Ἔξοδος

Κεφάλαιο 37

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἔκαμεν ὁ Βεσελεήλ τὴν κιβωτὸν ἐκ ξύλου σιττίμ· δύο πηχῶν καὶ ἡμισείας τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ πλάτος αὐτῆς καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ ὕψος αὐτῆς·
2. καὶ περιεκάλυψεν αὐτήν μὲ καθαρὸν χρυσίον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν καὶ ἔκαμεν εἰς αὐτήν στεφάνην χρυσήν κύκλῳ.
3. Καὶ ἔχυσε δι᾿ αὐτήν τέσσαρας κρίκους χρυσοῦς διὰ τὰς τέσσαρας γωνίας αὐτῆς· δύο μὲν κρίκους εἰς τὸ ἕν πλάγιον αὐτῆς δύο δὲ κρίκους εἰς τὸ ἄλλο πλάγιον αὐτῆς.
4. Καὶ ἔκαμε μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττὶμ καὶ περιεκάλυψεν αὐτοὺς μὲ χρυσίον·
5. καὶ εἰσήγαγε τοὺς μοχλοὺς εἰς τοὺς κρίκους κατὰ τὰ πλάγια τῆς κιβωτοῦ, διὰ νὰ βαστάζωσι τὴν κιβωτόν.
6. Καὶ ἔκαμε τὸ ἱλαστήριον ἐκ χρυσίου καθαροῦ· δύο πηχῶν καὶ ἡμισείας τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ πλάτος αὐτοῦ.
7. Καὶ ἔκαμε δύο χερουβεὶμ ἐκ χρυσίου· σφυρήλατα ἔκαμεν αὐτά, ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων τοῦ ἱλαστηρίου·
8. ἕν χεροὺβ ἐπὶ τοῦ ἑνὸς ἄκρου, καὶ ἕν χεροὺβ ἐπὶ τοῦ ἄλλου ἄκρου· ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου ἔκαμε τὰ χερουβεὶμ ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων αὐτοῦ·
9. καὶ τὰ χερουβεὶμ ἐξέτεινον τὰς πτέρυγας ἄνωθεν, ἐπικαλύπτοντα μὲ τὰς πτέρυγας αὐτῶν τὸ ἱλαστήριον καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἔβλεπον τὸ ἕν πρὸς τὸ ἄλλο· πρὸς τὸ ἱλαστήριον ἦσαν τὰ πρόσωπα τῶν χερουβείμ.
10. Καὶ ἔκαμε τὴν τράπεζαν ἐκ ξύλου σιττίμ· δύο πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ μιᾶς πήχης τὸ πλάτος αὐτῆς, τὸ δὲ ὕψος αὐτῆς μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας·
11. καὶ περιεκάλυψεν αὐτήν μὲ χρυσίον καθαρόν, καὶ ἔκαμεν εἰς αὐτήν στεφάνην χρυσήν κύκλῳ.
12. Ἔκαμεν ἔτι εἰς αὐτήν χεῖλος κύκλῳ, μιᾶς παλάμης τὸ πλάτος· καὶ ἐπὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς κύκλῳ ἔκαμε στεφάνην χρυσήν.
13. Καὶ ἔχυσε δι᾿ αὐτήν τέσσαρας κρίκους χρυσοῦς, καὶ ἔβαλε τοὺς κρίκους ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας, τὰς ἐπὶ τῶν τεσσάρων ποδῶν αὐτῆς·
14. ὑπὸ τὸ χεῖλος ἦσαν οἱ κρίκοι, θῆκαι τῶν μοχλῶν, διὰ νὰ βαστάζωσι τὴν τράπεζαν.
15. καὶ ἔκαμε τοὺς μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττίμ, καὶ περιεκάλυψεν αὐτοὺς μὲ χρυσίον, διὰ νὰ βαστάζωσι τὴν τράπεζαν.
16. καὶ ἔκαμε τὰ σκεύη τὰ ἐπὶ τῆς τραπέζης, τοὺς δίσκους αὐτῆς καὶ τοὺς θυμιαματοδόχους αὐτῆς καὶ τὰς λεκάνας αὐτῆς καὶ τὰ σπονδεῖα, διὰ νὰ γίνωνται δι᾿ αὐτῶν αἱ σπονδαί, ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
17. καὶ ἔκαμε τὴν λυχνίαν ἐκ χρυσίου καθαροῦ· σφυρήλατον ἔκαμε τὴν λυχνίαν· ὁ κορμὸς αὐτῆς καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς, αἱ λεκάναι αὐτῆς, οἱ κόμβοι αὐτῆς καὶ τὰ ἄνθη αὐτῆς ἦσαν ἕν σῶμα μετ᾿ αὐτῆς.
18. καὶ ἕξ κλάδοι ἐξήρχοντο ἐκ τῶν πλαγίων αὐτῆς· τρεῖς κλάδοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ ἑνὸς πλαγίου αὐτῆς καὶ τρεῖς κλάδοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ ἄλλου πλαγίου αὐτῆς·
19. τρεῖς λεκάναι ἀμυγδαλοειδεῖς εἰς τὸν ἕνα κλάδον, εἷς κόμβος καὶ ἕν ἄνθος· καὶ τρεῖς λεκάναι ἀμυγδαλοειδεῖς εἰς τὸν ἄλλον κλάδον, εἷς κόμβος καὶ ἕν ἄνθος· οὕτως ἔκαμεν εἰς τοὺς ἕξ κλάδους τοὺς ἐξερχομένους ἐκ τῆς λυχνίας.
20. Καὶ εἰς τὴν λυχνίαν ἦσαν τέσσαρες λεκάναι ἀμυγδαλοειδεῖς, οἱ κόμβοι αὐτῶν καὶ τὰ ἄνθη αὐτῶν.
21. Καὶ εἷς κόμβος ὑπὸ τοὺς δύο κλάδους ἐξ αὐτῆς καὶ εἷς κόμβος ὑπὸ τοὺς δύο κλάδους ἐξ αὐτῆς καὶ εἷς κόμβος ὑπὸ τοὺς δύο κλάδους ἐξ αὐτῆς, εἷς τοὺς ἕξ κλάδους τοὺς ἐξερχομένους ἐξ αὐτῆς.
22. Οἱ κόμβοι αὐτῶν καὶ οἱ κλάδοι αὐτῶν ἦσαν ἕν σῶμα μετ᾿ αὐτῆς· τὸ ὅλον αὐτῆς ἕν σφυρήλατον ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
23. Καὶ ἔκαμε τοὺς ἑπτὰ λύχνους αὐτῆς, καὶ τὰ λυχνοψάλιδα αὐτῆς καὶ τὰ ὑποθέματα αὐτῆς ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
24. Ἐξ ἑνὸς ταλάντου χρυσίου καθαροῦ ἔκαμεν αὐτήν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς.
25. Καὶ ἔκαμε τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος ἐκ ξύλου σιττίμ· τὸ μῆκος αὐτοῦ μιᾶς πήχης καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ μιᾶς πήχης, τετράγωνον· καὶ δύο πηχῶν τὸ ὕψος αὐτοῦ· τὰ κέρατα αὐτοῦ ἦσαν ἐκ τοῦ αὐτοῦ.
26. Καὶ περιεκάλυψεν αὐτὸ μὲ χρυσίον καθαρόν, τὴν κορυφήν αὐτοῦ καὶ τὰ πλάγια αὐτοῦ κύκλῳ καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ· καὶ ἔκαμεν εἰς αὐτὸ στεφάνην χρυσήν κύκλῳ.
27. Καὶ δύο κρίκους χρυσοῦς ἔκαμε δι᾿ αὐτὸ ὑπὸ τὴν στεφάνην αὐτοῦ πλησίον τῶν δύο γωνιῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὰ δύο πλάγια αὐτοῦ, διὰ νὰ ἦναι θῆκαι τῶν μοχλῶν, ὥστε νὰ βαστάζωσιν αὐτὸ δι᾿ αὐτῶν.
28. Καὶ ἔκαμε τοὺς μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττὶμ καὶ περιεκάλυψεν αὐτοὺς μὲ χρυσίον.
29. Καὶ ἔκαμε τὸ ἅγιον χριστήριον ἔλαιον καὶ τὸ καθαρὸν εὐῶδες θυμίαμα κατὰ τὴν τέχνην τοῦ μυρεψοῦ.