Ἀριθμοί

Κεφάλαιο 31

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
2. Κάμε τὴν ἐκδίκησιν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ κατὰ τῶν Μαδιανιτῶν· ἔπειτα θέλεις προστεθῆ εἰς τὸν λαὸν σου.
3. Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαόν, λέγων, Ἄς ὁπλισθῶσιν ἀπὸ σᾶς ἄνδρες εἰς πόλεμον καὶ ἄς ὑπάγωσιν ἐναντίον τοῦ Μαδιάμ, διὰ νὰ ἐκδικήσωσι τὸν Κύριον κατὰ τοῦ Μαδιάμ·
4. ἀνὰ χιλίους ἀπὸ πάσης φυλῆς, ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, θέλετε ἀποστείλει εἰς τὸν πόλεμον.
5. Καὶ ἐξηριθμήθησαν ἐκ τῶν χιλιάδων τοῦ Ἰσραήλ χίλιοι ἀπὸ πάσης φυλῆς, δώδεκα χιλιάδες ὡπλισμένοι εἰς πόλεμον.
6. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸν πόλεμον, χιλίους ἀπὸ πάσης φυλῆς, αὐτοὺς καὶ Φινεὲς τὸν υἱὸν τοῦ Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, εἰς τὸν πόλεμον, μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἁγίων καὶ μετὰ τῶν σαλπίγγων τοῦ ἀλαλαγμοῦ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
7. Καὶ ἐπολέμησαν ἐναντίον τοῦ Μαδιάμ, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν, καὶ ἐθανάτωσαν πᾶν ἀρσενικόν.
8. Καὶ ἐκτὸς τῶν θανατωθέντων καὶ τοὺς βασιλεῖς τοῦ Μαδιὰμ ἐθανάτωσαν, τὸν Εὐΐ καὶ τὸν Ῥεκὲμ καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὔρ καὶ τὸν Ῥεβά, πέντε βασιλεῖς τοῦ Μαδιάμ· καὶ τὸν Βαλαὰμ υἱὸν τοῦ Βεὼρ ἐθανάτωσαν ἐν μαχαίρᾳ.
9. Καὶ ἠχμαλώτισαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὰς γυναῖκας τοῦ Μαδιὰμ καὶ τὰ παιδία αὐτῶν, καὶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ποίμνια αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν ἐλεηλάτησαν.
10. Καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν κατὰ τὰς κατοικίας αὐτῶν, καὶ πάντας τοὺς πύργους αὐτῶν, κατέκαυσαν ἐν πυρί.
11. Καὶ ἔλαβον πάντα τὰ λάφυρα καὶ πᾶσαν τὴν λεηλασίαν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους.
12. Καὶ ἔφεραν πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς τὴν συναγωγήν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ τὰ λάφυρα καὶ τὴν λεηλασίαν, εἰς τὸ στρατόπεδον, εἰς τὰς πεδιάδας τοῦ Μωάβ, τὰς παρὰ τὸν Ἰορδάνην, κατέναντι τῆς Ἱεριχώ.
13. Καὶ ἐξῆλθον ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς εἰς συνάντησιν αὐτῶν ἔξω τοῦ στρατοπέδου.
14. Καὶ ἐθυμώθη ὁ Μωϋσῆς ἐναντίον τῶν ἀρχηγῶν τοῦ στρατεύματος, τῶν χιλιάρχων καὶ τῶν ἑκατοντάρχων, τῶν ἐλθόντων ἀπὸ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου·
15. καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς, Ζώσας ἀφήσατε πάσας τὰς γυναῖκας;
16. ἰδού, αὗται ἔγειναν αἰτία εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, κατὰ τὴν συμβουλήν τοῦ Βαλαάμ, νὰ ἀνομήσωσιν ἐναντίον τοῦ Κυρίου εἰς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Φεγώρ, καὶ ἔγεινεν ἡ πληγή ἐπὶ τῆς συναγωγῆς τοῦ Κυρίου·
17. καὶ τώρα θανατώσατε ἐκ τῶν παιδίων πάντα τὰ ἀρσενικά, καὶ θανατώσατε πάσας τὰς γυναῖκας, ὅσαι ἐγνώρισαν ἄνδρα, κοιμηθεῖσαι μετ᾿ αὐτοῦ·
18. πάντα ὅμως τὰ κοράσια, ὅσα δὲν ἐγνώρισαν κοίτην ἀνδρός, φυλάξατε ζῶντα δι᾿ ἑαυτούς·
19. καὶ μείνατε ἔξω τοῦ στρατοπέδου ἑπτὰ ἡμέρας· ὅστις ἐθανάτωσεν ἄνθρωπον, καὶ ὅστις ἤγγισε πεφονευμένον, καθαρίσθητε σεῖς καὶ οἱ αἰχμάλωτοί σας τὴν τρίτην ἡμέραν καὶ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν·
20. καὶ καθαρίσατε πάντα τὰ ἱμάτια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ δερμάτινα καὶ πάντα τὰ εἰργασμένα ἐκ τριχῶν αἰγὸς καὶ πάντα τὰ ξύλινα σκεύη.
21. Καὶ εἶπεν Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τοὺς πολεμιστὰς τοὺς ἐρχομένους εἰς τὸν πόλεμον, Τοῦτο εἶναι τὸ πρόσταγμα τοῦ νόμου, τὸν ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν·
22. πλήν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον, τὸν χαλκόν, τὸν σίδηρον, τὸν κασσίτερον καὶ τὸν μόλυβδον,
23. πᾶν ὅ, τι δύναται νὰ ἐμβῇ εἰς τὸ πῦρ, θέλετε περάσει διὰ τοῦ πυρὸς καὶ θέλει εἶσθαι καθαρόν· πρέπει ὅμως νὰ καθαρισθῇ καὶ διὰ τοῦ ὕδατος τοῦ καθαρισμοῦ· καὶ πᾶν ὅ, τι δὲν ἐμβαίνει εἰς τὸ πῦρ, θέλετε περάσει διὰ τοῦ ὕδατος·
24. καὶ θέλετε πλύνει τὰ ἱμάτιά σας τὴν ἑβδόμην ἡμέραν καὶ θέλετε εἶσθαι καθαροί· καὶ μετὰ ταῦτα θέλετε εἰσέλθει εἰς τὸ στρατόπεδον.
25. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
26. Λάβε τὸν ἀριθμὸν τῶν λαφύρων τῆς αἰχμαλωσίας, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σὺ καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῆς συναγωγῆς·
27. καὶ διαίρεσον τὰ λάφυρα εἰς δύο μεταξὺ τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐξελθόντων εἰς τὸν πόλεμον καὶ πάσης τῆς συναγωγῆς·
28. καὶ ἀφαίρεσον διὰ τὸν Κύριον ἀπόδομα ἐκ τῶν ἀνδρῶν, τῶν πολεμιστῶν, τῶν ἐξελθόντων εἰς τὸν πόλεμον, ἀνὰ ἕν ἐκ πεντακοσίων, ἀπὸ ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ βοῶν καὶ ἀπὸ ὄνων καὶ ἀπὸ προβάτων·
29. ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως αὐτῶν θέλετε λάβει καὶ δώσει εἰς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα προσφορὰν τοῦ Κυρίου·
30. καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως μεριδίον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ θέλεις λάβει ἕν μερίδιον ἀπὸ πεντήκοντα, ἀπὸ ἀνθρώπων, ἀπὸ βοῶν, ἀπὸ ὄνων καὶ ἀπὸ προβάτων, ἀπὸ παντὸς κτήνους, καὶ θέλεις δώσει αὐτὰ εἰς τοὺς Λευΐτας, τοὺς φυλάττοντας τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ Κυρίου.
31. Καὶ ἔκαμεν ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
32. Καὶ τὰ λάφυρα τὰ ἐναπολειφθέντα ἐκ τῆς λεηλασίας, τὴν ὁποίαν ἔκαμον οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί, ἦσαν πρόβατα ἑξακόσια, ἑβδομήκοντα πέντε χιλιάδες,
33. καὶ βόες ἑβδομήκοντα δύο χιλιάδες,
34. καὶ ὄνοι χιλιάδες ἑξήκοντα μία,
35. καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων, ἀπὸ τῶν γυναικῶν αἵτινες δὲν ἐγνώρισαν κοίτην ἀνδρός, πᾶσαι αἱ ψυχαί, τριάκοντα δύο χιλιάδες.
36. Καὶ τὸ ἥμισυ, τὸ μερίδιον τῶν ἐξελθόντων εἰς τὸν πόλεμον, ἦτο κατὰ τὸν ἀριθμόν, τὰ πρόβατα τριακόσια τριάκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ πεντακόσια·
37. καὶ τὸ ἀπόδομα τοῦ Κυρίου ἀπὸ τῶν προβάτων ἦτο ἑξακόσια ἑβδομήκοντα πέντε·
38. καὶ οἱ βόες τριάκοντα ἕξ χιλιάδες, καὶ τὸ ἀπόδομα τοῦ Κυρίου ἑβδομήκοντα δύο·
39. καὶ οἱ ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι, καὶ τὸ ἀπόδομα τοῦ Κυρίου εἷς καὶ ἑξήκοντα·
40. καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων ἦσαν δεκαὲξ χιλιάδες, καὶ τὸ ἀπόδομα τοῦ Κυρίου τριάκοντα δύο ψυχαί.
41. Καὶ ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς τὸ ἀπόδομα, τὴν προσφορὰν τοῦ Κυρίου, εἰς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
42. Καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως μεριδίου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖον ὁ Μωϋσῆς ἐξεχώρισεν ἀπὸ τοῦ μεριδίου τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν·
43. καὶ τοῦτο τὸ ἥμισυ τῆς συναγωγῆς ἦτο πρόβατα τριακόσια τριάκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ πεντακόσια,
44. καὶ βόες τριάκοντα ἕξ χιλιάδες,
45. καὶ ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι,
46. καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων δεκαὲξ χιλιάδες·
47. καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως μεριδίου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἀνὰ ἕν ἐκ πεντήκοντα, ἀπὸ ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ κτηνῶν, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς τοὺς Λευΐτας, τοὺς φυλάττοντας τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ Κυρίου, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν
48. Καὶ προσῆλθον εἰς τὸν Μωϋσῆν οἱ ἀρχηγοὶ οἱ ἐπὶ τῶν χιλιάδων τοῦ στρατεύματος, χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι,
49. καὶ εἶπον πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Οἱ δοῦλοί σου ἔλαβον τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν ἡμῶν, καὶ δὲν λείπει ἐξ ἡμῶν οὐδὲ εἷς·
50. καὶ ἐφέραμε τὰ δῶρα τοῦ Κυρίου, ἕκαστος ὅ, τι εὕρηκε, σκεύη χρυσά, ἁλύσους καὶ βραχιόλια, δακτυλίδια, ἐνώτια καὶ περιδέραια, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
51. Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρ᾿ αὐτῶν ὅλον εἰς σκεύη εἰργασμένα.
52. Καὶ πᾶν τὸ χρυσίον τῆς προσφορᾶς τῶν χιλιάρχων καὶ ἑκατοντάρχων, τὸ ὁποῖον προσέφεραν εἰς τὸν Κύριον, ἦτο δεκαὲξ χιλιάδες ἑπτακόσιοι πεντήκοντα σίκλοι.
53. Διότι οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ εἶχον λαφυραγωγήσει ἕκαστος δι᾿ ἑαυτόν.
54. Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρὰ τῶν χιλιάρχων καὶ ἑκατοντάρχων καὶ ἔφεραν αὐτὸ εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου εἰς μνημόσυνον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.