Γένεσις

Κεφάλαιο 36

[ AUDIO ]

1. Αὕτη δὲ εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Ἡσαῦ, ὅστις εἶναι ὁ Ἐδώμ.
2. Ὁ Ἡσαῦ ἔλαβε γυναῖκας εἰς ἑαυτὸν ἐκ τῶν θυγατέρων Χαναάν· τὴν Ἀδά, θυγατέρα Αἰλὼν τοῦ Χετταίου, καὶ τὴν Ὀλιβαμά, θυγατέρα τοῦ Ἀνά, ἐγγονήν Σεβεγὼν τοῦ Eὐαίου·
3. καὶ τὴν Βασεμάθ, θυγατέρα τοῦ Ἰσμαήλ, ἀδελφήν τοῦ Νεβαϊώθ.
4. Ἐγέννησε δὲ εἰς τὸν Ἡσαῦ ἡ Ἀδὰ τὸν Ἐλιφάς· καὶ ἡ Βασεμὰθ ἐγέννησε τὸν Ῥαγουήλ·
5. καὶ ἡ Ὀλιβαμὰ ἐγέννησε τὸν Ἰεοὺς καὶ τὸν Ἰεγλὸμ καὶ τὸν Κορέ. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ, οἱ γεννηθέντες εἰς αὐτὸν ἐν τῇ γῇ Χαναάν.
6. Ἔλαβε δὲ ὁ Ἡσαῦ τὰς γυναῖκας αὑτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας αὑτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοῦ οἴκου αὑτοῦ καὶ τὰ ποίμνια αὑτοῦ καὶ πάντα τὰ κτήνη αὑτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα τὰ ὁποῖα ἀπέκτησεν ἐν γῇ Χαναάν, καὶ ὑπῆγεν εἰς ἄλλην γῆν μακρὰν ἀπὸ Ἰακὼβ τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ·
7. διότι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν ἦσαν τόσον πολλά, ὥστε δὲν ἠδύναντο νὰ κατοικήσωσιν ὁμοῦ· καὶ δὲν ἠδύνατο ἡ γῆ τῆς παροικήσεως αὐτῶν νὰ χωρέσῃ αὐτούς, ἐξ αἰτίας τῶν κτηνῶν αὐτῶν.
8. Κατῴκησε δὲ ὁ Ἡσαῦ ἐν τῷ ὄρει Σηείρ· ὁ Ἡσαῦ εἶναι ὁ Ἐδώμ.
9. Καὶ αὕτη εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Ἡσαῦ, πατρὸς τῶν Ἐδωμιτῶν, ἐν τῷ ὄρει Σηείρ·
10. ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Ἡσαῦ· Ἐλιφὰς ὁ υἱὸς τῆς Ἀδὰ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ, Ῥαγουήλ ὁ υἱὸς τῆς Βασεμὰθ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
11. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιφὰς ἦσαν Θαιμάν, Ὠμάρ, Σωφὰρ καὶ Γοθὼμ καὶ Κενέζ.
12. Ἡ δὲ Θαμνὰ ἦτο παλλακή τοῦ Ἐλιφὰς υἱοῦ τοῦ Ἡσαῦ, καὶ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἐλιφὰς τὸν Ἀμαλήκ· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Ἀδὰ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
13. Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥαγουήλ· Ναχὰθ καὶ Ζερά, Σομὲ καὶ Μοζέ· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Βασεμὰθ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
14. Καὶ οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Ὀλιβαμὰ θυγατρὸς τοῦ Ἀνά, ἐγγόνης τοῦ Σεβεγών, τῆς γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ· καὶ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἡσαῦ τὸν Ἰεοὺς καὶ τὸν Ἰεγλὸμ καὶ τὸν Κορέ.
15. Οὗτοι ἦσαν οἱ ἡγεμόνες τῶν υἱῶν Ἡσαῦ· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιφὰς πρωτοτόκου τοῦ Ἡσαῦ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Ὠμάρ, ἡγεμὼν Σωφάρ, ἡγεμὼν Κενέζ,
16. ἡγεμὼν Κορέ, ἡγεμὼν Γοθώμ, ἡγεμὼν Ἀμαλήκ· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τοῦ Ἐλιφὰς ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Ἀδά.
17. Καὶ οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥαγουήλ υἱοῦ τοῦ Ἡσαῦ· ἡγεμὼν Ναχὰθ, ἡγεμὼν Ζερά, ἡγεμὼν Σομέ, ἡγεμὼν Μοζέ· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τοῦ Ῥαγουήλ ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Βασεμὰθ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
18. Καὶ οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Ὀλιβαμὰ γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ· ἡγεμὼν Ἰεούς, ἡγεμὼν Ἰεγλόμ, ἡγεμὼν Κορέ· οὗτοι ἦσαν οἱ ἡγεμόνες τῆς Ὀλιβαμὰ θυγατρὸς τοῦ Ἀνά, γυναικὸς τοῦ Ἡσαῦ.
19. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ, ὅστις εἶναι ὁ Ἐδώμ· καὶ οὗτοι οἱ ἡγεμόνες αὐτῶν.
20. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Σηεὶρ τοῦ Χορραίου, οἵτινες κατῴκουν τὴν γῆν· Λωτὰν καὶ Σωβὰλ καὶ Σεβεγὼν καὶ Ἀνά,
21. καὶ Δησὼν καὶ Ἐσὲρ καὶ Δισάν· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τῶν Χορραίων, τῶν υἱῶν τοῦ Σηείρ, ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ.
22. Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Λωτὰν ἦσαν Χορρὶ καὶ Αἰμάμ· ἀδελφή δὲ τοῦ Λωτάν, ἡ Θαμνά.
23. Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Σωβάλ· Ἀλβὰν καὶ Μαναχὰθ καὶ Ἐβάλ, Σεφὼ καὶ Ὠνάμ.
24. Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Σεβεγών· καὶ Ἀϊὲ καὶ Ἀνά· οὗτος εἶναι ὁ Ἀνὰ ὅστις εὕρηκε τὰ ὕδατα ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτε ἔβοσκε τοὺς ὄνους Σεβεγὼν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ.
25. Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀνά· Δησὼν καὶ Ὀλιβαμὰ ἡ θυγάτηρ τοῦ Ἀνά.
26. Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Δησών· Ἀμαδὰν καὶ Ἀσβὰν καὶ Ἰθρὰμ καὶ Χαρράν.
27. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐσέρ· Βαλαὰν καὶ Ζααβὰν καὶ Ἀκάν.
28. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Δισάν· Οὔζ καὶ Ἀράν.
29. Οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τῶν Χορραίων· ἡγεμὼν Λωτάν, ἡγεμὼν Σωβάλ, ἡγεμὼν Σεβεγών, ἡγεμὼν Ἀνά,
30. ἡγεμὼν Δησών, ἡγεμὼν Ἐσέρ, ἡγεμὼν Δισάν· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τῶν Χορραίων μεταξὺ τῶν ἡγεμόνων αὐτῶν ἐν τῇ γῇ Σηείρ.
31. Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ βασιλεῖς οἵτινες ἐβασίλευσαν ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ, πρὶν βασιλεύσῃ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
32. Καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἐδὼμ Βελά, ὁ υἱὸς τοῦ Βεώρ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Δενναβά.
33. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Βελὰ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Ἰωβάβ, υἱὸς τοῦ Ζερά, ἐκ Βοσόρρας·
34. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἰωβὰβ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Χουσὰμ ἐκ τῆς γῆς τῶν Θαιμανιτῶν.
35. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Χουσὰμ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Ἀδάδ, υἱὸς τοῦ Βεράδ, ὁ πατάξας τοὺς Μαδιανίτας ἐν τῇ πεδιάδι Μωάβ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Ἀβίθ.
36. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἀδάδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Σαμλὰ ἐκ Μασρεκάς.
37. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Σαμλὰ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Σαοὺλ ἐκ Ῥεχωβὼθ τῆς παρὰ τὸν ποταμόν.
38. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Σαοὺλ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Βάαλ-ἀνάν, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχβώρ.
39. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Βάαλ-ἀνάν, υἱὸς τοῦ Ἀχβώρ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Χαδδάρ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Παού· καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, Μεεταβεήλ, θυγάτηρ τοῦ Ματραίδ, ἐγγονή τοῦ Μαιζαάβ.
40. Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἡγεμόνων τοῦ Ἡσαῦ, κατὰ τὰς οἰκογενείας αὐτῶν, κατὰ τοὺς τόπους αὐτῶν, κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν. ἡγεμὼν Θαμνά, ἡγεμὼν Ἀλβά, ἡγεμὼν Ἰεθέθ,
41. ἡγεμὼν Ὀλιβαμά, ἡγεμὼν Ἠλά, ἡγεμὼν Φινών,
42. ἡγεμὼν Κενέζ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Μιβσάρ,
43. ἡγεμὼν Μαγεδιήλ, ἡγεμὼν Ἰράμ· οὗτοι εἶναι οἱ ἡγεμόνες τοῦ Ἐδώμ, κατὰ τὰς κατοικίας αὐτῶν ἐν τῇ γῇ τῆς κτήσεως αὐτῶν· οὗτος εἶναι ὁ Ἡσαῦ, ὁ πατήρ τῶν Ἐδωμιτῶν.