Γένεσις

Κεφάλαιο 50

[ AUDIO ]

1. Καὶ ἔπεσεν ὁ Ἰωσήφ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὑτοῦ καὶ ἔκλαυσεν ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐφίλησεν αὐτόν.
2. Καὶ προσέταξεν ὁ Ἰωσήφ τοὺς δούλους αὑτοῦ τοὺς ἰατροὺς νὰ βαλσαμώσωσι τὸν πατέρα αὑτοῦ· καὶ ἐβαλσάμωσαν οἱ ἰατροὶ τὸν Ἰσραήλ.
3. Καὶ συνεπληρώθησαν δι᾿ αὐτὸν τεσσαράκοντα ἡμέραι· διότι οὕτω συμπληροῦνται αἱ ἡμέραι τῆς βαλσαμώσεως· καὶ ἐπένθησαν αὐτὸν οἱ Αἰγύπτιοι ἑβδομήκοντα ἡμέρας.
4. Ἀφοῦ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους αὐτοῦ, ἐλάλησεν ὁ Ἰωσήφ πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Φαραώ, λέγων, Ἐὰν τώρα εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σας, λαλήσατε, παρακαλῶ, εἰς τὰ ὦτα τοῦ Φαραώ, λέγοντες,
5. Ὁ πατήρ μου μὲ ὥρκισε, λέγων, Ἰδού, ἐγὼ ἀποθνήσκω· εἰς τὸ μνημεῖόν μου, τὸ ὁποῖον ἔσκαψα εἰς ἐμαυτὸν ἐν γῇ Χαναάν, ἐκεῖ θέλεις μὲ θάψει· τώρα λοιπὸν ἄς ἀναβῶ, παρακαλῶ, καὶ ἄς θάψω τὸν πατέρα μου· καὶ θέλω ἐπιστρέψει.
6. Καὶ εἶπεν ὁ Φαραώ, Ἀνάβηθι καὶ θάψον τὸν πατέρα σου καθὼς σὲ ὥρκισε.
7. Καὶ ἀνέβη ὁ Ἰωσήφ διὰ νὰ θάψῃ τὸν πατέρα αὑτοῦ· καὶ συνανέβησαν μετ᾿ αὐτοῦ πάντες οἱ δοῦλοι τοῦ Φαραώ, οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι τῆς γῆς Αἰγύπτου
8. καὶ πᾶς ὁ οἶκος τοῦ Ἰωσήφ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· μόνον τὰς οἰκογενείας αὑτῶν καὶ τὰ ποίμνια αὑτῶν καὶ τὰς ἀγέλας αὑτῶν ἀφῆκαν ἐν τῇ γῇ Γεσέν.
9. Καὶ συνανέβησαν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἅμαξαι καὶ ἱππεῖς· ὥστε ἔγεινε συνοδία μεγάλη σφόδρα·
10. καὶ ἦλθον εἰς τὸ ἁλώνιον τοῦ Ἀτὰδ τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου· καὶ ἐκεῖ ἐθρήνησαν θρῆνον μέγαν καὶ δυνατὸν σφόδρα· καὶ ἔκαμεν ὁ Ἰωσήφ διὰ τὸν πατέρα αὑτοῦ πένθος ἑπτὰ ἡμέρας.
11. Καὶ ἰδόντες οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου, οἱ Χαναναῖοι, τὸ πένθος ἐν τῷ ἁλωνίῳ τοῦ Ἀτάδ, εἶπον, Πένθος μέγα εἶναι τοῦτο εἰς τοὺς Αἰγυπτίους· διὰ τοῦτο νομάσθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀβὲλ-μισραΐμ, τὸ ὁποῖον εἶναι πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
12. Καὶ ἔκαμον εἰς αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθὼς παρήγγειλεν εἰς αὐτούς·
13. καὶ μετακομίσαντες αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χαναάν, ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀγροῦ Μαχπελάχ, τὸ ὁποῖον ὁ Ἀβραὰμ ἠγόρασε μετὰ τοῦ ἀγροῦ διὰ κτῆμα μνημείου παρὰ τοῦ Ἐφρὼν τοῦ Χετταίου κατέναντι τῆς Μαμβρῆ.
14. Καὶ ἀφοῦ ὁ Ἰωσήφ ἔθαψε τὸν πατέρα αὑτοῦ, ἐπέστρεψεν εἰς Αἴγυπτον αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ συναναβάντες μετ᾿ αὐτοῦ διὰ νὰ θάψωσι τὸν πατέρα αὐτοῦ.
15. Καὶ ἰδόντες οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Ἰωσήφ ὅτι ἀπέθανεν ὁ πατήρ αὑτῶν, εἶπον, Ἴσως ὁ Ἰωσήφ θέλει μνησικακήσει εἰς ἡμᾶς καὶ θέλει μᾶς ἀνταποδώσει αὐστηρῶς πάντα τὰ κακὰ ὅσα ἐπράξαμεν εἰς αὐτόν.
16. Καὶ ἐμήνυσαν πρὸς τὸν Ἰωσήφ, λέγοντες, Ὁ πατήρ σου προσέταξε, πρὶν ἀποθάνῃ, λέγων,
17. Οὕτω θέλετε εἰπεῖ πρὸς τὸν Ἰωσήφ· Συγχώρησον, παρακαλῶ, τὴν ἀδικίαν τῶν ἀδελφῶν σου καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν· διότι ἔπραξαν κακὸν εἰς σέ· τώρα λοιπὸν συγχώρησον, παρακαλοῦμεν, τὴν ἀδικίαν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ τοῦ πατρὸς σου. Καὶ ἔκλαυσεν ὁ Ἰωσήφ ὅτε ἐλάλησαν πρὸς αὐτόν.
18. Ὑπῆγαν δὲ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πεσόντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ, εἶπον, Ἰδού, ἡμεῖς εἴμεθα δοῦλοί σου.
19. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰωσήφ, Μή φοβεῖσθε· μήπως ἀντὶ Θεοῦ εἶμαι ἐγώ;
20. σεῖς μὲν ἐβουλεύθητε κακὸν ἐναντίον μου· ὁ δὲ Θεὸς ἐβουλεύθη νὰ μεταστρέψῃ τοῦτο εἰς καλόν, διὰ νὰ γείνῃ καθὼς τὴν σήμερον, ὥστε νὰ σώσῃ τὴν ζωήν πολλοῦ λαοῦ·
21. τώρα λοιπὸν μή φοβεῖσθε· ἐγὼ θέλω θρέψει ἐσᾶς καὶ τὰς οἰκογενείας σας. Καὶ παρηγόρησεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησε κατὰ τὴν καρδίαν αὐτῶν.
22. Καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰωσήφ ἐν Αἰγύπτῳ, αὐτὸς καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἔζησεν ὁ Ἰωσήφ ἑκατὸν δέκα ἔτη.
23. Καὶ εἶδεν ὁ Ἰωσήφ τέκνα τοῦ Ἐφραΐμ, ἔως τρίτης γενεᾶς· καὶ τὰ παιδία τοῦ Μαχείρ, υἱοῦ τοῦ Μανασσῆ, ἐπὶ τῶν γονάτων τοῦ Ἰωσήφ ἐγεννήθησαν.
24. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰωσήφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ, Ἐγὼ ἀποθνήσκω· ὁ δὲ Θεὸς θέλει βεβαίως σᾶς ἐπισκεφθῆ καὶ θέλει σᾶς ἀναβιβάσει ἐκ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὥμοσε πρὸς τὸν Ἀβραάμ, πρὸς τὸν Ἰσαὰκ καὶ πρὸς τὸν Ἰακώβ.
25. Καὶ ὥρκισεν ὁ Ἰωσήφ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Ὁ Θεὸς βεβαίως θέλει σᾶς ἐπισκεφθῆ καὶ θέλετε ἀναβιβάσει τὰ ὀστᾶ μου ἐντεῦθεν.
26. Καὶ ἐτελεύτησεν ὁ Ἰωσήφ ἐν ἡλικίᾳ ἐτῶν ἑκατὸν δέκα· καὶ ἐβαλσάμωσαν αὐτόν· καὶ ἐτέθη εἰς θήκην ἐν τῇ Αἰγύπτῳ.