Ἀριθμοί

Κεφάλαιο 29

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν· αὕτη εἶναι εἰς ἐσᾶς ἡμέρα ἀλαλαγμοῦ σαλπίγγων.
2. Καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον, ἕνα μόσχον ἐκ βοῶν, ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
3. καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον, τρία δέκατα διὰ τὸν μόσχον, δύο δέκατα διὰ τὸν κριόν,
4. καὶ ἕν δέκατον δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀρνία·
5. καὶ ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις διὰ σᾶς·
6. ἐκτὸς τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ μηνὸς καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῶν σπονδῶν αὐτῶν, κατὰ τὸ διατεταγμένον περὶ αὐτῶν, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
7. Καὶ τῇ δεκάτῃ τούτου τοῦ ἑβδόμου μηνὸς θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· καὶ θέλετε ταπεινώσει τὰς ψυχὰς σας· οὐδεμίαν ἐργασίαν θέλετε κάμνει·
8. καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα πρὸς τὸν Κύριον εἰς ὀσμήν εὐωδίας, ἕνα μόσχον ἐκ βοῶν, ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια· ἄμωμα θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς.
9. Καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον, τρία δέκατα διὰ τὸν μόσχον, δύο δέκατα διὰ τὸν ἕνα κριόν,
10. ἀνὰ ἕν δέκατον δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀρνία·
11. ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τῆς πρὸς ἐξιλέωσιν περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς καὶ τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῶν σπονδῶν αὐτῶν.
12. Καὶ τῇ δεκάτῃ πέμπτῃ ἡμέρᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνὸς θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν· καὶ θέλετε ἑορτάζει ἑορτήν εἰς τὸν Κύριον ἑπτὰ ἡμέρας.
13. Καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον, δεκατρεῖς μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια· ἄμωμα θέλουσιν εἶσθαι.
14. Καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον, τρία δέκατα δι᾿ ἕκαστον μόσχον ἐκ τῶν δεκατριῶν μόσχων, δύο δέκατα δι᾿ ἕκαστον κριὸν ἐκ τῶν δύο κριῶν,
15. καὶ ἀνὰ ἕν δέκατον δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον κατὰ τὰ δεκατέσσαρα ἀρνία·
16. καὶ ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
17. Καὶ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ θέλετε προσφέρει δώδεκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
18. καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία, κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
19. καὶ ἕνα τράγον αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῶν σπονδῶν αὐτῶν.
20. Καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἕνδεκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
21. καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία, κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
22. καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
23. Καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ δέκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
24. τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
25. καὶ ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
26. Καὶ τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ ἐννέα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
27. καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία, κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
28. καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
29. Καὶ τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ ὀκτὼ μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
30. καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
31. καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
32. Καὶ τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἑπτὰ μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
33. καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τοὺς μόσχους, διὰ τοὺς κριοὺς καὶ διὰ τὰ ἀρνία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον περὶ αὐτῶν·
34. καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
35. Τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ θέλετε ἔχει σύναξιν ἐπίσημον· οὐδὲν ἔργον δουλευτικὸν θέλετε κάμνει·
36. καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον, ἕνα μόσχον, ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·
37. τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, διὰ τὸν μόσχον, διὰ τὴν κριὸν καὶ διὰ τὰ ἀρνία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὡς εἶναι διατεταγμένον·
38. καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.
39. Ταῦτα θέλετε κάμνει πρὸς τὸν Κύριον εἰς τὰς διωρισμένας ἑορτὰς σας, ἐκτὸς τῶν εὐχῶν σας καὶ τῶν αὐτοπροαιρέτων προσφορῶν σας, διὰ τὰ ὁλοκαυτώματά σας καὶ διὰ τὰς ἐξ ἀλφίτων προσφορὰς σας καὶ διὰ τὰς σπονδὰς σας καὶ διὰ τὰς εἰρηνικὰς προσφορὰς σας.
40. Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.