Λευιτικόν

Κεφάλαιο 7

[ AUDIO ]

1. Οὗτος δὲ εἶναι ὁ νόμος τῆς περὶ ἀνομίας προσφορᾶς· εἶναι ἁγιώτατον.
2. Ἐν τῷ τόπῳ ὅπου σφάζουσι τὸ ὁλοκαύτωμα, θέλουσι σφάζει τὴν περὶ ἀνομίας προσφοράν· καὶ τὸ αἷμα αὐτῆς θέλει ῥαντίζεσθαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
3. Καὶ θέλει προσφέρεσθαι ἐξ αὐτῆς πᾶν τὸ στέαρ αὐτῆς, ἡ οὐρὰ καὶ τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια,
4. καὶ οἱ δύο νεφροὶ καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ πρὸς τὰ πλευρά, καὶ ὁ ἐπάνω λοβὸς τοῦ ἥπατος, ὅστις μετὰ τῶν νεφρῶν θέλει ἀφαιρεῖσθαι.
5. Καὶ θέλει καίει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, εἰς προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον· εἶναι προσφορὰ περὶ ἀνομίας.
6. Πᾶν ἀρσενικὸν μεταξὺ τῶν ἱερέων θέλει τρώγει αὐτήν· ἐν τόπῳ ἁγίῳ θέλει τρώγεσθαι· εἶναι ἁγιώτατον.
7. Καθὼς εἶναι ἡ περὶ ἁμαρτίας προσφορά, οὕτω καὶ ἡ περὶ ἀνομίας προσφορά· εἷς νόμος εἶναι περὶ αὐτῶν· ὁ ἱερεύς, ὅστις κάμνει ἐξιλέωσιν δι᾿ αὐτῆς, θέλει λαμβάνει αὐτήν.
8. Ὁ δὲ ἱερεὺς ὅστις προσφέρει ὁλοκαύτωμα τινος, ὁ ἱερεὺς θέλει λαμβάνει δι᾿ ἑαυτὸν τὸ δέρμα τοῦ ὁλοκαυτώματος, τὸ ὁποῖον προσέφερε.
9. Καὶ πᾶσα προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων, ἥτις ἤθελεν ἐψηθῆ ἐν κλιβάνῳ, καὶ πᾶν ὅ, τι ἑτοιμάζεται ἐν τηγανίῳ καὶ ἐπὶ κάψης, θέλει εἶσθαι τοῦ ἱερέως τοῦ προσφέροντος αὐτήν.
10. Καὶ πᾶσα προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων, ἐζυμωμένη μετὰ ἐλαίου ἤ ξηρά, θέλει εἶσθαι πάντων τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρών, ἴσον τὸ μερίδιον ἑκάστου.
11. Καὶ οὗτος εἶναι ὁ νόμος τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς, τὴν ὁποίαν θέλει προσφέρει τις εἰς τὸν Κύριον.
12. Ἐὰν προσφέρῃ αὐτήν περὶ εὐχαριστίας, τότε θέλει προσφέρει μετὰ τῆς εὐχαριστηρίου προσφορᾶς, πήττας ἀζύμους ἐζυμωμένας μὲ ἔλαιον καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα μετὰ ἐλαίου καὶ σεμίδαλιν κατεσκευασμένην, πήττας ἐζυμωμένας μετὰ ἐλαίου.
13. Μὲ τὰς πήττας ἄρτον ἔνζυμον θέλει προσφέρει διὰ τὸ δῶρον αὑτοῦ μετὰ τῆς πρὸς εὐχαριστίαν αὑτοῦ εἰρηνικῆς προσφορᾶς.
14. Καὶ ἐκ τούτων θέλει προσφέρει ἕν ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὑτοῦ προσφορὰν ὑψουμένην πρὸς τὸν Κύριον· τοῦτο θέλει εἶσθαι τοῦ ἱερέως τοῦ ῥαντίζοντος τὸ αἷμα τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς.
15. Καὶ τὸ κρέας τῆς θυσίας τῆς πρὸς εὐχαριστίαν εἰρηνικῆς αὑτοῦ προσφορᾶς θέλει τρώγεσθαι τὴν αὐτήν ἡμέραν καθ᾿ ἥν προσφέρεται δὲν θέλουσιν ἀφήσει ἀπ᾿ αὐτοῦ ἕως τὸ πρωΐ.
16. Καὶ ἐὰν ἡ θυσία τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ ἦναι εὐχή, ἤ προσφορὰ προαιρετική, θέλει τρώγεσθαι τὴν αὐτήν ἡμέραν καθ᾿ ἥν προσφέρει τις τὴν θυσίαν αὑτοῦ· καὶ ἐὰν μείνῃ τι, τοῦτο θέλει τρώγεσθαι τὴν ἐπαύριον.
17. Τὸ ἐναπολειφθὲν ὅμως τοῦ κρέατος τῆς θυσίας ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας μὲ πῦρ θέλει καίεσθαι.
18. Ἐὰν δὲ φαγωθῇ τι ἀπὸ τοῦ κρέατος τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς αὐτοῦ τὴν τρίτην ἡμέραν, δὲν θέλει εἶσθαι δεκτὸς ὁ προσφέρων αὐτήν, οὐδὲ θέλει λογισθῆ εἰς αὐτόν· βδέλυγμα θέλει εἶσθαι· ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἤθελε φάγει ἀπ᾿ αὐτοῦ, θέλει βαστάσει τὴν ἀνομίαν αὑτῆς.
19. Καὶ τὸ κρέας, τὸ ὁποῖον ἤθελεν ἐγγίσει ἀκάθαρτόν τι, δὲν θέλει τρώγεσθαι· ἐν πυρὶ θέλει καίεσθαι περὶ δὲ τοῦ κρέατος, ὅστις εἶναι καθαρὸς θέλει τρώγει κρέας.
20. Ἡ δὲ ψυχή ἥτις ἔχουσα τὴν ἀκαθαρσίαν αὑτῆς ἐφ᾿ ἑαυτῆς ἤθελε φάγει ἀπὸ τοῦ κρέατος τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς, ἥτις εἶναι τοῦ Κυρίου, ἡ ψυχή αὕτη θέλει ἀπολεσθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
21. Καὶ ἡ ψυχή ἥτις ἤθελεν ἐγγίσει ἀκάθαρτόν τι, ἀκαθαρσίαν ἀνθρώπου ἤ ζῷον ἀκάθαρτον ἤ βδελυρὸν τι ἀκάθαρτον, καὶ φάγει ἀπὸ τοῦ κρέατος τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς, ἥτις εἶναι τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ ψυχή αὕτη θέλει ἀπολεσθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
22. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
23. Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Δὲν θέλετε τρώγει παντελῶς στέαρ βοὸς ἤ προβάτου ἤ αἰγός.
24. Καὶ τὸ στέαρ τοῦ θνησιμαίου ζῴου καὶ τὸ στέαρ τοῦ θηριαλώτου δύναται νὰ χρησιμεύῃ εἰς πᾶσαν ἄλλην χρείαν· δὲν θέλετε ὅμως τρώγει δι᾿ ὅλου ἀπ᾿ αὐτοῦ.
25. Διότι ὅστις φάγῃ τὸ στέαρ τοῦ ζῴου, ἀπὸ τοῦ ὁποίου προσφέρεται θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον, καὶ ἐκείνη ψυχή, ἥτις ἤθελε φάγει θέλει ἀπολεσθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
26. Παρομοίως δὲν θέλετε τρώγει οὐδὲν αἷμα, εἴτε πτηνοῦ εἴτε ζῴου ἐν οὐδεμιᾷ ἐκ τῶν κατοικιῶν σας.
27. Πᾶσα ψυχή ἥτις ἤθελε φάγει ὁποιονδήποτε αἷμα, καὶ ἐκείνη ἡ ψυχή θέλει ἀπολεσθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
28. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
29. Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Ὁ προσφέρων τὴν θυσίαν τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς αὑτοῦ πρὸς τὸν Κύριον, θέλει φέρει τὸ δῶρον αὑτοῦ πρὸς τὸν Κύριον, ἀπὸ τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς αὑτοῦ.
30. Αἱ χεῖρες αὐτοῦ θέλουσι φέρει τὰς διὰ πυρὸς γινομένας προσφορὰς τοῦ Κυρίου· θέλει φέρει τὸ στέαρ μετὰ τοῦ στήθους, διὰ νὰ κινῆται τὸ στῆθος ὡς προσφορὰ κινητή ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου.
31. Καὶ ὁ ἱερεὺς θέλει καίει τὸ στέαρ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· τὸ στῆθος ὅμως θέλει εἶσθαι τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
32. Καὶ θέλετε δίδει πρὸς τὸν ἱερέα προσφορὰν ὑψουμένην, τὸν δεξιὸν ὦμον ἐκ τῶν θυσιῶν τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς σας.
33. Ὅστις ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρὼν προσφέρει τὸ αἷμα τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς καὶ τὸ στέαρ, θέλει λαμβάνει τὸν δεξιὸν ὦμον εἰς μερίδιον αὑτοῦ.
34. Διότι τὸ κινητὸν στῆθος καὶ τὸν ὑψούμενον ὦμον ἔλαβον παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐκ τῶν θυσιῶν τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς αὐτῶν, καὶ ἔδωκα αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀαρὼν τὸν ἱερέα καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ εἰς νόμιμον αἰώνιον μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
35. Τοῦτο εἶναι τὸ χρίσμα τοῦ Ἀαρών, καὶ τὸ χρίσμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν διὰ πυρὸς γινομένων προσφορῶν τοῦ Κυρίου, τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἥν παρέστησεν αὐτοὺς διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς τὸν Κύριον·
36. τὸ ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος νὰ δίδωται εἰς αὐτοὺς παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἔχρισεν αὐτούς, εἰς νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
37. Οὗτος εἶναι ὁ νόμος τοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς καὶ τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς καὶ τῆς περὶ ἀνομίας προσφορᾶς καὶ τῶν καθιερώσεων καὶ τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς·
38. τὸν ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐν τῷ ὄρει Σινά, καθ᾿ ἥν ἡμέραν προσέταξε τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ νὰ προσφέρωσι πρὸς τὸν Κύριον τὰ δῶρα αὑτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά.