Δευτερονόμιον

Κεφάλαιο 16

[ AUDIO ]

1. Φύλαττε τὸν μῆνα Ἀβὶβ καὶ κάμνε τὸ πάσχα εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου· ἐπειδή εἰς τὸν μῆνα Ἀβὶβ σὲ ἐξήγαγε Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐξ Αἰγύπτου διὰ νυκτός.
2. Θέλεις λοιπὸν θυσιάζει τὸ πάσχα εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου, πρόβατον καὶ βοῦν, ἐν τῷ τόπῳ ὅντινα ἐκλέξῃ ὁ Κύριος διὰ νὰ κατοικίσῃ ἐκεῖ τὸ ὄνομα αὑτοῦ.
3. Δὲν θέλεις τρώγει μὲ αὐτὸ ἔνζυμα· ἑπτὰ ἡμέρας θέλεις τρώγει ἄζυμα μὲ αὐτὸ, ἄρτον θλίψεως, διότι μετὰ σπουδῆς ἐξῆλθες ἐκ γῆς Αἰγύπτου· διὰ νὰ ἐνθυμῆσαι τὴν ἡμέραν τῆς ἐξόδου σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.
4. Καὶ δὲν θέλει φανῆ προζύμιον εἰς σέ, κατὰ πάντα τὰ ὅριά σου, ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἀπὸ τοῦ κρέατος, τὸ ὁποῖον ἐθυσίασας τὴν πρώτην ἡμέραν πρὸς τὸ ἑσπέρας, δὲν θέλει μείνει οὐδὲν ἕως πρωΐ.
5. Δὲν δύνασαι νὰ θυσιάσῃς τὸ πάσχα ἐν οὐδεμιᾷ τῶν πόλεών σου, τὰς ὁποίας Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σέ·
6. ἀλλ᾿ ἐν τῷ τόπῳ, ὅντινα ἐκλέξῃ Κύριος ὁ Θεὸς σου διὰ νὰ κατοικίσῃ ἐκεῖ τὸ ὄνομα αὑτοῦ, θέλεις θυσιάζει τὸ πάσχα τὴν ἑσπέραν, πρὸς τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, ἐν τῷ καιρῷ καθ᾿ ὅν ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου.
7. Καὶ θέλεις ἐψήσει αὐτὸ καὶ φάγει ἐν τῷ τόπῳ ὅντινα ἐκλέξῃ Κύριος ὁ Θεὸς σου· καὶ τὸ πρωΐ θέλεις ἐπιστρέφει καὶ ὑπάγει εἰς τὰς κατοικίας σου.
8. Ἕξ ἡμέρας θέλεις τρώγει ἄζυμα· καὶ τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην θέλει εἶσθαι σύναξις ἐπίσημος εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου· δὲν θέλεις κάμει ἐργασίαν.
9. Ἑπτὰ ἑβδομάδας θέλεις ἀριθμήσει εἰς σεαυτόν· ἄρχισον νὰ ἀριθμῇς τὰς ἑπτὰ ἑβδομάδας, ἀφοῦ ἀρχίσῃς νὰ βάλῃς τὸ δρέπανον εἰς τὰ σπαρτά.
10. Καὶ θέλεις κάμει τὴν ἑορτήν τῶν ἑβδομάδων εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου, μετὰ τῆς ἀνηκούσης αὐτοπροαιρέτου προσφορᾶς τῆς χειρὸς σου, τὴν ὁποίαν προσφέρῃς, ὅπως σὲ εὐλόγησε Κύριος ὁ Θεὸς σου.
11. Καὶ θέλεις εὐφρανθῆ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, σὺ καὶ ὁ υἱὸς σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου καὶ ὁ δοῦλός σου καὶ ἡ δούλη σου καὶ ὁ Λευΐτης ὁ ἐντὸς τῶν πυλῶν σου καὶ ὁ ξένος καὶ ὁ ὀρφανὸς καὶ ἡ χήρα, οἵτινες εἶναι ἐν μέσῳ σου, ἐν τῷ τόπῳ ὅντινα ἐκλέξῃ Κύριος ὁ Θεὸς σου, διὰ νὰ κατοικίσῃ ἐκεῖ τὸ ὄνομα αὑτοῦ.
12. Καὶ θέλεις ἐνθυμεῖσθαι ὅτι δοῦλος ἐστάθης ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ θέλεις φυλάττει καὶ ἐκτελεῖ ταῦτα τὰ διατάγματα.
13. Θέλεις κάμνει τὴν ἑορτήν τῆς σκηνοπηγίας ἑπτὰ ἡμέρας, ἀφοῦ συνάξῃς τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου·
14. καὶ θέλεις εὐφρανθῆ ἐν τῇ ἑορτῇ σου, σὺ καὶ ὁ υἱὸς σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου καὶ ὁ δοῦλός σου καὶ ἡ δούλη σου καὶ ὁ Λευΐτης καὶ ὁ ξένος καὶ ὁ ὀρφανὸς καὶ ἡ χήρα, οἵτινες εἶναι ἐντὸς τῶν πυλῶν σου.
15. Ἑπτὰ ἡμέρας θέλεις ἑορτάζει εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου, ἐν τῷ τόπῳ ὅντινα ἐκλέξῃ ὁ Κύριος· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σου θέλει σὲ εὐλογεῖ εἰς πάντα τὰ γεννήματά σου καὶ εἰς πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου· καὶ θέλεις ἐξάπαντος εὐφρανθῆ.
16. Τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ θέλει ἐμφανίζεσθαι πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ἐν τῷ τόπῳ ὅντινα ἐκλέξῃ· ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων, καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων, καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς σκηνοπηγίας· καὶ δὲν θέλουσιν ἐμφανίζεσθαι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου κενοί.
17. Ἕκαστος θέλει δίδει κατὰ τὴν δύναμιν αὑτοῦ, κατὰ τὴν εὐλογίαν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τὴν ὁποίαν σοὶ ἔδωκε.
18. Κριτὰς καὶ ἄρχοντας θέλεις καταστήσει εἰς σεαυτὸν κατὰ πάσας τὰς πόλεις σου, τὰς ὁποίας Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σὲ κατὰ τὰς φυλὰς σου· καὶ θέλουσι κρίνει τὸν λαὸν ἐν κρίσει δικαίᾳ.
19. Δὲν θέλεις διαστρέψει κρίσιν· δὲν θέλεις ἀποβλέπει εἰς πρόσωπον οὐδὲ θέλεις λαμβάνει δῶρον· διότι τὸ δῶρον τυφλόνει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν σοφῶν καὶ διαφθείρει τοὺς λόγους τῶν δικαίων.
20. Τὸ δίκαιον, τὸ δίκαιον θέλεις ἀκολουθεῖ· διὰ νὰ ζήσῃς καὶ νὰ κληρονομήσῃς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σέ.
21. Δὲν θέλεις φυτεύσει εἰς σεαυτὸν ἄλσος ὁποιωνδήποτε δένδρων πλησίον τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τὸ ὁποῖον θέλεις κάμει εἰς σεαυτόν·
22. οὐδὲ θέλεις στήσει εἰς σεαυτὸν ἄγαλμα· τὰ ὁποῖα μισεῖ Κύριος ὁ Θεὸς σου.