Δευτερονόμιον

Κεφάλαιο 24

[ AUDIO ]

1. Ὅταν τις λάβῃ γυναῖκα καὶ νυμφευθῇ μετ᾿ αὐτῆς, καὶ συμβῇ νὰ μή εὕρῃ χάριν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, διότι εὕρηκεν ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, τότε ἄς γράψῃ εἰς αὐτήν γράμμα διαζυγίου, καὶ ἄς δώσῃ αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρα αὐτῆς, καὶ ἄς ἀποπέμψῃ αὐτήν ἐκ τῆς οἰκίας αὑτοῦ.
2. Καὶ ἀφοῦ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, δύναται νὰ ὑπάγῃ καὶ νὰ συζευχθῇ μετὰ ἄλλου ἀνδρός.
3. Καὶ ἐὰν ὁ δεύτερος ἀνήρ αὐτῆς μισήσῃ αὐτήν καὶ γράψῃ εἰς αὐτήν γράμμα διαζυγίου καὶ δώσῃ αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρα αὐτῆς, καὶ ἀποπέμψῃ αὐτήν ἀπὸ τῆς οἰκίας αὑτοῦ, ἤ ἐὰν ἀποθάνῃ ὁ δεύτερος ἀνήρ, ὁ λαβὼν αὐτήν εἰς γυναῖκα αὑτοῦ,
4. ὁ πρῶτος αὐτῆς ἀνήρ, ὁ ἀποπέμψας αὐτήν, δὲν δύναται νὰ λάβῃ αὐτήν πάλιν εἰς ἑαυτὸν γυναῖκα, ἀφοῦ ἐμολύνθη· διότι εἶναι βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ δὲν θέλεις ἐπιφέρει ἁμαρτίαν εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σὲ κληρονομίαν.
5. Ἐὰν τις νεωστὶ λάβῃ γυναῖκα, δὲν θέλει ἐξέλθει εἰς πόλεμον, καὶ δὲν θέλει ἐπιφορτισθῆ ἐπ᾿ αὐτὸν οὐδὲν ἀλλὰ ἐλεύθερος θέλει εἶσθαι ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ ἕν ἔτος, καὶ θέλει εὐφράνει τὴν γυναῖκα αὑτοῦ τὴν ὁποίαν ἔλαβε.
6. Δὲν θέλει λάβει οὐδεὶς εἰς ἐνέχυρον τὴν ἄνω οὐδὲ τὴν κάτω πέτραν τοῦ μύλου· διότι ζωήν λαμβάνει εἰς ἐνέχυρον.
7. Ἐὰν τις φωραθῇ κλέπτων τινὰ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὑτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ καταδουλώσας αὐτὸν ἐπώλησε, τότε ὁ κλέπτης οὗτος θέλει θανατόνεσθαι καὶ θέλεις ἐξαφανίσει τὸ κακὸν ἐκ μέσου σου.
8. Πρόσεχε εἰς τὴν πληγήν τῆς λέπρας, νὰ φυλάττῃς ἐπιμελῶς καὶ νὰ κάμνῃς κατὰ πάντα ὅσα οἱ ἱερεῖς οἱ Λευΐται σᾶς διδάξωσι καθὼς προσέταξα εἰς αὐτούς, θέλετε προσέχει νὰ κάμνητε.
9. Ἐνθυμοῦ τί ἔκαμεν εἰς τὴν Μαριὰμ Κύριος ὁ Θεὸς σου καθ᾿ ὁδόν, ἀφοῦ ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου.
10. Ὅταν δανείσῃς τι εἰς τὸν πλησίον σου, δὲν θέλεις εἰσέλθει εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διὰ νὰ λάβῃς τὸ ἐνέχυρον αὐτοῦ·
11. ἔξω θέλεις σταθῆ, καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν ὁποῖον δανείζεις θέλει ἐκφέρει εἰς σὲ τὸ ἐνέχυρον.
12. Καὶ ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ἦναι πτωχός, δὲν θέλεις κοιμηθῆ μετὰ τοῦ ἐνεχύρου αὐτοῦ·
13. ἐξάπαντος θέλεις ἀποδώσει εἰς αὐτὸν τὸ ἐνέχυρον περὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, καὶ θέλει κοιμηθῆ ἐν τῷ ἱματίῳ αὑτοῦ καὶ θέλει σὲ εὐλογήσει καὶ θέλει εἶσθαι εἰς σὲ δικαιοσύνη ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.
14. Δὲν θέλεις ἀδικήσει μισθωτὸν πτωχὸν καὶ ἐνδεῆ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ἤ ἐκ τῶν ξένων σου τῶν ἐν τῇ γῇ σου, ἐντὸς τῶν πυλῶν σου.
15. Αὐθημερὸν θέλεις δώσει τὸν μισθὸν αὐτοῦ, πρὶν δύσῃ ὁ ἥλιος ἐπ᾿ αὐτόν· διότι εἶναι πτωχὸς καὶ ἔχει τὴν ἐλπίδα αὑτοῦ εἰς αὐτόν· διὰ νὰ μή βοήσῃ κατὰ σοῦ πρὸς Κύριον, καὶ γείνῃ εἰς σὲ ἁμαρτία.
16. Οἱ πατέρες δὲν θέλουσι θανατόνεσθαι διὰ τὰ τέκνα, οὔτε τὰ τέκνα θέλουσι θανατόνεσθαι διὰ τοὺς πατέρας· ἕκαστος θέλει θανατόνεσθαι διὰ τὸ ἴδιον ἑαυτοῦ ἁμάρτημα.
17. Δὲν θέλεις διαστρέφει τὴν κρίσιν τοῦ ξένου, τοῦ ὀρφανοῦ, οὐδὲ θέλεις λαμβάνει τὸ ἱμάτιον τῆς χήρας ἐνέχυρον·
18. ἀλλὰ θέλεις ἐνθυμεῖσθαι ὅτι δοῦλος ἐστάθης ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ σὲ ἐλύτρωσε Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐκεῖθεν· διὰ τοῦτο ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ νὰ κάμνῃς τὸ πρᾶγμα τοῦτο.
19. Ὅταν θερίζῃς τὸ θέρος σου ἐν τῷ ἀγρῷ σου, καὶ λησμονήσῃς χειρόβολόν τι ἐν τῷ ἀγρῷ, δὲν θέλεις ἐπιστρέψει διὰ νὰ λάβῃς αὐτὸ· διὰ τὸν ξένον θέλει εἶσθαι, διὰ τὸν ὀρφανὸν καὶ διὰ τὴν χήραν· διὰ νὰ σὲ εὐλογῇ Κύριος ὁ Θεὸς σου εἰς πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου.
20. Ἀφοῦ τινάξῃς τὰς ἐλαίας σου, δὲν θέλεις πάλιν ἐλαιολογήσει τοὺς κλάδους· θέλει εἶσθαι διὰ τὸν ξένον, διὰ τὸν ὀρφανὸν καὶ διὰ τὴν χήραν.
21. Ἀφοῦ τρυγήσῃς τὸν ἀμπελῶνά σου, δὲν θέλεις σταφυλολογήσει πάλιν· θέλει εἶσθαι διὰ τὸν ξένον, διὰ τὸν ὀρφανὸν καὶ διὰ τὴν χήραν.
22. 24:22 Καὶ θέλεις ἐνθυμεῖσθαι ὅτι δοῦλος ἐστάθης ἐν γῇ Αἰγύπτου· διὰ τοῦτο ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ νὰ κάμνῃς τὸ πρᾶγμα τοῦτο.