Ἔξοδος

Κεφάλαιο 29

[ AUDIO ]

1. Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον θέλεις κάμει εἰς αὐτοὺς διὰ νὰ ἁγιάσῃς αὐτούς, ὥστε νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ. Λάβε ἕν μοσχάριον βοὸς καὶ δύο κριοὺς ἀμώμους,
2. καὶ ἄζυμον ἄρτον καὶ πήττας ἀζύμους ἐζυμωμένας μὲ ἔλαιον καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα μὲ ἔλαιον· ἐκ σεμιδάλεως σίτου θέλεις κάμει αὐτά.
3. Καὶ θέλεις βάλει αὐτὰ εἰς ἕν κάνιστρον καὶ θέλεις φέρει αὐτὰ ἐν τῷ κανίστρῳ μετὰ τοῦ μοσχαρίου καὶ τῶν δύο κριῶν.
4. Καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ θέλεις προσαγάγει εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ θέλεις λούσει αὐτοὺς ἐν ὕδατι.
5. Καὶ θέλεις λάβει τὰς στολὰς καὶ θέλεις ἐνδύσει τὸν Ἀαρὼν τὸν χιτῶνα καὶ τὸν ποδήρη τοῦ ἐφὸδ καὶ τὸ ἐφὸδ καὶ τὸ περιστήθιον, καὶ θέλεις ζώσει αὐτὸν μὲ τὴν κεντητήν ζώνην τοῦ ἐφόδ.
6. Καὶ θέλεις βάλει τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ θέλεις βάλει τὸ ἅγιον διάδημα ἐπὶ τὴν μίτραν.
7. Τότε θέλεις λάβει τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ θέλεις χύσει ἐξ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ θέλεις χρίσει αὐτόν.
8. Καὶ θέλεις προσαγάγει τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐνδύσει αὐτοὺς χιτῶνας·
9. καὶ θέλεις ζώσει αὐτοὺς μὲ ζῶνας, τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ θέλεις περιθέσει εἰς αὐτοὺς μιτρίδια, καὶ ἡ ἱερατεία θέλει εἶσθαι εἰς αὐτοὺς κατὰ νόμον παντοτεινόν· καὶ θέλεις καθιερώσει τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ.
10. Καὶ θέλεις προσαγάγει τὸ μοσχάριον ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ θέλουσιν ἐπιθέσει τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ μοσχαρίου·
11. καὶ θέλεις σφάξει τὸ μοσχάριον ἐνώπιον Κυρίου παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
12. Καὶ θέλεις λάβει ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ μοσχαρίου καὶ θέσει ἐπὶ τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου μὲ τὸν δάκτυλόν σου· καὶ θέλεις χύσει ὅλον τὸ αἷμα παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου.
13. Καὶ θέλεις λάβει ὅλον τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια καὶ τὸν ἐπάνω λοβὸν τοῦ ἤπατος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ θέλεις καύσει αὐτὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
14. Τὸ δὲ κρέας τοῦ μοσχαρίου καὶ τὸ δέρμα αὐτοῦ καὶ τὴν κόπρον αὐτοῦ θέλεις καύσει ἐν πυρὶ ἔξω τοῦ στρατοπέδου· τοῦτο εἶναι θυσία περὶ ἁμαρτίας.
15. Καὶ τὸν κριὸν τὸν ἕνα θέλεις λάβει, καὶ θέλουσιν ἐπιθέσει ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ κριοῦ·
16. καὶ θέλεις σφάξει τὸν κριὸν καὶ θέλεις λάβει τὸ αἷμα αὐτοῦ καὶ ῥαντίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ·
17. καὶ θέλεις διαμελίσει τὸν κριὸν εἰς τμήματα καὶ θέλεις πλύνει τὰ ἐντόσθια αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ βάλει αὐτὰ μετὰ τῶν τμημάτων αὐτοῦ καὶ μετὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ·
18. καὶ θέλεις καύσει ὅλον τὸν κριὸν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· τοῦτο εἶναι ὁλοκαύτωμα εἰς τὸν Κύριον· εἶναι ὀσμή εὐωδίας, θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον.
19. Καὶ θέλεις λάβει τὸν δεύτερον κριόν· καὶ θέλουσιν ἐπιθέσει ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ κριοῦ·
20. τότε θέλεις σφάξει τὸν κριὸν καὶ θέλεις λάβει ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ θέσει ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ δεξιοῦ τίου τοῦ Ἀαρών, καὶ ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ δεξιοῦ τίου τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὸν ἀντίχειρα τῆς δεξιᾶς χειρὸς αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὸν μεγάλον δάκτυλον τοῦ δεξιοῦ ποδὸς αὐτῶν, καὶ θέλεις ῥαντίσει τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
21. Καὶ θέλεις λάβει ἐκ τοῦ αἵματος, τοῦ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἐκ τοῦ ἐλαίου τοῦ χρίσματος, καὶ θέλεις ῥαντίσει ἐπὶ τὸν Ἀαρών, καὶ ἐπὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ θέλουσιν ἁγιασθῆ, αὐτός, καὶ αἱ στολαὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ αἱ στολαὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ.
22. Καὶ θέλεις λάβει ἐκ τοῦ κριοῦ τὸ στέαρ καὶ τὴν οὐρὰν καὶ τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια καὶ τὸν ἐπάνω λοβὸν τοῦ ἤπατος καὶ τοὺς δύο νεφρούς, καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ τὸν δεξιὸν βραχίονα, διότι εἶναι κριὸς καθιερώσεως,
23. καὶ ἕνα ψωμόν, καὶ μίαν πήτταν ἐλαιωμένην, καὶ ἕν λάγανον ἐκ τοῦ κανίστρου τῶν ἀζύμων τῶν προτεθειμένων ἐνώπιον Κυρίου·
24. καὶ θέλεις ἐπιθέσει τὰ πάντα εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Ἀαρὼν καὶ εἰς τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καὶ θέλεις κινήσει αὐτὰ εἰς κινητήν προσφορὰν ἐνώπιον Κυρίου.
25. Καὶ θέλεις λάβει αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ καύσει ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἐπάνω τοῦ ὁλοκαυτώματος εἰς ὀσμήν εὐωδίας ἐνώπιον Κυρίου· τοῦτο εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον,
26. Καὶ θέλεις λάβει τὸ στῆθος ἐκ τοῦ κριοῦ τῆς καθιερώσεως, ὅστις εἶναι διὰ τὸν Ἀαρών, καὶ θέλεις κινήσει αὐτὸ εἰς κινητήν προσφορὰν ἐνώπιον Κυρίου καὶ θέλει εἶσθαι μερίδιόν σου.
27. Καὶ θέλεις ἁγιάσει τὸ στῆθος τῆς κινητῆς προσφορᾶς καὶ τὸν βραχίονα τῆς προσφορᾶς τῆς ὑψώσεως, ἥτις ἐκινήθη καὶ ἥτις ὑψώθη, ἐκ τοῦ κριοῦ τῆς καθιερώσεως, ἐξ ἐκείνου ὅστις εἶναι διὰ τὸν Ἀαρών, καὶ ἐξ ἐκείνου ὅστις εἶναι διὰ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ·
28. καὶ θέλει εἶσθαι τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ κατὰ νόμον παντοτεινὸν παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· διότι εἶναι προσφορὰ ὑψώσεως· καὶ θέλει εἶσθαι προσφορὰ ὑψώσεως παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐκ τῶν εἰρηνικῶν θυσιῶν αὐτῶν, ἡ ὑψουμένη προσφορὰ αὐτῶν πρὸς τὸν Κύριον.
29. Καὶ ἡ ἁγία στολή τοῦ Ἀαρὼν θέλει εἶσθαι τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν, διὰ νὰ χρισθῶσιν ἐν αὐτῇ καὶ νὰ καθιερωθῶσιν ἐν αὐτῇ.
30. Ἑπτὰ ἡμέρας θέλει ἐνδύεσθαι αὐτήν ὁ ἱερεύς, ὁ ἀντ᾿ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ὅστις εἰσέρχεται εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου διὰ νὰ λειτουργήσῃ ἐν τῷ ἁγίῳ.
31. Καὶ θέλεις λάβει τὸν κριὸν τῆς καθιερώσεως καὶ βράσει τὸ κρέας αὐτοῦ ἐν τόπῳ ἁγίῳ.
32. Καὶ θέλουσι φάγει ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸ κρέας τοῦ κριοῦ καὶ τὸν ἄρτον τὸν ἐν τῷ κανίστρῳ παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
33. Καὶ θέλουσι φάγει ἐκεῖνα, διὰ τῶν ὁποίων ἔγεινεν ἡ ἐξιλέωσις, πρὸς καθιέρωσιν καὶ ἁγιασμὸν αὐτῶν· ξένος ὅμως δὲν θέλει φάγει, διότι εἶναι ἅγια·
34. καὶ ἄν μείνῃ τι ἐκ τοῦ κρέατος τῶν καθιερώσεων ἤ ἐκ τοῦ ἄρτου ἕως πρωΐ, τότε θέλεις καύσει τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν πυρί· δὲν θέλει φαγωθῆ, διότι εἶναι ἅγιον.
35. Καὶ οὕτω θέλεις κάμει εἰς τὸν Ἀαρὼν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ κατὰ πάντα ὅσα προσέταξα εἰς σέ· ἑπτὰ ἡμέρας θέλεις καθιερώσει αὐτούς·
36. καὶ θέλεις προσφέρει πᾶσαν ἡμέραν ἕν μοσχάριον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας διὰ ἐξιλέωσιν. Καὶ θέλεις καθαρίζει τὸ θυσιαστήριον, κάμνων ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ θέλεις χρίσει αὐτὸ διὰ νὰ ἁγιάσῃς αὐτὸ.
37. Ἑπτὰ ἡμέρας θέλεις κάμνει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ θέλεις ἁγιάζει αὐτὸ· καὶ θέλει εἶσθαι θυσιαστήριον ἁγιώτατον· πᾶν τὸ ἐγγίζον τὸ θυσιαστήριον θέλει εἶσθαι ἅγιον.
38. Τοῦτο δὲ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον θέλεις προσφέρει ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· δύο ἀρνία ἐνιαύσια τὴν ἡμέραν διαπαντός·
39. τὸ ἕν ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ πρωΐ, καὶ τὸ ἄλλο ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δειλινόν·
40. καὶ μετὰ τοῦ ἑνὸς ἀρνίου ἕν δέκατον σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ τὸ τέταρτον ἑνὸς ἵν ἐλαίου κοπανισμένου· καὶ τὸ τέταρτον ἑνὸς ἵν οἴνου διὰ σπονδήν.
41. καὶ τὸ δεύτερον ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δειλινόν· κατὰ τὴν προσφορὰν τῆς πρωΐας, καὶ κατὰ τὴν σπονδήν αὐτῆς, θέλεις κάμει εἰς αὐτό, εἰς ὀσμήν εὐωδίας, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον.
42. τοῦτο θέλει εἶσθαι παντοτεινὸν ὁλοκαύτωμα εἰς τὰς γενεὰς σας παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐνώπιον Κυρίου· ὅπου θέλω ἐμφανίζεσθαι εἰς σᾶς, διὰ νὰ λαλῶ ἐκεῖ πρὸς σέ.
43. Καὶ ἐκεῖ θέλει ἐμφανίζεσθαι εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ἡ σκηνή θέλει ἁγιάζεσθαι μὲ τὴν δόξαν μου.
44. Καὶ θέλω ἁγιάζει τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον· θέλω ἁγιάζει καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ.
45. Καὶ θέλω κατοικεῖ ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ θέλω εἶσθαι Θεὸς αὐτῶν.
46. Καὶ αὐτοὶ θέλουσι γνωρίζει ὅτι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου διὰ νὰ κατοικῶ ἐν μέσῳ αὐτῶν· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν.