Ἀριθμοί

Κεφάλαιο 36

[ AUDIO ]

1. Καὶ προσελθόντες οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν Γαλαάδ, υἱοῦ τοῦ Μαχείρ, υἱοῦ τοῦ Μανασσῆ, ἐκ τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν Ἰωσήφ, ἐλάλησαν ἐνώπιον τοῦ Μωϋσέως καὶ ἐνώπιον τῶν ἀρχόντων, οἵτινες ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
2. καὶ εἶπον, Ὁ Κύριος προσέταξεν εἰς τὸν κύριόν μου νὰ δώσῃ τὴν γῆν διὰ κλήρου πρὸς κληρονομίαν εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ὁ κύριός μου προσετάχθη παρὰ τοῦ Κυρίου νὰ δώσῃ τὴν κληρονομίαν Σαλπαάδ, τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν, εἰς τὰς θυγατέρας αὐτοῦ·
3. καὶ ἐὰν νυμφευθῶσι μετὰ τινος ἐκ τῶν υἱῶν τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τότε ἡ κληρονομία αὐτῶν θέλει ἀφαιρεθῆ ἐκ τῆς κληρονομίας τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ θέλει προστεθῆ εἰς τὴν κληρονομίαν τῆς φυλῆς ἥτις ἤθελε δεχθῆ αὐτάς· οὕτω θέλει ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς κληρονομίας ἡμῶν·
4. καὶ ὅταν ἔλθῃ τὸ ἔτος τῆς ἀφέσεως τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τότε ἡ κληρονομία αὐτῶν θέλει προστεθῆ εἰς τὴν κληρονομίαν τῆς φυλῆς, ἥτις ἤθελε δεχθῆ αὐτάς· καὶ ἡ κληρονομία αὐτῶν θέλει ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τῆς κληρονομίας τῆς φυλῆς τῶν πατέρων ἡμῶν.
5. Καὶ προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, λέγων, Ἡ φυλή τῶν υἱῶν Ἰωσήφ ἐλάλησεν ὀρθῶς.
6. Οὗτος εἶναι ὁ λόγος, τὸν ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος περὶ τῶν θυγατέρων τοῦ Σαλπαάδ, λέγων, Ἄς νυμφευθῶσι μὲ ὅντινα ἀρέσκῃ εἰς αὐτάς· μόνον θέλουσι νυμφευθῆ μετὰ ἀνδρῶν ἐκ τῆς συγγενείας τῆς φυλῆς τῶν πατέρων αὑτῶν·
7. καὶ δὲν θέλει μεταβαίνει ἡ κληρονομία τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἀπὸ φυλῆς εἰς φυλήν· διότι ἕκαστος ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ θέλει εἶσθαι προσκεκολλημένος εἰς τὴν κληρονομίαν τῆς φυλῆς τῶν πατέρων αὑτοῦ.
8. Καὶ πᾶσα θυγάτηρ, ἥτις ἔχει κληρονομίαν ἐν φυλῇ τινι τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, θέλει εἶσθαι γυνή ἑνὸς ἐκ τῆς συγγενείας τῆς φυλῆς τοῦ πατρὸς αὑτῆς· διὰ νὰ ἀπολαμβάνωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἕκαστος τὴν κληρονομίαν τῶν πατέρων αὑτοῦ.
9. Καὶ δὲν θέλει μεταβαίνει ἡ κληρονομία ἀπὸ φυλῆς εἰς ἄλλην φυλήν, ἀλλ᾿ ἕκαστος ἐκ τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ θέλει εἶσθαι προσκεκολλημένος εἰς τὴν κληρονομίαν αὑτοῦ.
10. Ὡς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν, οὕτως ἔκαμον αἱ θυγατέρες τοῦ Σαλπαάδ·
11. διότι ἡ Μααλά, ἡ Θερσὰ καὶ ἡ Ἀγλὰ καὶ ἡ Μελχὰ καὶ ἡ Νουά, αἱ θυγατέρες τοῦ Σαλπαάδ, ἐνυμφεύθησαν μὲ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀδελφῶν τοῦ πατρὸς αὑτῶν·
12. ἐνυμφεύθησαν μὲ ἄνδρας ἐκ τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν Μανασσῆ, υἱοῦ τοῦ Ἰωσήφ· καὶ ἡ κληρονομία αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῇ φυλῇ τῆς συγγενείας τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
13. Ταῦτα εἶναι τὰ προστάγματα καὶ αἱ κρίσεις, τὰς ὁποίας προσέταξεν ὁ Κύριος διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, εἰς τὰς πεδιάδας Μωὰβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατέναντι τῆς Ἱεριχώ.