Ἔξοδος

Κεφάλαιο 6

[ AUDIO ]

1. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Τώρα θέλεις ἰδεῖ τί θέλω κάμει εἰς τὸν Φαραώ· διότι διὰ χειρὸς κραταιᾶς θέλει ἐξαποστείλει αὐτούς· καὶ διὰ χειρὸς κραταιᾶς θέλει ἐκδιώξει αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς αὑτοῦ.
2. Ὁ Θεὸς ἐλάλησεν ἔτι πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος·
3. καὶ ἐφάνην εἰς τὸν Ἀβραάμ, εἰς τὸν Ἰσαὰκ καὶ εἰς τὸν Ἰακώβ, μὲ τὸ ὄνομα, Θεὸς Παντοκράτωρ· δὲν ἐγνωρίσθην ὅμως εἰς αὐτοὺς μὲ τὸ ὄνομά μου Ἰεοβά·
4. καὶ ἔτι ἔστησα πρὸς αὐτοὺς τὴν διαθήκην μου, νὰ δώσω εἰς αὐτοὺς τὴν γῆν Χαναὰν τὴν γῆν τῆς παροικίας αὐτῶν, ἐν ᾗ παρῴκησαν·
5. ἐγὼ προσέτι ἤκουσα τοὺς στεναγμοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ διὰ τὴν ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων καταδούλωσιν αὐτῶν· καὶ ἐνεθυμήθην τὴν διαθήκην μου·
6. διὰ τοῦτο εἰπὲ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος· καὶ θέλω σᾶς ἐκβάλει ὑποκάτωθεν τῶν φορτίων τῶν Αἰγυπτίων καὶ θέλω σᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ τῆς δουλείας αὐτῶν καὶ θέλω σᾶς λυτρώσει μὲ βραχίονα ἐξηπλωμένον καὶ μὲ κρίσεις μεγάλας·
7. καὶ θέλω σᾶς λάβει εἰς ἐμαυτὸν διὰ λαὸν μου καὶ θέλω εἶσθαι Θεὸς ὑμῶν· καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὅστις σᾶς ἐκβάλλω ὑποκάτωθεν τῶν φορτίων τῶν Αἰγυπτίων·
8. καὶ θέλω σᾶς φέρει εἰς τὴν γῆν, περὶ τῆς ὁποίας ὕψωσα τὴν χεῖρά μου, ὅτι θέλω δώσει αὐτήν εἰς τὸν Ἀβραάμ, εἰς τὸν Ἰσαὰκ καὶ εἰς τὸν Ἰακώβ· καὶ θέλω σᾶς δώσει αὐτήν εἰς κληρονομίαν. Ἐγὼ ὁ Κύριος.
9. Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς οὕτω πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· ἀλλὰ δὲν εἰσήκουσαν εἰς τὸν Μωϋσῆν, διὰ τὴν στενοχωρίαν τῆς ψυχῆς αὑτῶν καὶ διὰ τὴν σκληρὰν δουλείαν.
10. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
11. Εἴσελθε, λάλησον πρὸς Φαραώ, τὸν βασιλέα τῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ ἐξαποστείλῃ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ ἐκ τῆς γῆς αὑτοῦ.
12. Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, λέγων, Ἰδού, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ δὲν μοῦ εἰσήκουσαν· καὶ πῶς θέλει μοῦ εἰσακούσει ὁ Φαραώ, καὶ ἐγὼ εἶμαι ἀπερίτμητος τὰ χείλη;
13. καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρὼν καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ πρὸς Φαραὼ τὸν βασιλέα τῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ ἐξαγάγωσι τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
14. Οὗτοι εἶναι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν οἴκων τῶν πατριῶν αὑτῶν· Οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥουβήν, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ Ἰσραήλ, Ἀνὼχ καὶ Φαλλοὺ, Ἑσρὼν καὶ Χαρμί· αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τοῦ Ῥουβήν.
15. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Συμεών, Ἰεμουήλ καὶ Ἰαμεὶν καὶ Ἀὼδ καὶ Ἰαχεὶν καὶ Σωὰρ καὶ Σαοὺλ υἱὸς Χανανίτιδος· αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τοῦ Συμεών.0
16. Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Λευΐ κατὰ τὰς γενεὰς αὐτῶν εἶναι ταῦτα· Γηρσὼν καὶ Καὰθ καὶ Μεραρί· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς τοῦ Λευΐ ἔγειναν ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτὰ ἔτη.
17. Οἱ υἱοὶ τοῦ Γηρσών, Λιβνὶ καὶ Σεμεΐ, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν.
18. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Καάθ, Ἀμρὰμ καὶ Ἰσαὰρ καὶ Χεβρὼν καὶ Ὀζιήλ· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς τοῦ Καὰθ ἔγειναν ἑκατὸν τριάκοντα τρία ἔτη.
19. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρί, Μααλὶ καὶ Μουσί· αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τοῦ Λευΐ, κατὰ τὰς γενεὰς αὐτῶν.
20. Ἔλαβε δὲ ὁ Ἀμρὰμ εἰς γυναῖκα ἑαυτοῦ τὴν Ἰωχαβέδ, θυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ· καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀαρὼν καὶ τὸν Μωϋσῆν· τὰ δὲ ἔτη τῆς ζωῆς τοῦ Ἀμρὰμ ἔγειναν ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτὰ ἔτη.
21. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσαάρ, Κορὲ καὶ Νεφὲγ καὶ Ζιθρί.
22. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ὀζιήλ, Μισαήλ καὶ Ἐλισαφὰν καὶ Σιθρί.
23. Ἔλαβε δὲ ὁ Ἀαρὼν εἰς γυναῖκα ἑαυτοῦ τὴν Ἐλισάβετ, θυγατέρα τοῦ Ἀμμιναδάβ, ἀδελφήν τοῦ Ναασσών· καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ναδὰβ καὶ τὸν Ἀβιούδ, τὸν Ἐλεάζαρ καὶ τὸν Ἰθάμαρ.
24. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Κορέ, Ἀσεὶρ καὶ Ἐλκανὰ καὶ Ἀβιάσαφ· αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Κοριτῶν.
25. Ὁ δὲ Ἐλεάζαρ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀαρών, ἔλαβεν εἰς γυναῖκα ἑαυτοῦ μίαν ἐκ τῶν θυγατέρων τοῦ Φουτιήλ· καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Φινεές· οὗτοι εἶναι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῶν Λευϊτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν.
26. Οὗτοι εἶναι ὁ Ἀαρὼν καὶ ὁ Μωϋσῆς, πρὸς τοὺς ὁποίους εἶπεν ὁ Κύριος, Ἐξαγάγετε τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, ἐκ γῆς Αἰγύπτου κατὰ τὰ τάγματα αὐτῶν.
27. Οὗτοι εἶναι οἱ λαλήσαντες πρὸς Φαραὼ τὸν βασιλέα τῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ ἐξαγάγωσι τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ ἐξ Αἰγύπτου· αὐτοί, ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρών.
28. Καθ᾿ ἥν δὲ ἡμέραν ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου,
29. εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος· λάλησον πρὸς Φαραώ, τὸν βασιλέα τῆς Αἰγύπτου, πάντα ὅσα λέγω πρὸς σέ.
30. Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, Ἰδού, ἐγὼ εἶμαι ἀπερίτμητος τὰ χείλη· καὶ πῶς θέλει μοῦ εἰσακούσει ὁ Φαραώ;