμαλωσίαν.
42. Πάντα τὰ δένδρα σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου θέλει καταφθείρει ὁ βροῦχος.
43. Ὁ ξένος, ὁ ἐν τῷ μέσῳ σου, θέλει ἀναβαίνει ὑπεράνω σου, ἄνω ἄνω, σὺ δὲ θέλεις καταβαίνει κάτω κάτω.
44. Ἐκεῖνος θέλει δανείζει εἰς σέ, σὺ δὲ δὲν θέλεις δανείζει εἰς αὐτόν· αὐτὸς θέλει εἶσθαι κεφαλή, καὶ σὺ θέλεις εἶσθαι οὐρά.
45. Καὶ θέλουσιν ἐλθεῖ ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ κατάραι αὗται, καὶ θέλουσι σὲ καταδιώξει καὶ σὲ εὑρεῖ, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς· διότι δὲν ὑπήκουσας εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, διὰ νὰ φυλάττῃς τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ διατάγματα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα προσέταξεν εἰς σέ.
46. Καὶ ταῦτα θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ σπέρμα σου, εἰς σημεῖον καὶ τέρας διαπαντός.
47. Ἐπειδή δὲν ἐλάτρευσας Κύριον τὸν Θεὸν σου ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἐν ἀγαθότητι καρδίας, διὰ τὴν ἀφθονίαν πάντων·
48. διὰ τοῦτο θέλεις δουλεύσει τοὺς ἐχθροὺς σου, τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος θέλει ἐξαποστείλει ἐπὶ σέ, μὲ πεῖναν καὶ μὲ δίψαν καὶ μὲ γυμνότητα καὶ μὲ ἔλλειψιν πάντων· καὶ θέλει βάλει ἐπὶ τὸν τράχηλόν σου ζυγὸν σιδηροῦν, ἑωσοῦ σὲ ἐξολοθρεύσῃ.
49. Ὁ Κύριος θέλει φέρει ἔθνος ἐπὶ σὲ μακρόθεν, ἀπὸ ἄκρου τῆς γῆς, ὡς μὲ ὁρμήν ἀετοῦ· ἔθνος, τοῦ ὁποίου τὴν γλῶσσαν δὲν θέλεις ἐννοεῖ·
50. ἔθνος ἀγριοπρόσωπον, τὸ ὁποῖον δὲν θέλει σεβασθῆ τὸ πρόσωπον τοῦ γέροντος οὐδὲ θέλει ἐλεήσει τὸν νέον·
51. καὶ θέλει τρώγει τὸν καρπὸν τῶν κτηνῶν σου καὶ τὰ γεννήματα τῆς γῆς σου, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς· τὸ ὁποῖον δὲν θέλει ἀφήσει εἰς σὲ σῖτον, οἶνον ἤ ἔλαιον, τὰς ἀγέλας τῶν βοῶν σου ἤ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου, ἑωσοῦ σὲ ἐξολοθρεύσῃ.
52. Καὶ θέλει σὲ πολιορκήσει εἰς πάσας τὰς πόλεις σου, ἑωσοῦ πέσωσι τὰ ὑψηλὰ καὶ ὀχυρὰ τείχη σου, εἰς τὰ ὁποῖα σὺ ἤλπιζες, καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν σου· καὶ θέλει σὲ πολιορκήσει εἰς πάσας τὰς πόλεις σου, καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν σου τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς σὲ Κύριος ὁ Θεὸς σου.
53. Καὶ θέλεις φάγει τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας σου, τὰς σάρκας τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν θυγατέρων σου, τοὺς ὁποίους ἔδωκεν εἰς σὲ Κύριος ὁ Θεὸς σου, ἐν τῇ πολιορκίᾳ καὶ ἐν τῇ καταθλίψει, μὲ τὴν ὁποίαν θέλει σὲ καταθλίψει ὁ ἐχθρὸς σου·
54. ὁ ἀνήρ ὁ ἁπαλὸς μεταξὺ σου καὶ ὁ σφόδρα τρυφερὸς θέλει ἐμβλέψει μὲ βλέμμα πονηρὸν εἰς τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ καὶ εἰς τὴν γυναῖκα τοῦ κόλπου αὑτοῦ καὶ εἰς τὰ ἐναπολειφθέντα τέκνα αὑτοῦ ὅσα ἐναπολειφθῶσιν·
55. ὥστε νὰ μή δώσῃ εἰς οὐδένα ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν σαρκῶν τῶν τέκνων αὑτοῦ, τὰ ὁποῖα ἤθελε τρώγει διότι δὲν ἔμεινεν εἰς αὐτὸν οὐδὲν ἐν τῇ πολιορκίᾳ καὶ ἐν τῇ καταθλίψει, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἐχθρὸς σου θέλει σὲ καταθλίψει εἰς πάσας τὰς πόλεις σου.
56. Ἡ ἁπαλή καὶ τρυφερὰ γυνή μεταξὺ σου, τῆς ὁποίας ὁ ποῦς δὲν ἐδοκίμασε νὰ πατήσῃ ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἁπαλότητα, θέλει ἐμβλέψει μὲ βλέμμα πονηρὸν εἰς τὸν ἄνδρα τοῦ κόλπου αὑτῆς καὶ εἰς τὸν υἱὸν αὑτῆς καὶ εἰς τὴν θυγατέρα αὑτῆς,
57. καὶ εἰς τὸ βρέφος αὑτῆς τὸ ἐξελθὸν ἐκ μέσου τῶν ποδῶν αὑτῆς καὶ εἰς τὰ τέκνα, τὰ ὁποῖα ἐγέννησε· διότι θέλει φάγει αὐτὰ κρυφίως, διὰ τὴν ἔλλειψιν πάντων, ἐν τῇ πολιορκίᾳ καὶ ἐν τῇ καταθλίψει, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἐχθρὸς σου θέλει σὲ καταθλίψει εἰς τὰς πόλεις σου.
58. Ἐὰν δὲν προσέχῃς νὰ κάμνῃς πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου, τοὺς γεγραμμένους ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ, ὥστε νὰ φοβῆσαι τὸ ἔνδοξον καὶ φοβερὸν τοῦτο ὄνομα, ΚΥΡIΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ,
59. τότε ὁ Κύριος θέλει κάμει τρομερὰς τὰς πληγὰς σου καὶ τὰς πληγὰς τοῦ σπέρματός σου, πληγὰς μεγάλας καὶ ἀπαύστους καὶ νόσους κακὰς καὶ ἀπαύστους.
60. Καὶ θέλει ἐπιφέρει ἐπὶ σὲ πάσας τάς ὀδύνας τῆς Αἰγύπτου, διὰ τὰς ὁποίας ἐτρόμαξας· καὶ θέλουσι προσκολληθῆ εἰς σέ·
61. καὶ πᾶσαν ἀσθένειαν καὶ πᾶσαν πληγήν, ἥτις δὲν εἶναι γεγραμμένη ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου, ταύτας ὁ Κύριος θέλει φέρει ἐπὶ σέ, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῇς.
62. Καὶ θέλετε ἐναπολειφθῆ ὀλιγοστοὶ τὸν ἀριθμόν, ἐνῷ ἦσθε ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τὸ πλῆθος· διότι δὲν ὑπήκουσας εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.
63. Καὶ καθὼς ὁ Κύριος εὐφράνθη εἰς ἐσᾶς εἰς τὸ νὰ σᾶς ἀγαθοποιῇ καὶ νὰ σᾶς πληθύνῃ, οὕτω θέλει εὐφρανθῆ ὁ Κύριος εἰς ἐσᾶς εἰς τὸ νὰ σᾶς ἐξαλείψῃ καὶ νὰ σᾶς μηδενώσῃ· καὶ θέλετε ἁρπαχθῆ ἀπὸ τῆς γῆς, ὅπου ὑπάγετε νὰ κληρονομήσητε αὐτήν.
64. Καὶ θέλει σὲ διασπείρει ὁ Κύριος εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀπ᾿ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς· καὶ θέλετε λατρεύσει ἐκεῖ ἄλλους θεούς, τοὺς ὁποίους δὲν ἐγνώρισας, σὺ οὐδὲ οἱ πατέρες σου, ξύλα καὶ λίθους.
65. Ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐθνῶν τούτων δὲν θέλεις εὑρεῖ ἀνάπαυσιν, οὐδὲ θέλει ἔχει στάσιν τὸ ἴχνος τοῦ ποδὸς σου· ἀλλὰ θέλει σοὶ δώσει ὁ Κύριος ἐκεῖ καρδίαν τρέμουσαν καὶ μαραινομένους ὀφθαλμοὺς καὶ τηκομένην ψυχήν.
66. Καὶ ἡ ζωή σου θέλει εἶσθαι κρεμαμένη ἐνώπιόν σου· καὶ θέλεις φοβεῖσθαι νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ δὲν θέλεις πιστεύει εἰς τὴν ζωήν σου.
67. Τὸ πρωΐ θέλεις εἰπεῖ, Εἴθε νὰ ἦτο ἑσπέρα! καὶ τὴν ἑσπέραν θέλεις εἰπεῖ, Εἴθε νὰ ἦτο πρωΐ! διὰ τὸν φόβον τῆς καρδίας σου, τὸν ὁποῖον θέλεις φοβεῖσθαι, καὶ διὰ τὰ θεάματα τῶν ὀφθαλμῶν σου, τὰ ὁποῖα θέλεις βλέπει.
68. Καὶ θέλει σὲ ἐπαναφέρει ὁ Κύριος εἰς τὴν Αἴγυπτον μὲ πλοῖα, ἀπὸ τῆς ὁδοῦ περὶ τῆς ὁποίας σοὶ εἶπα, Δὲν θέλεις πλέον ἰδεῖ αὐτήν ἄλλην φοράν· καὶ θέλετε πωλεῖσθαι ἐκεῖ εἰς τοὺς ἐχθροὺς σας ὡς δοῦλοι καὶ δοῦλαι καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ὁ ἀγοράζων.