Λευιτικόν

Κεφάλαιο 26

[ AUDIO ]

1. Δὲν θέλετε κάμει εἰς ἐαυτοὺς εἴδωλα οὐδὲ γλυπτά, οὐδὲ θέλετε ἀνεγείρει ἄγαλμα εἰς ἑαυτούς, οὐδὲ θέλετε στήσει λίθον εἰκονόγλυπτον ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, διὰ νὰ προσκυνῆτε αὐτόν· διότι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
2. Τὰ σάββατά μου θέλετε φυλάττει καὶ τὸ ἁγιαστήριόν μου θέλετε σέβεσθαι. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
3. Ἐὰν περιπατῆτε εἰς τὰ προστάγματά μου καὶ φυλάττητε τὰς ἐντολὰς μου καὶ ἐκτελῆτε αὐτάς,
4. τότε θέλω δώσει τὰς βροχὰς σας εἰς τοὺς καιροὺς αὐτῶν, καὶ ἡ γῆ θέλει δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, καὶ τὰ δένδρα τοῦ ἀγροῦ θέλουσι δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν.
5. Καὶ τὸ ἁλώνισμά σας θέλει σᾶς φθάσει μέχρι τοῦ τρυγητοῦ, καὶ ὁ τρυγητὸς θέλει φθάσει μέχρι τοῦ σπορητοῦ· καὶ θέλετε τρώγει τὸν ἄρτον σας εἰς χορτασμόν· καὶ θέλετε κατοικεῖ ἀσφαλῶς ἐν τῇ γῇ ὑμῶν.
6. Καὶ θέλω δώσει εἰρήνην εἰς τὴν γῆν, καὶ θέλετε πλαγιάζει καὶ οὐδεὶς θέλει σᾶς φοβίζει καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὰ πονηρὰ θηρία ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μάχαιρα δὲν θέλει περάσει διὰ μέσου τῆς γῆς σας.
7. Καὶ θέλετε διώξει τοὺς ἐχθροὺς σας καὶ θέλουσι πέσει ἔμπροσθέν σας ἐν μαχαίρᾳ·
8. καὶ πέντε ἀπὸ σᾶς θέλουσι διώξει ἑκατόν, καὶ ἑκατὸν ἀπὸ σᾶς θέλουσι διώξει μυρίους· καὶ οἱ ἐχθροὶ σας θέλουσι πέσει ἔμπροσθέν σας ἐν μαχαίρᾳ.
9. Καὶ θέλω ἐπιβλέψει εἰς ἐσᾶς καὶ θέλω σᾶς αὐξήσει καὶ θέλω σᾶς πληθύνει καὶ θέλω στερεώσει τὴν διαθήκην μου μὲ σᾶς.
10. Καὶ θέλετε φάγει παλαιὰ παλαιῶν, καὶ θέλετε ἐκβάλει τὰ παλαιὰ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τῶν νέων.
11. Καὶ θέλω στήσει τὴν σκηνήν μου μεταξὺ σας· καὶ ἡ ψυχή μου δὲν θέλει σᾶς βδελυχθῆ·
12. καὶ θέλω περιπατεῖ μεταξὺ σας καὶ θέλω εἶσθαι Θεὸς σας καὶ σεῖς θέλετε εἶσθαι λαὸς μου.
13. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας, ὅστις σᾶς ἐξήγαγον ἐκ τῆς γῆς τῶν Αἰγυπτίων, ἐκ τῆς δουλείας αὐτῶν· καὶ συνέτριψα τοὺς δεσμοὺς τοῦ ζυγοῦ σας καὶ σᾶς ἔκαμα νὰ περιπατῆτε ὄρθιοι.
14. Ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν μοῦ ὑπακούσητε καὶ δὲν ἐκτελῆτε πάσας ταύτας τὰς ἐντολὰς μου,
15. καὶ ἐὰν καταφρονήσητε τὰ προστάγματά μου ἤ ἐὰν ἡ ψυχή σας ἀποστραφῇ τὰς κρίσεις μου, ὥστε νὰ μή ἐκτελῆτε πάσας τὰς ἐντολὰς μου, ὥστε νὰ ἐξουδενώσητε τὴν διαθήκην μου,
16. καὶ ἐγὼ θέλω κάμει τοῦτο εἰς ἐσᾶς· θέλω βάλει ἐφ᾿ ὑμᾶς τρόμον, μαρασμόν, καὶ καύσωνα, τὰ ὁποῖα θέλουσι φθείρει τοὺς ὀφθαλμοὺς σας καὶ θέλουσι κατατήκει τὴν ψυχήν· καὶ θέλετε σπείρει τὸν σπόρον σας εἰς μάτην, διότι οἱ ἐχθροὶ σας θέλουσι τρώγει αὐτόν.
17. Καὶ θέλω στήσει τὸ πρόσωπόν μου ἐναντίον σας, καὶ θέλετε φονευθῆ ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σας· καὶ ἐκεῖνοι, οἵτινες σᾶς μισοῦσι, θέλουσι σᾶς ἐξουσιάσει καὶ θέλετε φεύγει, οὐδενὸς διώκοντος ὑμᾶς.
18. Καὶ ἐὰν μέχρι τούτου δὲν μοῦ ὑπακούσητε, θέλω ἐπιβάλει εἰς ἐσᾶς ἑπταπλάσιον τιμωρίαν διὰ τὰς ἁμαρτίας σας.
19. Καὶ θέλω συντρίψει τὴν ὑπερηφανίαν τῆς δυνάμεώς σας· καὶ θέλω κάμει τὸν οὐρανὸν σας ὡς σίδηρον καὶ τὴν γῆν σας ὡς χαλκόν·
20. καὶ ἡ δύναμίς σας θέλει ἀναλωθῆ εἰς μάτην· διότι ἡ γῆ σας δὲν θέλει δίδει τὰ γεννήματα αὐτῆς καὶ τὰ δένδρα τῆς γῆς δὲν θέλουσι δίδει τὸν καρπὸν αὐτῶν.
21. Καὶ ἐὰν πορεύησθε ἐναντίοι εἰς ἐμὲ καὶ δὲν θέλητε νὰ μοῦ ὑπακούσητε, θέλω προσθέσει εἰς ἐσᾶς ἑπταπλασίους πληγὰς κατὰ τὰς ἁμαρτίας σας.
22. Καὶ θέλω ἀποστείλει ἐναντίον σας τὰ θηρία τὰ ἄγρια, τὰ ὁποῖα θέλουσι καταφάγει τὰ τέκνα σας καὶ ἐξολοθρεύσει τὰ κτήνη σας καὶ θέλουσι σᾶς κάμει ὀλιγοστούς· καὶ θέλουσιν ἐρημωθῆ αἱ ὁδοὶ σας.
23. Καὶ ἐὰν ἐκ τούτων δὲν διορθωθῆτε ἐπιστρέφοντες εἰς ἐμέ, ἀλλὰ πορεύησθε ἐναντίοι εἰς ἐμέ,
24. τότε θέλω πορευθῆ καὶ ἐγὼ ἐναντίος εἰς ἐσᾶς, καὶ θέλω σᾶς παιδεύσει καὶ ἐγὼ ἑπταπλασίως διὰ τὰς ἁμαρτίας σας.
25. Καὶ θέλω φέρει ἐφ᾿ ὑμᾶς μάχαιραν, ἥτις θέλει κάμει τὴν ἐκδίκησιν τῆς διαθήκης μου· καὶ ὅταν καταφύγητε εἰς τὰς πόλεις σας, θέλω στείλει θανατικὸν ἐν μέσῳ ὑμῶν· καὶ θέλετε παραδοθῆ εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ἐχθροῦ.
26. Καὶ ὅταν κατασυντρίψω τὸ στήριγμα τοῦ ἄρτου σας, δέκα γυναῖκες θέλουσι ψήνει τοὺς ἄρτους σας ἐν ἑνὶ κλιβάνῳ, καὶ οἱ ἄρτοι σας θέλουσιν ἀποδοθῆ εἰς ἐσᾶς μὲ ζύγιον· καὶ θέλετε τρώγει καὶ δὲν θέλετε χορταίνει.
27. Ἐὰν δὲ καὶ διὰ τούτων δὲν μοῦ ὑπακούσητε, ἀλλὰ πορεύησθε ἐναντίοι εἰς ἐμέ,
28. τότε ἐγὼ θέλω πορευθῆ ἐναντίος εἰς ἐσᾶς μετὰ θυμοῦ καὶ θέλω σᾶς παιδεύσει καὶ ἐγὼ ἑπταπλασίως διὰ τὰς ἁμαρτίας σας.
29. Καὶ θέλετε φάγει τὰς σάρκας τῶν υἱῶν σας καὶ τὰς σάρκας τῶν θυγατέρων σας θέλετε φάγει.
30. Καὶ θέλω κατεδαφίσει τοὺς ὑψηλοὺς τόπους σας καὶ θέλω καταστρέψει τὰ εἴδωλά σας καὶ θέλω ῥίψει τὰ πτώματά σας ἐπὶ τὰ πτώματα τῶν βδελυρῶν εἰδώλων σας· καὶ θέλει σᾶς βδελυχθῆ ἡ ψυχή μου.
31. Καὶ θέλω καταστήσει τὰς πόλεις σας ἐρήμους καὶ θέλω ἐξερημώσει τὰ ἁγιαστήριά σας καὶ δὲν θέλω ὀσφρανθῆ τὴν ὀσμήν τῶν εὐωδιῶν σας·
32. καὶ θέλω ἐξερημώσει ἐγὼ τὴν γῆν σας· καὶ θέλουσι θαυμάσει εἰς τοῦτο οἱ ἐχθροὶ σας, οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ.
33. Καὶ θέλω σᾶς διασπείρει μεταξὺ τῶν ἐθνῶν· καὶ θέλω σύρει ὀπίσω σας μάχαιραν· καὶ ἡ γῆ σας θέλει μένει ἔρημος καὶ αἱ πόλεις σας θέλουσιν εἶσθαι ἔρημοι.
34. Τότε ἡ γῆ θέλει ἀπολαύσει τὰ σάββατα αὐτῆς καθ᾿ ὅλον τὸν καιρὸν ὅσον αὐτή μείνῃ ἔρημος καὶ σεῖς ἐν τῇ γῇ τῶν ἐχθρῶν σας· τότε θέλει ἀναπαυθῆ ἡ γῆ καὶ θέλει ἀπολαύσει τὰ σάββατα αὐτῆς.
35. Καθ᾿ ὅλον τὸν καιρὸν τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς θέλει ἀναπαύεσθαι διότι δὲν ἀνεπαύετο εἰς τὰ σάββατά σας, ὅτε κατῳκεῖτε ἐπ᾿ αὐτῆς.
36. Ἐπὶ δὲ τοὺς ἐναπολειφθέντας ἀπὸ σᾶς θέλω ἐπιφέρει δειλίαν εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν ἐν τοῖς τόποις τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ ἦχος φύλλου σειομένου θέλει διώκει αὐτούς· καὶ θέλουσι φεύγει, ὡς φεύγοντες ἀπὸ μαχαίρας καὶ θέλουσι πίπτει, οὐδενὸς διώκοντος.
37. Καὶ θέλουσι πίπτει ὁ εἷς ἐπὶ τὸν ἄλλον ὡς ἔμπροσθεν μαχαίρας, οὐδενὸς διώκοντος· καὶ δὲν θέλετε δυνηθῆ νὰ σταθῆτε ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σας.
38. Καὶ θέλετε ἀπολεσθῆ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, καὶ ἡ γῆ τῶν ἐχθρῶν σας θέλει σᾶς καταφάγει.
39. Καὶ οἱ ἐναπολειφθέντες ἀπὸ σᾶς θέλουσι φθείρεσθαι διὰ τὰς ἀνομίας αὑτῶν ἐν τοῖς τόποις τῶν ἐχθρῶν σας· καὶ ὅτι διὰ τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων αὑτῶν θέλουσι φθείρεσθαι μετ᾿ αὐτῶν.
40. Ἐὰν δὲ ὁμολογήσωσι τὴν ἀνομίαν αὑτῶν καὶ τὴν ἀνομίαν τῶν πατέρων αὑτῶν διὰ τὴν παράβασιν αὑτῶν, τὴν ὁποίαν παρέβησαν ἐναντίον μου, καὶ διότι ἐπορεύθησαν ἔτι ἐναντίοι εἰς ἐμέ,
41. καὶ ἐγὼ ἐπορεύθην ἐναντίος εἰς αὐτούς, καὶ ἔφερα αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· ἐὰν τότε ταπεινωθῇ ἡ καρδία αὐτῶν ἡ ἀπερίτμητος καὶ δεχθῶσι τότε τὴν τιμωρίαν τῆς ἀνομίας αὑτῶν,
42. τότε θέλω ἐνθυμηθῆ τὴν διαθήκην μου τὴν πρὸς τὸν Ἰακώβ, καὶ τὴν διαθήκην μου τὴν πρὸς τὸν Ἰσαάκ, καὶ τὴν διαθήκην μου τὴν πρὸς τὸν Ἀβραὰμ θέλω ἐνθυμηθῆ· καὶ τὴν γῆν θέλω ἐνθυμηθῆ.
43. Καὶ ἡ γῆ θέλει μείνει παρῃτημένη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ θέλει ἀπολαύσει τὰ σάββατα αὑτῆς, μένουσα ἔρημος αὐτῶν· καὶ αὐτοὶ θέλουσι δεχθῆ τὴν τιμωρίαν τῆς ἀνομίας αὑτῶν· διότι κατεφρόνησαν τὰς κρίσεις μου καὶ διότι ἡ ψυχή αὐτῶν ἀπεστράφη τὰ προστάγματά μου.
44. Ἀλλὰ καὶ οὕτως ἐνῷ εὑρίσκονται ἐν τῇ γῇ τῶν ἐχθρῶν αὑτῶν, δὲν θέλω ἀπορρίψει αὐτούς, οὐδὲ θέλω βδελυχθῆ αὐτούς, ὥστε νὰ ἐξολοθρεύσω αὐτούς, καὶ νὰ ματαιώσω τὴν διαθήκην μου τὴν πρὸς αὐτούς· διότι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν·
45. ἀλλὰ θέλω ἐνθυμηθῆ ὑπὲρ αὐτῶν τὴν διαθήκην τῶν πατέρων αὐτῶν, τοὺς ὁποίους ἐξήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, διὰ νὰ ἦμαι Θεὸς αὐτῶν. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
46. Ταῦτα εἶναι τὰ προστάγματα καὶ αἱ κρίσεις καὶ οἱ νόμοι, τοὺς ὁποίους ἔκαμεν ὁ Κύριος μεταξὺ ἑαυτοῦ καὶ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινὰ διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.