Γένεσις

Κεφάλαιο 46

[ AUDIO ]

1. Ἀναχωρήσας δὲ ὁ Ἰσραήλ μετὰ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὑτοῦ, ἦλθεν εἰς Βήρ-σαβεὲ καὶ προσέφερε θυσίας εἰς τὸν Θεὸν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ Ἰσαάκ.
2. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Ἰσραήλ δι᾿ ὀράματος τῆς νυκτὸς λέγων, Ἰακώβ, Ἰακώβ. Ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδού, ἐγώ.
3. Καὶ εἶπεν, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τοῦ πατρὸς σου· μή φοβηθῇς νὰ καταβῇς εἰς Αἴγυπτον· διότι ἔθνος μέγα θέλω σὲ καταστήσει ἐκεῖ·
4. ἐγὼ θέλω καταβῆ μετὰ σου εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐγὼ βεβαίως θέλω σὲ ἀναβιβάσει πάλιν· καί ὁ Ἰωσήφ θέλει βάλει τὰς χεῖρας αὑτοῦ ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς σου.
5. Καὶ ἐσηκώθη ὁ Ἰακὼβ ἀπὸ Βήρ-σαβεὲ καὶ ἔβαλον οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὑτῶν καὶ τὰ παιδία αὑτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὑτῶν ἐπὶ τὰς ἁμάξας τὰς ὁποίας ἔστειλεν ὁ Φαραὼ διὰ νὰ σηκώσωσιν αὐτόν.
6. Καὶ λαβόντες τὰ κτήνη αὑτῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὑτῶν, τὰ ὁποῖα ἀπέκτησαν ἐν τῇ γῇ Χαναάν, ἦλθον εἰς Αἴγυπτον, ὁ Ἰακὼβ καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ·
7. τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν αὑτοῦ μεθ᾿ ἑαυτοῦ, τὰς θυγατέρας αὑτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας τῶν υἱῶν αὑτοῦ καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὑτοῦ ἔφερε μεθ᾿ ἑαυτοῦ εἰς Αἴγυπτον.
8. Ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον, Ἰακὼβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· Ῥουβήν ὁ πρωτότοκος τοῦ Ἰακώβ·
9. καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥουβήν, Ἁνὼχ καὶ Φαλλοὺ καὶ Ἑσρὼν καὶ Χαρμί.
10. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Συμεών, Ἰεμουήλ καὶ Ἰαμεὶν καὶ Ἀὼδ καὶ Ἰαχεὶν καὶ Σωὰρ καὶ Σαούλ, υἱὸς Χανανίτιδος.
11. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ, Γηρσών, Καὰθ καὶ Μεραρί.
12. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰούδα, Ἤρ καὶ Αὐνὰν καὶ Σηλὰ καὶ Φαρὲς καὶ Ζαρά· ὁ Ἤρ ὅμως καὶ ὁ Αὐνὰν ἀπέθανον ἐν τῇ γῇ Χαναάν. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Φαρὲς ἦσαν Ἑσρὼν καὶ Ἁμούλ.
13. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσσάχαρ, Θωλὰ καὶ Φουὰ καὶ Ἰὼβ καὶ Σιμβρών.
14. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ζαβουλών, Σερὲδ καὶ Αἰλὼν καὶ Ἰαλεήλ.
15. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Λείας, τοὺς ὁποίους ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἰακὼβ ἐν Παδὰν-ἀράμ, καὶ Δείναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· πᾶσαι αἱ ψυχαί, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ, ἦσαν τριάκοντα τρεῖς.
16. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Γάδ, Σιφὼν καὶ Ἁγγί, Σουνὶ καὶ Ἐσβών, Ἠρὶ καὶ Ἀροδὶ καὶ Ἀριηλί.
17. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσήρ, Ἰεμνὰ καὶ Ἰεσσουὰ καὶ Ἰεσουεὶ καὶ Βεριὰ καὶ Σερὰ ἡ ἀδελφή αὐτῶν. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βεριά, Ἕβερ καὶ Μαλχιήλ.
18. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Ζελφᾶς, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν ὁ Λάβαν εἰς τὴν Λείαν τὴν θυγατέρα αὑτοῦ· καὶ τούτους ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἰακώβ, δεκαὲξ ψυχάς.
19. Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς Ῥαχήλ γυναικὸς τοῦ Ἰακώβ, Ἰωσήφ καὶ Βενιαμίν.
20. Ἐγεννήθησαν δὲ εἰς τὸν Ἰωσήφ ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου Μανασσῆς καὶ Ἐφραΐμ, τοὺς ὁποίους ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν Ἀσενέθ, ἡ θυγάτηρ τοῦ Ποτιφερὰ ἱερέως τῆς Ὤν.
21. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βενιαμὶν ἦσαν Βελὰ καὶ Βεχὲρ καὶ Ἀσβήλ, Γηρὰ καὶ Νααμάν, Ἠχὶ καὶ Ῥώς, Μουπὶμ καὶ Οὑπὶμ καὶ Ἀρέδ.
22. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Ῥαχήλ, οἱ γεννηθέντες εἰς τὸν Ἰακώβ· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ δεκατέσσαρες.
23. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Δάν, Οὑσίμ.
24. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Νεφθαλί, Ἰασιήλ καὶ Γουνὶ καὶ Ἰεσὲρ καὶ Σιλλήμ.
25. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Βαλλᾶς, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν ὁ Λάβαν εἰς Ῥαχήλ τὴν θυγατέρα αὑτοῦ· καὶ τούτους ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἰακώβ· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἑπτά.
26. Πᾶσαι αἱ ψυχαὶ αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ τοῦ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, αἵτινες ἐξῆλθον ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, χωρὶς τῶν γυναικῶν τῶν υἱῶν τοῦ Ἰακώβ, πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἦσαν ἑξήκοντα ἕξ.
27. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰωσήφ, οἱ γεννηθέντες εἰς αὐτὸν ἐν Αἰγύπτῳ, ἦσαν ψυχαὶ δύο· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ τοῦ οἴκου τοῦ Ἰακώβ, αἱ εἰσελθοῦσαι εἰς Αἴγυπτον, ἦσαν ἑβδομήκοντα.
28. Ἀπέστειλε δὲ ὁ Ἰακὼβ τὸν Ἰούδαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, διὰ νὰ καταβῇ πρὸ αὐτοῦ εἰς Γεσέν· καὶ ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεσέν.
29. Ζεύξας δὲ ὁ Ἰωσήφ τὴν ἅμαξαν αὑτοῦ, ἀνέβη εἰς συνάντησιν Ἰσραήλ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ εἰς Γεσέν· καὶ ἰδὼν αὐτόν, ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσε πολλήν ὥραν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ.
30. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Ἰωσήφ, Ἄς ἀποθάνω τώρα, ἀφοῦ εἶδον τὸ πρόσωπόν σου, διότι σὺ ἔτι ζῇς.
31. Εἶπε δὲ ὁ Ἰωσήφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ καὶ πρὸς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, Ἐγὼ θέλω ἀναβῆ καὶ θέλω ἀπαγγείλει πρὸς τὸν Φαραὼ καὶ εἰπεῖ πρὸς αὐτόν, Οἱ ἀδελφοὶ μου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς μου, οἵτινες ἦσαν ἐν τῇ γῇ Χαναάν, ἦλθον πρὸς ἐμέ·
32. οἱ δὲ ἄνθρωποι εἶναι ποιμένες, διότι ἄνδρες κτηνοτρόφοι εἶναι καὶ ἔφεραν τὰ ποίμνια αὑτῶν καὶ τὰς ἀγέλας αὑτῶν καὶ πάντα ὅσα ἔχουσι.
33. Ἐὰν λοιπὸν σᾶς καλέσῃ ὁ Φαραὼ καὶ εἴπῃ, Ποῖον τὸ ἐπιτήδευμά σας;
34. θέλετε εἰπεῖ, Ἄνδρες κτηνοτρόφοι εἴμεθα οἱ δοῦλοί σου ἐκ νεότητος ἡμῶν ἕως τοῦ νῦν καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν· διὰ νὰ κατοικήσητε ἐν τῇ γῇ Γεσέν· διότι εἶναι βδέλυγμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους πᾶς ποιμήν προβάτων.