Ἀριθμοί

Κεφάλαιο 27

[ AUDIO ]

1. Καὶ προσῆλθον αἱ θυγατέρες τοῦ Σαλπαάδ, υἱοῦ τοῦ Ἐφέρ, υἱοῦ τοῦ Γαλαάδ, υἱοῦ τοῦ Μαχείρ, υἱοῦ τοῦ Μανασσῆ, ἐκ τῶν συγγενειῶν Μανασσῆ υἱοῦ τοῦ Ἰωσήφ. Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων αὐτοῦ· Μααλά, Νουὰ καὶ Ἀγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ Περσά.
2. Καὶ ἐστάθησαν ἐνώπιον τοῦ Μωϋσέως καὶ ἐνώπιον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐνώπιον τῶν ἀρχόντων καὶ πάσης τῆς συναγωγῆς εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, λέγουσαι,
3. Ὁ πατήρ ἡμῶν ἀπέθανεν ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ αὐτὸς δὲν ἦτο ἐν τῇ συνοδίᾳ τῶν συναθροισθέντων κατὰ τοῦ Κυρίου ἐν τῇ συνοδίᾳ τοῦ Κορέ, ἀλλ᾿ ἀπέθανε δι᾿ ἰδίαν αὑτοῦ ἁμαρτίαν καὶ δὲν εἶχεν υἱούς·
4. διὰ τί νὰ ἐξαλειφθῆ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐκ μέσου τῆς συγγενείας αὐτοῦ, διότι δὲν ἔχει υἱὸν; δότε εἰς ἡμᾶς κληρονομίαν μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν τοῦ πατρὸς ἡμῶν.
5. Καὶ ἔφερεν ὁ Μωϋσῆς τὴν κρίσιν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
6. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,
7. Ὀρθῶς λαλοῦσιν αἱ θυγατέρες τοῦ Σαλπαάδ· ἐξάπαντος θέλεις δώσει εἰς αὐτὰς κτῆμα εἰς κληρονομίαν μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν τοῦ πατρὸς αὐτῶν· καὶ θέλεις διαβιβάσει εἰς αὐτὰς τὴν κληρονομίαν τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
8. Καὶ θέλεις λαλήσει πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ λέγων, Ἐὰν ἄνθρωπός τις ἀποθάνῃ καὶ δὲν ἔχῃ υἱόν, τότε θέλετε διαβιβάσει τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς τὴν θυγατέρα αὐτοῦ.
9. Καὶ ἐὰν δὲν ἔχῃ θυγατέρα, τότε θέλετε δώσει τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ.
10. Καὶ ἐὰν δὲν ἔχῃ ἀδελφούς, τότε θέλετε δώσει τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
11. Ἐὰν δὲ ὁ πατήρ αὐτοῦ δὲν ἔχῃ ἀδελφούς, τότε θέλετε δώσει τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς τὸν συγγενῆ αὐτοῦ τὸν πλησιέστερον ἐκ τῆς συγγενείας αὐτοῦ, καὶ οὗτος θέλει ἐξουσιάζει αὐτήν. Καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ διάταγμα κρίσεως, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
12. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἀνάβα εἰς τοῦτο τὸ ὄρος Ἀβαρὶμ καὶ ἰδὲ τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ·
13. καὶ ἀφοῦ ἴδῃς αὐτήν, θέλεις προστεθῆ καὶ σὺ εἰς τὸν λαὸν σου, καθὼς προσετέθη Ἀαρὼν ὁ ἀδελφὸς σου·
14. διότι σεῖς ἠναντιώθητε εἰς τὸν λόγον μου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σὶν ἐν τῇ ἀντιλογίᾳ τῆς συναγωγῆς, ὥστε νὰ μὲ ἁγιάσητε εἰς τὸ ὕδωρ ἐνώπιον αὐτῶν. Τοῦτο εἶναι τὸ ὕδωρ Μεριβὰ ἐν Κάδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν.
15. Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Κύριον, λέγων,
16. Κύριος, ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων πάσης σαρκός, ἄς διορίσῃ ἄνθρωπον ἐπὶ τὴν συναγωγήν,
17. ὅστις νὰ ἐξέλθῃ ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ὅστις νὰ εἰσέλθῃ ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ὅστις νὰ ἐξάγῃ αὐτούς, καὶ ὅστις νὰ εἰσάγῃ αὐτούς· ὥστε νὰ μή ἦναι ἡ συναγωγή τοῦ Κυρίου ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα.
18. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Λάβε μετὰ σοῦ Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυή, ἄνθρωπον εἰς τὸν ὁποῖον εἶναι τὸ πνεῦμα, καὶ ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾿ αὐτόν·
19. καὶ παράστησον αὐτὸν ἐνώπιον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐνώπιον πάσης τῆς συναγωγῆς καὶ δὸς εἰς αὐτὸν διαταγὰς ἐνώπιον αὐτῶν·
20. καὶ θέλεις ἐπιθέσει ἐπ᾿ αὐτὸν ἀπὸ τῆς δόξης σου, διὰ νὰ ὑπακούωσιν εἰς αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγή τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
21. καὶ θέλει παρασταθῆ ἐνώπιον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, ὅστις θέλει ἐρωτήσει περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Οὐρὶμ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ θέλουσιν ἐξέρχεσθαι καὶ κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ θέλουσιν εἰσέρχεσθαι, αὐτὸς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή.
22. Καὶ ἔκαμεν ὁ Μωϋσῆς, καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος· καὶ ἔλαβε τὸν Ἰησοῦν καὶ παρέστησεν αὐτὸν ἐνώπιον Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, καὶ ἐνώπιον πάσης τῆς συναγωγῆς·
23. καὶ ἐπέθηκε τὰς χεῖρας αὑτοῦ ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν διαταγὰς, καθὼς προσέταξε Κύριος διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.