Δευτερονόμιον

Κεφάλαιο 13

[ AUDIO ]

1. Ἐὰν ἐγερθῇ ἐν μέσῳ σου προφήτης ἤ ἐνυπνιαζόμενος ἐνύπνια καὶ δώσῃ εἰς σὲ σημεῖον ἤ τεράστιον,
2. καὶ ἀληθεύσῃ τὸ σημεῖον ἤ τὸ τεράστιον, περὶ τοῦ ὁποίου ἐλάλησε πρὸς σέ, λέγων, Ἄς ὑπάγωμεν κατόπιν ἄλλων θεῶν τοὺς ὁποίους δὲν ἐγνώρισας, καὶ ἄς λατρεύσωμεν αὐτούς,
3. δὲν θέλεις δώσει ἀκρόασιν εἰς τοὺς λόγους τοῦ προφήτου ἐκείνου ἤ ἐκείνου τοῦ ἐνυπνιαζομένου ἐνύπνια· διότι δοκιμάζει ἐσᾶς Κύριος ὁ Θεὸς σας, διὰ νὰ γνωρίσῃ ἐὰν ἀγαπᾶτε Κύριον τὸν Θεὸν σας ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σας.
4. Κύριον τὸν Θεὸν σας θέλετε ἀκολουθεῖ καὶ αὐτὸν θέλετε φοβεῖσθαι, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ θέλετε φυλάττει, καὶ εἰς τὴν φωνήν αὐτοῦ θέλετε ὑπακούει, καὶ αὐτὸν θέλετε λατρεύει, καὶ εἰς αὐτὸν θέλετε εἶσθαι προσκεκολλημένοι.
5. Ἐκεῖνος δὲ ὁ προφήτης ἤ ἐκεῖνος ὁ ἐνυπνιαζόμενος ἐνύπνια θέλει θανατωθῆ· διότι ἐλάλησεν ἀποστασίαν κατὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, ὅστις σᾶς ἐξήγαγεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ σᾶς ἐλύτρωσεν ἐξ οἴκου δουλείας, διὰ νὰ σὲ ἀποπλανήσῃ ἐκ τῆς ὁδοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν προσέταξεν εἰς σὲ Κύριος ὁ Θεὸς σου νὰ περιπατῇς· καὶ θέλεις ἐξαφανίσει τὸ κακὸν ἐκ μέσου σου.
6. Ἐὰν ὁ ἀδελφὸς σου, ὁ υἱὸς τῆς μητρὸς σου, ἤ ὁ υἱὸς σου ἤ ἡ θυγάτηρ σου ἤ ἡ γυνή τοῦ κόλπου σου, ἤ ὁ φίλος σου ὅστις εἶναι ὡς ἡ ψυχή σου, σὲ παρακινήσῃ κρυφίως, λέγων, Ἄς ὑπάγωμεν καὶ ἄς λατρεύσωμεν ἄλλους θεούς, τοὺς ὁποίους δὲν ἐγνώρισας σὺ οὔτε οἱ πατέρες σου,
7. ἐκ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν, τῶν πέριξ ὑμῶν, τῶν πλησίον σου ἤ τῶν μακρὰν ἀπὸ σοῦ, ἀπ᾿ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς,
8. δὲν θέλεις συγκατανεύσει εἰς αὐτόν, οὐδὲ θέλεις δώσει ἀκρόασιν εἰς αὐτόν, οὐδὲ θέλει φεισθῆ αὐτὸν ὁ ὀφθαλμὸς σου, οὐδὲ θέλεις σπλαγχνισθῆ οὐδὲ θέλεις κρύψει αὐτόν·
9. ἀλλὰ ἐξάπαντος θέλεις θανατώσει αὐτόν· ἡ χεὶρ σου θέλει εἶσθαι πρώτη ἐπ᾿ αὐτὸν διὰ νὰ θανατώσῃς αὐτόν, καὶ ἡ χεὶρ παντὸς τοῦ λαοῦ ἔπειτα.
10. Καὶ θέλεις λιθοβολήσει αὐτὸν μὲ λίθους, ὥστε νὰ ἀποθάνῃ· διότι ἐζήτησε νὰ σὲ ἀποπλανήσῃ ἀπὸ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ὅστις σὲ ἐξήγαγεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας.
11. Καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἀκούσας θέλει φοβηθῆ καὶ δὲν θέλει κάμει πλέον ἐν μέσῳ σου τοιοῦτον κακόν.
12. Ἐὰν ἀκούσῃς εἴς τινα τῶν πόλεών σου, τὰς ὁποίας Κύριος ὁ Θεὸς σου δίδει εἰς σέ, διὰ νὰ κατοικῇς ἐκεῖ, νὰ λέγωσιν,
13. ἄνθρωποι παράνομοι ἐξῆλθον ἐκ μέσου σου καὶ ἐπλάνησαν τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως αὑτῶν, λέγοντες, Ἄς ὑπάγωμεν καὶ ἄς λατρεύσωμεν ἄλλους θεούς, τοὺς ὁποίους δὲν ἐγνωρίσατε,
14. τότε θέλεις ἐξετάσει καὶ ἐρωτήσει καὶ ἐρευνήσει ἐπιμελῶς· καὶ ἐὰν ἦναι ἀληθὲς καὶ βέβαιον τὸ πρᾶγμα, ὅτι τοιοῦτον βδέλυγμα ἐνηργήθη ἐν μέσῳ σου,
15. ἐξάπαντος θέλεις πατάξει τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως ἐκείνης ἐν στόματι μαχαίρας, ἐξολοθρεύων αὐτήν καὶ πάντας τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ τὰ κτήνη αὐτῆς, ἐν στόματι μαχαίρας.
16. Καὶ θέλεις συνάξει πάντα τὰ λάφυρα αὐτῆς ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς, καὶ θέλεις καύσει ἐν πυρὶ τὴν πόλιν καὶ πάντα τὰ λάφυρα αὐτῆς ὁλοκλήρως, εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σου· καὶ θέλει εἶσθαι εἰς τὸν αἰῶνα ἐρείπια· δὲν θέλει οἰκοδομηθῆ πλέον.
17. Καὶ δὲν θέλει προσκολληθῆ εἰς τὴν χεῖρά σου οὐδὲν ἐκ τοῦ ἀναθέματος· διὰ νὰ ἐπιστρέψῃ ὁ Κύριος ἀπὸ τῆς ἐξάψεως τοῦ θυμοῦ αὑτοῦ, καὶ νὰ δείξῃ πρὸς σὲ ἔλεος, καὶ νὰ σὲ σπλαγχνισθῇ καὶ νὰ σὲ πολυπλασιάσῃ, καθὼς ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας σου,
18. ὅταν ὑπακούσῃς εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ὥστε νὰ φυλάττῃς πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ἐγὼ προστάζω εἰς σὲ σήμερον, νὰ πράττῃς τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.